Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podmiot

Czy składając deklarację VAT-7 za m-c XII 2003r. oraz deklarację PIT-4 na zaliczkę na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat w m-cu XII 2003r. do Łódzkiego Urzędu Skarbowego oraz uiszczając kwoty zobowiązań podatkowych z powyższych tytułów Spółka nie naruszy przepisów o właściwosci rzeczowej i miejscowej ? Przez który Urząd dokonany zostanie zwrot należności Spółki z tytułu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wg deklaracji VAT-7 za m-c XI/2003r. ?

Odpowiadając na pismo znak: B-KS/1/JK/2004 z dnia 19.01.2004 roku złożone w Urzędzie Skarbowym Łódź – Polesie i przesłane zgodnie z właściwością do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w dniu 23.01.2004 roku - Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze ...

Czy w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej na karcie podatkowej można świadczyć usługi kominiarskie na rzecz podmiotów gospodarczych? Czy przy tej formie opodatkowania ustalono dopuszczalny limit przychodów?

Zgodnie z art. 23, ust. 1 pkt 1 oraz poz.84, zał. Nr 4 ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 ze zm.) podatnicy prowadzący działalność usługową – kominiarstwo mogą płacić zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w części I ...

1. Czy osoba prawna, której zakłady (oddziały) rozliczały się jako odrębni podatnicy wstępująca z dniem 1 maja 2004r. we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki swojego zakładu (oddziału), który przestał być wyodrębionym podatnikiem (art. 160 ust. 3 ustawy o VAT), przestaje być podatnikiem podatku VAT i traci prawo do posługiwania się dotychczasowym numerem NIP? 2. Czy zmiany wprowadzone przez powyższą ustawę oznaczają, że osoba prawna przestaje być podatnikiem podatku dochodowego od osób prawych?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.– Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje: Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm) dla wykonywania działalności gospodarczej n ...


Gmina, czy Urząd Miasta i Gminy powinien być zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług.

Pismem z dnia 06.12.2004r. Urząd Miasta i Gminy zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji : czy Gmina, czy Urząd Miasta i Gminy powinien być zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług.Zdaniem podatnika Urząd Miasta i Gminy wykonuje i rozlicza wszystkie czynności związane z działalnością gminy i zgodnie z art.33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U z 20 ...

Czy ma prawo dokonać odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktury zakupu wystawionej dla … i … w proporcji wynikającej z udziału w kosztach zakupu sprzętu rolniczego odpowiednio tj. 98.5% i 1,5%.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku ze złożonym w dniu 20.07.2005r. przez …. wnioskiem o interpretację przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żninie p o s t a n a w i a uznać za prawidłowe stanowisko przedstawione we wn ...

Czy należy nadać nowy NIP dla podmiotu czy sukcesji NIP po dotychczasowym Gospodarstwie Pomocniczym?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1,§ 3, § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 czerwca 2005r. (data wpływu do Urzędu – 14.06.2005r.) podmiotu Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Usług Technicznych, dotyczącego nadania NIP dla nowo utworzonego przy WZM i UW w ...

Czy gmina prawidłowo dokonała rejestracji do podatku VAT wykonując zadania skutkujące obowiązkiem w zakresie tego podatku ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.10.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisk ...

Czy gmina P. jako jednostka samorządu terytorialnego oraz Urząd Gminy P. mogą posiadać wspólny rachunek bankowy?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 roku, poz. 60 ze zmianami / po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 stycznia 2006 roku /data wpływu 16.01.2006r/ Wójta Gminy P. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indy ...

Czy dochód małoletniego dziecka z odziedziczonego przedsiębiorstwa należy wykazywać oddzielnie na PIT-5 czy winien być doliczony do dochodów ojca (wspólnika tej spółki) i wykazany w składanej przez niego dekalracji ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty, działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez Pana we wniosku z dnia 25.01.2006 ...

Generowanie strony w 12 ms