Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: organ administracji rządowej


Czy wypłacone odszkodowanie od władz samorządowych zasądzone przez sąd cywilny za bezumowne korzystanie z nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku sądowego do wysokości określonej w tym wyroku, z wyjątkiem odszkodowań; a) otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, b) dotyczących korzyści, kt ...

Wnoszę o udzielenie informacji co do podpadania bądź wyłączenia Powiatowego Inspektoratu Weterynarii spod dyspozycji art.15 ust.6 ustawy z dnia 11.03.2004r., tj. podlegania bądź nie podlegania PIWet ustawie o podatku VAT w charakterze podatnika tego podatku wobec wejścia w życie art.15 ust.6 ustawy z dniem 01.05.2004r.

Z dniem 01.05.2004r. weszła w życie ustawa z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535). Zgodnie z przepisem art.15 ust.6 w/w ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanyc ...

1. Czy Gmina Miasta ..... jako osoba prawna jest – w świetle w/w nowej ustawy – podatnikiem podatku od towarów i usług, czy też , czy też nie jest zaliczana do grona podatników na podstawie przepisu art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54 poz. 535)? 2. Czy jednostki wewnętrzne Gminy Miasta ....... , nieposiadające osobowości prawnej i sporządzające samodzielnie bilanse, będące dotychczas samodzielnymi, zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, tj. jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, pozostają nadal podatnikami w rozumieniu przepisów nowej ustawy, czy też podmioty te – jako jednostki wewnętrzne osoby prawnej ( gminy – nie mogą być obecnie samodzielnymi podatnikami tego podatku? 3. Czy usługi administracji publicznej, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego ( gminy powiaty, województwa) i ich jednostki wewnętrzne, są zwolnione od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 1 cyt. ustawy, czy też podlegają one opodatkowaniu lub też nie są objęte przepisami tej ustawy? 4. Czy czynności dzierżawy lub sprzedaży majątku Skarbu Państwa, dokonywane i podpisywane przez Prezydenta Miasta ......., działającego w imieniu Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 24.07.1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową Państwa( Dz. U. nr 106 poz. 668) powinny być dokumentowane dla celów podatku VAT – Fakturami VAT? Jeśli tak, to kto w takim przypadku jest sprzedawcą, Skarb państwa czy Prezydent Miasta Radomia, oraz czyje dane – zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97 poz. 971)- winny zostać podane w fakturze VAT ze strony sprzedawcy? 5. Czy czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych, wykazane w § 8 ust. 1 pkt. 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, są tożsame z realizacją zadań własnych gminy wg wzoru podanego w art. 7 ustawy z dnia 08.03,1990r. o samorządzie gminnym( Dz. U. nr 142 poz. 2001r. poz. 1591 z późn. zm.) i art. 4 ustawy z dnia 05.06.1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)? 6. Czy jako jednostki samorządu terytorialnego należy rozumieć, zarówno gminy, powiaty, województwa, jako osoby prawne, jak również ich jednostki wewnętrzne, niemające osobowości prawnej, tj. jednostki budżetowe i jednostki gospodarki pozabudżetowej?

AD.1. Zgodnie z art. 15 ust. 6. ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54 poz. 535 ) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych ...


Czy ispekcja ochrony roślin i nasiennictwa realizująca zadania organów władzy publicznej, określone odrebnymi przepisami prawa, jest podatnikiem podatku od towarów i usług?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 10.05.2004 r. (data wpływu 12.05.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 31.05.2004 r. (data wpływu 03.06.2004 r.) w sprawie, czy Inspektorat jest podatnikiem podatku od towarów i usług po dniu 01.05.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaś ...


Zarząd Dróg Powiatowych w T. zwraca sie z zapytaniem , czy opłaty pobierane przez zarząd za wydawanie zezwoleń w formie decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego są zwolnione z podatku VAT i czy podlegają one ewidencji dla potrzeb VAT ?Zarząd Dróg Powiatowych jest samorządową jednostką budżetową powołaną przez Rade Powiatu T. w celu zarządzania i administrowania drogami powiatowymi w zakresie modernizacji, utrzymania i ochrony dróg i obiektów mostowych. Na prowadzenie swojej działalności jednostka otrzymuje środki finansowe przyznawane w Budżecie Powiatu T. Jednostka nie prowadzi dzialalności gospodarczej zarobkowej. Oprócz środków przekazywanych przez Starostwo jednostka uzyskuje dodatkowe środki.Ponadto na mocy art.22 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U.Nr 71 z 2000 r. , poz.838 z późn.zmian.) , Dyrektor Zarządu Dróg otrzymał upoważnienie do wydawania w drodze decyzji administracyjnych zezwoleń m.in. na zajmowanie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową , przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.Zezwolenie na zajmowanie pasa dotyczą :- prowadzenie robót w pasie drogowym;-umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ;- umieszczania w pasie drogowym obiektów handlowych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;- umieszczenie w pasie drogowym reklam.Za zajęcie pasa drogowego na podstwie decyzji administracyjnych pobiera sie opłatę , której wysokośćustala organ stanowiący jednostki tj. Rada Powiatu.Uważamy , że wszystkie opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego ( bez wzgledu na sposób korzystania z pasa ) na podstawie decyzji administracyjnych mieszczą sie w grupowaniu PKWiU 75.13.14-00.20 jako usługi administracji publicznej w zakresie transportu i są zwolnione z podatku VAT.

POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art.14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w T.Lub., po zapoznaniu się ze stanowiskiem zawartym we wniosku z dnia 29 kwietnia 2005 r. i dokonaniu oceny ...

CIT - w zakresie zasad ustalania wartości początkowej środków trwały oraz wartości niematerialnych i prawnych wniesionych do spółki osobowej oraz kosztów uzyskania przychodów w momencie, gdy spółka osobowa dokona ich sprzedaży

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy wykonanie okularów korekcyjnych stanowiących wyrób medyczny powinno być ewidencjonowane za pomocą kasy rejestrującej jako dostawa jednego towaru ?.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 22 ms