Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: adnotacja


Czy przekazanie w formie darowizny, lokalu nabytego w drodze spadku, na rzecz córki (nie bedącej spadkobierczynią) i dalsze w nim zamieszkiwanie potwierdzone ustanowioną dożywotnią służebnością spowoduje utratę ulgi wynikającej z art. 16 ?

Z przedstawionego przez Panią pisma wynika, że korzysta Pani z ulgi art. 16, jednak zamierza Pani przekazać w formie darowizny swój udział w lokalu, odziedziczonym w drodze spadku po zmarłym mężu, na rzecz córki (nie będącej spadkobierczynią) w zamian za nieodpłatną dożywotnią służebność osobistą i dalsze zamieszkiwanie w przedmiotowym lokalu. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów działając ...

Czy notatka służbowa sporządzona przez pracownika organu podatkowego może stanowić dowód w postępowaniu podatkowym? Jakie wydatki związane z najmem lokali stanowią koszt uzyskania przychodu?

Dla rozwiązania podniesionej kwestii mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Odnośnie form utrwalania czynności postępowania przez organy podatkowe oraz postępowania dowodowego, informuję: W myśl art. 180 ...

Podatnik pyta czy w wyżej opisanych okolicznościach sprzedaż usług frachtu morskiego klientom krajowym jest opodatkowana stawką 0% czy 22% VAT oraz czy ciąży na Nim obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej z tytułu importu usługi frachtu morskiego od zagranicznego przewoźnika.

Stan faktyczny Podatnik jest firmą spedycyjną zajmującą się kompleksową organizacją transportu towarów i odpraw celnych dla klientów krajowych. Transport towarów odbywa się z państw trzecich do portu morskiego w Gdyni. Przewoźnikiem jest armator francuski, który za wykonane usługi wystawia na rzecz Podatnika za pośrednictwem polskiego agenta, faktury handlowe. Przedmiotem usługi są towary importow ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, koszty ubezpieczenia majątku Spółki w momencie ich poniesienia?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 217 w związku z art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki w kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, kosztów ubezpieczenia majątku Spółki w momencie ich poniesienia, opisane w punkci ...

Czy posiadając zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów o spełnieniu wymogów art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług można dokonać adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu ciężarowego o podrodzaju furgon uniwersalny.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i spos ...

Czy wydatki związane z organizacją sprzedaży premiowej dla bezpośrednich klientów i zakupem towarów promocyjnych wydawanych w jej ramach są kosztem uzyskania przychodów i czy podlegają ograniczeniom dotyczącym reklamy?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Sp ...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do samochodu, który nie ma stosownej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy Wnioskodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji zużycia alkoholu etylowego całkowicie skazonego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Wywóz towarów do magazynu nabywcy na terytorium USA bez przeniesienia prawa dysponowania tym towarem przez nabywcę jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT i nie powinno być ujmowane w deklaracji VAT-7.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 26 ms