Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: centralny organ administracji rządowej


Czy odpłatne przekazanie materiałów przetargowych, sprzedaż istotnych warunków zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ? Czy czynności te powinny być udokumentowane fakturami VAT, czy rachunkami ?

W nawiązaniu do naszego pisma znak: OG-005/141/PP1/443/39/04 z dnia 04.07.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż w przedmiotowej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zalecił skorygowanie powyższej interpretacji. W związku z powyższym niniejszym pismem Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego koryguje udzieloną odpowiedź. Usługa sprzedaży materiałów przetargowych przez ...

Czy, w zakresie wydawanych przez Zarząd Dróg (...) decyzji administracyjnych i wydawanych specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego - Zarząd Dróg jest podatnikiem podatku od towarów i usług, czy też zastosowanie w tym przypadku będzie miała regulacja art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.05.2005 r. (data wpływu: 8.06.2005 r.) w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza że st ...


Koszty związane z refakturowaniem kosztów energii elektrycznej na generalnego wykonawcę (dotyczące realizacji budowy na rzecz Spółki – zgodnie z zawartym kontraktem o usługi budowlane) mogą stanowić koszty uzyskania przychodów o ile zostały one prawidłowo udokumentowane. Każda pozycja kosztów musi być dokładnie określona pod względem ilości i ceny, gdyż obciążanie podwykonanwcy na innych zasadach uniemożliwia wystawienie refaktury.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

zasady opodatkowania sprzedaży zabudowanych nieruchomości, wniesionych wcześniej w formie aportu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mi ...

odsetki od nieterminowo wypłaconej dywidendy a opodatkowanie pdof

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

W jakich datach i w jakich kwotach do podatkowej księgi przychodów i rozchodów należy księgować w koszty uzyskania przychodów kwoty wymierzonego podatku od nieruchomości, który płatny jest w czterech ratach, czy całość z datą wydania decyzji? Czy z terminami rat określonych w decyzji, czy może z datą faktycznej zapłaty? Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawca powinien dokonać korekt deklaracji rocznych dotyczących roku 2006, 2007 i 2008?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

VAT - w zakresie uznania oddziałów terenowych za odrębnych podatników podatku VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 62 ms