Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: czasopisma

Drukowanie gazet, magazynów i czasopism ukazujących się rzadziej niż cztery razy w tygodniu (PKWiU 22.13), a stawka VAT.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu w odpowiedzi na zapytanie informuje: Minister Finansów korzystając z ustawowego upoważnienia przyznanego mu na mocy art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. ...

Czy sprzedaż powierzchni w czasopismach i gazetach należy traktować jako sprzedaż towaru?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie w oparciu o art. 14b ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia stanowisko Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie zawarte w piśmie z dn. 19.01.2004 r. (znak: II US-II/443/2/2004) będące odpowiedzią na zapytanie w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, g ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku eksportu, a kiedy w przypadku importu pism specjalistycznych, jeżeli umowa sprzedaży przewiduje rozliczanie zwrotów wydawnictw?

Stosownie do art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w eksporcie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą potwierdzenia przez graniczny urząd celny wywozu towaru poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej. Należy jednakże zauważyć, iż art. 6 ust. 8b pkt 3 w/w ustawy przewiduje szczególny moment p ...

Czy sporządzona specyfikacja zwrotów czasopism, które stały się nieaktualne przesłana przez kontrahenta zagranicznego z Chicago, jest prawidłwą formą rozliczenia zwrotów i stanowi podstawę dla eksportera do zmniejszenia wartości tej sprzedaży poprzez wystawienie faktury korygującej?

Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) - obowiązek podatkowy (tj. wykazanie sprzedaży w ewidencji) w eksporcie towarów powstaje z chwilą potwierdzenia wywozu towaru poza granicę państwową Polski, przez graniczny urząd celny. Stawkę 0% stosuje się po warunkiem, że podatnik przed złożeniem deklaracj ...

Zapytanie dot. naliczania podatku VAT od druku książek i czasopism posiadających odpowiednie symbole ISDN i ISSN.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 07.05.2004 r. (data wpływu 10.05.2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 20.05.2004 r. w przedmiocie opodatkowania podatkiem VAT usług drukowania książek i czasopism posiadających odpowiednie symbole ISDN i ISSN, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej G ...

Jak należy rozumieć wyrażenie "ogłoszenie handlowe", wymienione w poz. 49 załącznika Nr 3 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Czy ogłoszenie typu "sprzedam suknię ślubną" jest ogłoszeniem handlowym w rozumieniu powołanej ustawy?

Zgodnie z art. 41 ust. 2 powołanej ustawy o PTU, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W tymże załączniku, pod poz. 49 ustawodawca wymienił gazety, magazyny, czasopisma - oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem wydawnictw, w ...

Spółka (Drukarnia) prosi o zajęcie stanowiska w sprawie fakturowania usług polegających na drukowaniu gazet, magazynów i czasopism ( PKWiU 22.12 i 22.13) oraz książek PKWiU ex 22.11 wymienionych w art. 19 ust. 13 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 12 maja 2004r. w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga informuje, że zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), z tytułu usług polegających na drukowaniu gazet, magazynów, czasopism (PKWiU22.12 i 22.13) ...

Czy zasadne jest zastosowanie od 1 maja 2004 r. stawki podatku VAT 7% do sprzedaży czasopisma sklasyfikowanego w grupowaniu 22.13.10-00.29 PKWiU?

Dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7% z zastrzeżeniem art. 41 ust. 12 i art. 114 ust. 1 (zastrzeżenia bez znaczenia w sprawie – dopisek urzędu) - art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). W pozycji 49 przywołanego załącznika nr 3 do ustawy wymieniono pod symbolami grupowania PKWiU ex 22.12 i ...

W jaki sposób Spółka powinna rozliczać podatek od towarów i usług w odniesieniu do towarów wytwarzanych metodami innymi niż poligraficzna, załączanych przez nią do sprzedawanych czasopism, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 maja 2004 r.

Na podstawie art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary rozumie się przy tym, zgodnie z art.2 pkt 6 ustawy, rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podleg ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług będzie opodatkowana sprzedaż dwumiesięcznika, które według jednostki będzie czasopismem specjalistycznym o symbolu PKWiU 22.13.10?

Mając na uwadze art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wniesionym pismem z dnia 19.05.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle informuje: W ww. piśmie zwrócono się do tut. Urzędu o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) ...

Generowanie strony w 94 ms