Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: administracja zespolona


Czy prowizja bankowa pobierana przy zawieraniu umowy kredytowej może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?

Stan faktyczny: Podatniczka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie handlu, zamierza zaciągnąć kredyt w banku na zakup samochodu ciężarowego, który zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów ...

Zastosowanie stawek amortyzacyjnych w podatku dochodowym od osób prawnych dla nowo zakupionych środków trwałych.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 217 w związku art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że przedstawione przez Spółkę we wniosku z dnia 14 grudnia 2004r. stanowisko nie jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 14 ...

Czy postanowienie Prokuratury Rejonowej o umorzeniu postępowania z powodu nie wykrycia sprawcy jest podstawą do zaliczenia nieściągalnej wierzytelności zarachowanej uprzednio jako należny przychód ze sprzedaży do kosztów uzyskania przychodów ?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 oraz art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13.09.2005 r. ( złożonym w dniu 16.09.2005r. ) uzupełnionym pismem z dnia 23.09.2005 r. ( złożonym ...


Czy przy sprzedaży mieszkania wraz z garażem Spółdzielnia może zastosować stawkę podatku w wysokości 7% zarówno dla mieszkania jak i dla garażu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.08.2006 roku (data wpływu do Urzędu Skarbowego w Płocku, przekazanego do tutejszego urzędu w dniu 21.08.2006 roku), uzupełnionego w dniu 25.09.2006 roku (data wpływu do tutejszego urzędu) żądającego ...

Czy w sytuacji, gdy Starostwo posiada zwrotne potwierdzenia odbioru faktur korygujących, z których wynika zmniejszenie kwoty podatku należnego, ale odbiorca faktur zwraca ich oryginały z adnotacją o odmowie przyjęcia, wystawca faktur ma prawo do zmniejszenia w bieżącej deklaracji VAT-7 kwoty podatku należnego w miesiącu otrzymania zwrotnego potwierdzenia odbioru faktur korygujących?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 36 ms