Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: administracja rządowa


Jak opodatkować przychody biegłych w postępowaniu sądowym.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./, w odpowiedzi na pismo z dnia 21 stycznia 2004 r. nr F-0168/9/204, w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych dotyczących sposobu opodatkowania przychodów biegłych w postępowaniu sądowym, wyjaśnia. W my ...

Czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) Starosta sprzedając w imieniu Skarbu Państwa na rzecz Spółki X S.A. nieruchomość (grunt zabudowany stacją transformatorową) jest podatnikiem VAT oraz czy powinien do wartości gruntu doliczyć podatek VAT i odprowadzić go do Urzędu Skarbowego?

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 6 . 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika „ organów władzy publicznej oraz urzędów odsługujących te organy w zakresie realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umó ...

Czy działalność Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu, w związku z wniesionym zapytaniem, czy prowadzona działalność w zakresie: - PKWiU 75.12.12.0000 usługi administracji publicznej w zakresie ochrony zdrowia ludności, - PKWiU 74.30.11.0000 usługi w zakresie badań i analiz składu i czysto ...

Czy do opłat określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333), stosuje się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług

Naczelnik Urzędu Skarbowego w ..............udziela dla Prezydenta Miasta ..........., interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia ..........., uzupełnionego pismem z dnia ....................... oceniając stanowisko wnioskodawcy jako nieprawidłowe.U z a s a d n i e n i e Wnioskodawca pismem z dnia............, uzupe ...

Nabyte przez Panią akcje w 1993 r. i 1994 r. w świetle wyżej wskazanych przepisów nie spełniają kryteriów do zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

opodatkowanie pdof objęcia certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym w zamian za wniesione udziały lub akcje

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

W jakiej wysokości należy określić wartość początkową nieruchomości wniesionych do spółki osobowej w przypadku, gdy spółka osobowa zaliczy te składniki do środków trwałych? Czy w przypadku sprzedaży przez spółkę osobową nieruchomości wniesionej w ramach wkładu przychód uzyskany z tego tytułu może zostać pomniejszony o koszt uzyskania przychodów w wysokości wartości zbywanego składnika określonej w akcie notarialnym dokumentującym wniesienie wkładu pomniejszonej o ewentualne odpisy amortyzacyjne?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

prawo do dokonania korekt podatku naliczonego VAT z tytułu wniesienia przedsiębiorstwa aportem do spółki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając ...


Generowanie strony w 134 ms