Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: abonament radiowo-telewizyjny


Podatnik zwraca się z prośbą o interpretację przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług w zakresie działalności statutowej polegającej na wykonywaniu ekspertyz kryminalistycznych do prowadzonych spraw – PKWiU 75.24.11.Przepisy art. 43 ust. 1 przedmiotowej ustawy zwalniają od podatku usługi w zakresie między innymi administracji publicznej (PKWiU ex 75). Natomiast przepisy art. 15 ust. 6 nie uznają za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych..Według podatnika wykonywanie ekspertyz kryminalistycznych w świetle art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie podlega opodatkowaniu przedmiotowym podatkiem, albowiem jako organu władzy publicznej nie należy uznawać za podatnika. Wobec powyższego sprzedaż tych usług należy dokumentować za pomocą not księgowych. Przedkładając powyższe wyjaśnienie podatnik prosi o rozstrzygnięcie czy w/w usługi winny być ewidencjonowane na podstawie faktur VAT jako zwolnione, czy też na podstawie rachunków lub not księgowych jako nie podlegające ustawie o VAT.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137 poz.926 z późn. zm./, w odpowiedzi na wniosek znak F-330/MG/50/2004 z dnia 19 października 2003r. uzupełniony pismem z dnia 16 listopada 2004r. informuję, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) nie uznaje się za podatnika or ...

Czy w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego otrzymane wpływy abonamentowe nie należy traktować jako dotacji pozabudżetowych na pokrycie kosztów inwestycji a w konsekwencji zaliczyć otrzymane dotacje do przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 w związku z art.14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 – tekst jednolity) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatni ...

Podatnik jako spółka radofonii publicznej uzyskuje wpływy z tzw. opłat abonamentowych i dotacji z budżetu państwa. Czy kwoty uzyskiwane z ww. tytułów stanowią podstawę opodatkowania ( obrót ) podatkiem VAT?Czy ww. kwoty należy uwzględniać przy obliczaniu proporcji o której mowa w art. 90 ustawy z dnia 11.03.2004?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 30.09.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie - je ...

czy przychody określone w art.31 ust.1 pkt.1 oraz ust.2 ustawy o RTV zwiększają obrót w rozumieniu art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zmian. ) - tym samym podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT , czy też sa dotacjami , które nie wpływają na cenę i tym samym , w związku z uchyleniem ust.7 art.90 ustawy o VAT , nie należy wliczać do proporcji określonej i obliczonej na podstawie art.90 ustawy o VAT .

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zmianami ) , Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05 grudnia 2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakre ...

Czy kwoty z tytułu opłat abonamentowych zwiększają wartość sprzedaży opodatkowanej przy liczniu struktury na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 z późn. zm.)?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 2 ust. 1, art. 20 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 z późn. zm.), w związku z postanowieniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10-02-2006 ...


Czy ubytek abonamentowy dotyczący 2006 r. otrzymany w marcu 2007 r. jest przychodem podatkowym roku 2006 zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też roku 2007 zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni SA znak: L.dz. 1396/2007 z dnia 05.06.2007 r. o interpretację w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych dotyczącą ustalenia mom ...

Ustalenie proporcji obrotu wynikającej z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT w związku z uzyskanymi przychodami, określonymi w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy o rtv (abonament i wpływy pozaabonamentowe) oraz obniżenie podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie towarów i usług finansowanych wpływami abonamentowymi i pozaabonamentowymi, wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych i zwolnionych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Podatnik wykonując zadania zlecone przez Ministra Obrony Narodowej nie jest traktowany jako podatnik podatku od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 14 ms