Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: administracja


Opodatkowanie podatkiem VAT w 2003 r. usług administrowania budynkami mieszkalnymi na zlecenie

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 10.07.2003 r. informuje, że administrowanie nieruchomościami niemieszkalnymi podlega zwolnieniu z podatku od towarów usług. Przedstawiony stan faktyczny: Spółka świadczy usługi administrowania budynkami ...

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.09.2003 r. (złożone w Urzędzie Skarbowym w Starachowicach w dniu 01.10.2003 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Usługi administrowania nieruchomościami na zlecenie polegające na obsłudze księgowej oraz technicznej (utrzyman ...


Jak należy opodatkować podatkiem VAT opłatę za zezwolenie na usunięcie drzew oraz opłatę eksploatacyjną za wydobywanie żwiru?

Z opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi wynika, iż wydawanie przez Urząd Gminy i Miasta decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew mieści się w grupowaniu PKWiU 75.13.11-00.00 „Usługi administracji publicznej w zakresie rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa i myślistwa”. Zatem, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( ...

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zwraca się z prośbą o podanie informacji o wysokości podatku VAT od działalności prowadzonej przez naszą jednostkę. Informujemy, że jesteśmy jednostką budżetową, będącą wasnością Skarbu Państwa. Główną naszą działalnością jest zgodnie z ustawą z dnia 14.03.1998r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 90 poz.575 ze zm.), realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna jako jednostka budżetowa będąca własnością Skarbu Państwa realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego. Zgodnie zatem z poz.6 Załącznika Nr 4 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535) świadczenie usług w zakresie administracji publicznej jest zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług - art.43 ust.1 pkt ...

Czy jako współwłaściciel budynku wynajmując swoje lokale na cele mieszkalne i obciążając współwłaścicieli i wynajmujących kosztami za niektóre media po przekroczeniu 10 tysięcy Euro musi być płatnikiem podatku VAT, czy korzysta ze zwolnienia z tytułu wynajmu mieszkań

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pisemne zapytanie Podatnika z dnia 25 marca 2004 r. - uzupełnione w dniu 11 maja 2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśniam co następuje. W ww. pismach zapytuje Pani czy jako współwłaściciel budynku wynajmując swoje lokale na cele m ...

1. Czy Gmina Miasta ..... jako osoba prawna jest – w świetle w/w nowej ustawy – podatnikiem podatku od towarów i usług, czy też , czy też nie jest zaliczana do grona podatników na podstawie przepisu art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54 poz. 535)? 2. Czy jednostki wewnętrzne Gminy Miasta ....... , nieposiadające osobowości prawnej i sporządzające samodzielnie bilanse, będące dotychczas samodzielnymi, zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, tj. jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, pozostają nadal podatnikami w rozumieniu przepisów nowej ustawy, czy też podmioty te – jako jednostki wewnętrzne osoby prawnej ( gminy – nie mogą być obecnie samodzielnymi podatnikami tego podatku? 3. Czy usługi administracji publicznej, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego ( gminy powiaty, województwa) i ich jednostki wewnętrzne, są zwolnione od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 1 cyt. ustawy, czy też podlegają one opodatkowaniu lub też nie są objęte przepisami tej ustawy? 4. Czy czynności dzierżawy lub sprzedaży majątku Skarbu Państwa, dokonywane i podpisywane przez Prezydenta Miasta ......., działającego w imieniu Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 24.07.1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową Państwa( Dz. U. nr 106 poz. 668) powinny być dokumentowane dla celów podatku VAT – Fakturami VAT? Jeśli tak, to kto w takim przypadku jest sprzedawcą, Skarb państwa czy Prezydent Miasta Radomia, oraz czyje dane – zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97 poz. 971)- winny zostać podane w fakturze VAT ze strony sprzedawcy? 5. Czy czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych, wykazane w § 8 ust. 1 pkt. 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, są tożsame z realizacją zadań własnych gminy wg wzoru podanego w art. 7 ustawy z dnia 08.03,1990r. o samorządzie gminnym( Dz. U. nr 142 poz. 2001r. poz. 1591 z późn. zm.) i art. 4 ustawy z dnia 05.06.1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)? 6. Czy jako jednostki samorządu terytorialnego należy rozumieć, zarówno gminy, powiaty, województwa, jako osoby prawne, jak również ich jednostki wewnętrzne, niemające osobowości prawnej, tj. jednostki budżetowe i jednostki gospodarki pozabudżetowej?

AD.1. Zgodnie z art. 15 ust. 6. ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54 poz. 535 ) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych ...

Czy świadczone przez Starostwo usługi geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji, wykonywanie wyrysów i wpisów z operatu ewidencyjnego oraz sporządzanie kopii dokumentów (PKWiU 75.14.12-00.00) - podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT ?

Z materiałów przedłożonych przez Starostwo (pismo Urzędu Statystycznego w Łodzi, Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Nr OK-5672/KU-236/30-5240/2004 z dnia 30.06.2004r.) wynika, iż usługi geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji, wykonywanie wyrysów i wpisów z operatu ewidencyjnego oraz sporządzanie kopii dokumentów należy klasyfikować w grupowaniu PKWiU 75.14.12-00.00 „Usłu ...

dotyczy podatku od towarów i usług od kosztów reprodukcji materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie, w piśmie z dnia 26.07.2004 r. (znak: PP.443/48/04) informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług: W piśmie skierowanym do Naczelnika Urzę ...

Generowanie strony w 4 ms