Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odsetki od zaległości podatkowych

Wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie wysokości zobowiązania podatkowego powoduje definitywne zwolnienie podatnika z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę za okres od wstrzymania wykonania decyzji.

Decyzją z dnia 3 grudnia 1998 r. Izba Skarbowa w Katowicach po rozpatrzeniu odwołania Wandy i Piotra S. utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w Bytomiu z dnia 31 grudnia 1997 r., określającą zobowiązanie do zapłacenia 3.372,70 zł z tytułu odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej w podatku dochodowym za 1992 r. W uzasadnieniu zwrócono uwagę, iż podatnicy kwestionują wyłącznie konsekwencje ws ...

Zaległość podatkowa

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 20 lutego 2003 r. odnośnie odsetek od wpłat dziennych za 2002 r. z tytułu podatku akcyzowego Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ...

1. Jak należy rozliczyć dochód pracownika, który powstał w związku ze zwrotem nienależnie potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za okres od 1.07.2003 r. do 31.12.2003 r. w sytuacji, gdy wypłata nastąpi w styczniu 2004 r.? 2. Czy różnicę w podatku dochodowym od płac płatnik powinien wpłacić z odsetkami? 3. Czy dokonana korekta podatku dochodowego od osób fizycznych spowoduje utratę zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa?

W dniu 9.01.2004 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łańcucie wpłynęło pismo P. „C.” sp. z o.o. w W. z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż spółka z dniem 1.07.2003 r. zlikwidowała przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe wypłacane co pięć lat. Tytułem rekompensaty pracownikom wypłacane są nagrody jubileuszowe ...

W latach poprzednich korzystał Pan z ulgi z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej odliczając od podatku 30% kwoty wpłacanej w danym roku podatkowym do kasy mieszkaniowej . Środki zgromadzone w ten sposób wydał Pan w grudniu 2003 roku na nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego. W chwili obecnej spłaca Pana kredyt zaciągnięty na nabycie w/w Prawa własności lokalu mieszkalnego, a w szczególności odsetki wynikające z umowy kredytowej z Bankiem. Postawione zostały następujące pytania: 1. Czy mógłbym skorzystać z tzw. „ ulgi odsetkowej” składając zeznanie za 2004 lub 2005 rok, gdybym rozliczając się za 2004 lub 2005 rok równocześnie zwrócił odliczenia poczynione przeze mnie w latach poprzednich z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej? 2. Czy konieczne jest, bym zwrócił także odsetki skarbowe od odliczeń poczynionych w latach poprzednich z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej? Od którego dnia należy liczyć w/w odsetki? 3. Czy zwrot odliczeń poczynionych w latach poprzednich może nastąpić w formie potrącenia z nadpłaty wynikającej z zeznania za rok 2004 lub 2005 lub w przypadku braku nadpłaty w formie zwykłego przelewu na konto urzędu skarbowego do końca kwietnia 2005 lub 2006 roku?

W odpowiedzi na Pana pismo Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm./ informuje, że :zgodnie z art. 26 b ust. 1, 2,3 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiąz ...

Podatnik osiąga przychody z najmu i rozlicza się na zasadach ogólnych. Czy może odliczyć od przychodu w bieżącym roku (według daty regulowania należności) zaległy podatek od nieruchomości za lata ubiegłe?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 2.06.2004 r. w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu bieżącego roku zaległego podatku od nieruchomości, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Problem przedstawiony w zapytaniu reguluje ustawa z dnia 26.07.1991 r. o poda ...

Dotyczy naliczenia odsetek za zwłokę od zobowiązania podatkowego wynikającego z deklaracji podatkowej VAT-7, w której rozliczono faktury korygujące zwiększające podatek należny.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. / w związku z pismem strony z dnia 16 listopada 2004 r. / data wpływu do tutejszego Organu 16.11.2004 r. / uzupełnionego pismem z dnia 07.12.2004 r. informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przeds ...

Czy opłacenie w ustawowym terminie należnego podatku (zaliczki na podatek) na rachunek bankowy innego Urzędu Skarbowego niż powinien być opłacony skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.197 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nt 137, poz. 926 z późn.zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, informuje: pismem z dnia 08.11.2004 r. (data wpływu do Ministerstwa Finansów 09.12.2004 r.)uzupełnionym o znaki opłaty skarbowej w dniu 10.01.2005 r., zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania ...

Skoro decyzje "wymiarowe�� organów obu instancji zawierające określenie wysokości zaległości, zostały wyeliminowane z obrotu prawnego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 11 lutego 2004r. sygn. akt SA/Sz 817/02, to decyzja określająca wysokość odsetek stała się bezprzedmiotowa. Z tej przyczyny nie można stwierdzić, iż Sąd uchylając te decyzję naruszył powołany przepis art. 53 Ordynacji podatkowej.

Wyrokiem z 18 lutego 2004 r. sygn. akt SA/Sz 829/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z 12 marca 2002 r. Nr PP.1.36-820/11/2002 oraz poprzedzającą j ą decyzję Inspektora Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie z 28 grudnia 2001 r. Nr UKS-DO-11/1/32/0645/2001/1298/K-3 w przedmiocie odsetek od zaległości podatkowych sp. z o.o. ...


Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od wpłaconej nieterminowo zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tyt. wypłaconego byłemu pracownikowi odszkodowania.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.02.2005r uzupełnionego pismem z dnia 15.04.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie S ...

Generowanie strony w 34 ms