Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: abonament


Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Siedzibą mojej działalności gospodarczej jest miejsce zamieszkania. Przedmiotem działalności są usługi agencyjne na rzecz niemieckiej firmy. Działalność wymaga częstych kontaktów ze zleceniodawcą za pośrednictwem internetu. Zainstalowałem w mieszkaniu łącze pozwalające na stały dostęp do internetu. W związku z powyższym, czy mogę zaliczyć do kosztów miesieczną opłatę abonamentową. Należy podkreślić, iż umowa podłączenia do sieci zawarta jest ze mną, a wpłaty dokonuję na konto dostawcy przelewem z konta osobistego.

W związku ze złożonym dnia 15 stycznia 2004r. do tutejszego Urzędu pytaniem w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dotyczącym zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości ponoszonych wydatków związanych z comiesięczną opłatą abonamentu, w związku z zainstalowaniem łącza pozwalającego na stały dostęp do internetu, Nac ...

1. opodatkowanie nagród przekraczających zwolnioną kwotę 760, 00 zł wygranych w konkursach i grach, 2. wydatki na założenie internetu i abonament a ulga z tytułu wydatków na zakup przyrządów i pomocy naukowych.

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie uprzejmie wyjaśnia. I. Wartość nagrody, którą otrzymuje uczestnik konkursu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z tyt. wygranej powstaje u podatnika przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 us ...

Opodatkowanie dopłat dokonywanych przez pracodawcę do ceny biletów do teatru dla pracowników i emerytów.

W związku z pismem z 24 maja 2004r. Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie IMUS-1471/DPF/415/52/2004, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając na podstawie art. 14b §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ zmienia udzieloną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z treścią art. 21 us ...

Koszt abonamentu za istniejące łącze internetowe w wynajmowanym lokalu mieszkalnym.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 16.06.2004 r. uzupełnione w dniu 28.06.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) i n f o r m u j e , że : Zgodnie z pismem PB2/MK/RB-033-050-132/04 Podsekretarza Stanu z 18.03.2004 r. składnikiem przychodu osiąganego z najmu przez wynajmując ...

Podatnik pyta, czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującej od dnia 1 maja 2004 r. zmieniły się zasady dotyczące refakturowania usług świadczonych przy pomocy osoby trzeciej.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielona w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pismem numer Fn 3022/1/2004 z dnia 20 maja 2004 r. (data doręcze ...

Jaka jest podstawa prawna do naliczania VAT od abonamentów i opłat przesyłowych stałych (gaz, światło, telefon) ?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich w odpowiedzi na pismo Pani „S” z dnia 14.07.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 03.08.2004 r.), w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, wyjaśnia, co następuje: Organ podatkowy informuje, iż ...

Czy podlega opodatkowaniu wartość nieodpłatnych świadczeń medycznych udzielonych pracownikom, w przypadku gdy zapłata za te świadczenia dokonywana jest w fprnie abonamentu. Zapytanie dotyczy badań wstępnych i okresowych oraz świadczeń nieobowiązkowych. Czy w/w świadczenia stanowią dla pracodawcy k.u.p?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.06.2004 r. (data wpływu do Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie 28.06.2004 r.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie stosownie do art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, iż zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycz ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować w odniesieniu do opłat abonamentowych, związanych z działalnością wodno-kanalizacyjną?

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.11.2004r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w sprawie wyjaśnienia:- jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować w odniesieniu do opłat abonamentowych, związanych z działalnością wodno-kanalizacyjną? Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie wyjaśnia:- z opisu stanu faktyc ...

W związku z korzystaniem z bezpłatnych świadczeń jako emeryt z tytułu łączącego Panią poprzednio stosunku pracy ma Pani wątpliwości czy wartość bezpłatnego abonamentu i bezpłatnych rozmów licznikowych stanowi Pani dochód podlegający opodatkowaniu w rocznym zeznaniu podatkowym?

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 tekst jednolity) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, iż stanowisko Pani zawarte we wniosku z dnia 15.02.2005 r. jest prawidłowe. Wnioskiem z dnia 31.01.2005 r. (Data wpływu 07.02.2005 r.) zwróciła się Pani z prośbą o interpretację w zakresie sposobu stosowania prz ...

Generowanie strony w 43 ms