Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: organ podatkowy

Czy składając deklarację VAT-7 za m-c XII 2003r. oraz deklarację PIT-4 na zaliczkę na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat w m-cu XII 2003r. do Łódzkiego Urzędu Skarbowego oraz uiszczając kwoty zobowiązań podatkowych z powyższych tytułów Spółka nie naruszy przepisów o właściwosci rzeczowej i miejscowej ? Przez który Urząd dokonany zostanie zwrot należności Spółki z tytułu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wg deklaracji VAT-7 za m-c XI/2003r. ?

Odpowiadając na pismo znak: B-KS/1/JK/2004 z dnia 19.01.2004 roku złożone w Urzędzie Skarbowym Łódź – Polesie i przesłane zgodnie z właściwością do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w dniu 23.01.2004 roku - Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze ...

Czy właściwym od 1 stycznia 2004 r. dla Spółki jest Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego, czy też zmiana właściwości naczelnika urzędu w odniesieniu do Spółki jako podatnika osiągającego obroty powyżej 5 mln euro winna nastąpić od 1 stycznia 2006 r.

Odpowiadając na pismo z dnia 16.01.2004 roku złożone w Urzędzie Skarbowym Łódź – Śródmieście i przesłane zgodnie z właściwością do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w dniu 22.01.2004 roku - Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) informuje : ...

Czy jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która uzyskała w ostatnim roku podatkowym przychód netto powyżej 5 mln euro, jestem zobowiązany do zmiany właściwości urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 5a ustawy o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów do spraw finansów publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1302).

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), odpowiadając na pismo z dnia 20.01.2004r. (bez numenru), uzupełnione o własne stanowisko w dniu 12.02.2004r. Urząd Skarbowy Łódź-Widzew wyjaśnia: zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 9b ustawy z dnia 21.06.1996r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ...

Czy w związku z powstaniem od dnia 1 stycznia 2004 roku wyspecjalizowanych urzędów skarbowych do obsługi „dużych podmiotów”, Spółka winna składać do Łódzkiego Urzędu Skarbowego - deklaracje podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług począwszy od rozliczenia za grudzień 2003 roku i podatku dochodowego od osób prawnych począwszy od rozliczenia za styczeń 2004 roku ?

Odpowiadając na pismo z dnia 23.01.2004 roku złożone w Łódzkim Urzędzie Skarbowym w dniu 26.01.2004 roku - Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: właściwym organem dla Spółki od dnia 01.01.2004 roku jest Naczelnik Łódzkiego U ...

Dotyczy właściwości miejscowej Organów Podatkowych w zakresie rozliczeń podatkowych Spółki od 1 stycznia 2004 r. w przypadku gdy Spółka posiada udziałowca nierezydenta w rozumieniu ustawy prawo dewizowe, który posiada ponad 5% głosów w Zgromadzeniu Wspólników.

Dnia 17 lutego 2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie w trybie art. 14 a Ordynacji Podatkowej, złożone przez X Joint Venture Sp. z o. o., dotyczące kwestii : właściwości miejscowej Organów Podatkowych w zakresie rozliczeń podatkowych Spółki od 1 stycznia 2004 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego zważył, co następuje: Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktyczneg ...

Dotyczy właściwości miejscowej Organów Podatkowych w zakresie rozliczeń podatkowych Spółki od 1 stycznia 2004 r.w przypadku gdy Spółka osiągnęła w ostatnim roku obrotowym przychód netto ze sprzedaży towarów wysokości 5 mln euro według kursu średniego NBP, ogłaszanego na koniec roku podatkowego.

Dnia 26 lutego 2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie w trybie art. 14 a Ordynacji Podatkowej, złożone przez X Sp. z o. o., dotyczące kwestii: właściwości miejscowej Organów Podatkowych w zakresie rozliczeń podatkowych Spółki od 1 stycznia 2004 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego zważył, co następuje: Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, że Sp ...

Jakie są od 1.01.2004r. obowiązki Spółki jako płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu pracy w Radzie Nadzorczej osobie fizycznej nie mającej miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ?

Odpowiadając na pismo Spółki złożone do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego informuje : w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fiz ...

Gdzie powinienem się rozliczyć z przychodów uzyskanych w roku 2003? Do dnia 29-12-2003 r. byłem zameldowany w Legionowie. Przy takim adresie mieszkałem do dnia 10-01-2004 r. Jednak od dnia 29-12-2003 r. jestem zameldowany w Łomiankach.

W związku z zapytaniem w trybie art. 14a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zmianami ), które wpłynęło do Urzędu Skarbowego dotyczącym wyjaśnienia, w którym urzędzie skarbowym powinien rozliczyć się Pan ze swoich dochodów osiągniętych w 2003 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia co następuje. Zgodnie z informacjami zawartymi w podaniu skie ...

W jaki sposób należy ewidencjonować w księgach rachunkowych faktury VAT za paliwo, z których kwota naliczonego podatku od towarów i usług nie podlega odliczeniu od kwoty podatku należnego i stanowi koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?

W nawiązaniu do pisma Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków Nr PD-3/423/10/04 z dnia 30.08.2004 r., stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14 b § 2 wymienio ...

Jaka jest właściwość miejscowa organu podatkowego do składania deklaracji oraz dokonywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy oraz kwot zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat z tytułu odsetek lub innych przchodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych przez oddział banku?

Działając na podstawie art. 14b par 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z póź zm.) w związku ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów wyrażonym w piśmie z dnia 11.08.2004 r. Nr OS6-65-23-BR/2004 i z dnia 23.08.2004 r. Nr OS-5-065-184-MG/OS--2641/04 - z m i e n i a m informację z dnia 15.07.2004 r. Nr US/3-PDM/413--19/04 udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowe ...

Generowanie strony w 10 ms