Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi ciągłe

Kiedy należy zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatki dotyczące usług o charakterze ciągłym (w związku ze zmianą od dnia 01.01.2004r. - art. 12 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - określającego moment uzyskania przychodu) usług dot. dostaw energii, usług telekomunikacyjnych, usług rozprowadzania wody ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu w odpowiedzi na pismo informuje, że zgodnie z art. 12 ust. 3d ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2004r. w przypadku rozliczeń z tytułu: W ...

Czy w sytuacji gdy w trakcie roku Spółka otrzymuje zaliczki na poczet wynagrodzenia i wystawia częściowe faktury VAT i wykonuje usługi w sposób ciągły otrzymane kwoty są przedpłatą czy też zaliczką na poczet usługi, która ma być wykonywana w przyszłym okresie sprawozdawczym czy stanowią wynagrodzenie za częściowe wykonanie usługi.

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 11.02.2004r. (wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 16.02.2004r.) złożone w trybie artykułu 14a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, ze zm), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje, iż: Na mocy przepisu art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od os ...

Czy przychód należny z tytułu świadczonych usług przez Spółkę należy rozpoznawać zgodnie z terminem płatności określonym w fakturach, co spowoduje przesunięcie przychodów należnych o jeden miesiąc, a usług wykonanych w grudniu do następnego roku podatkowego ?

Odpowiadając na pismo z dnia 14.02.2004 r., złożone do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego informuje : z dniem 1.01.2004 r. znowelizowano treść przepisu ...

Możliwość wystawienia raz w miesiącu faktury VAT stwierdzającej sprzedaż paliwa, w przypadku gdy w/g umowy, paliwo pobierane jest kilka razy w miesiącu

Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 08.09.2003 r. - informuje: - Zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku ...

1. Data powstania przychodu w przypadku jednorazowego świadczenia usług z tytułu wywozu i gospodarki odpadami. 2. Data powstania przychodu z tytułu świadczenia usług z tytułu wywozu i gospodarki odpadami, gdy termin płatnosci nie jest określony w fakturze lecz w odrębnej umowie z klientem.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.02.2004 r. L.dz. TEW/331/ZK/ZG/04/14 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uprzejmie wyjaśnia: ...

Przychody z działalności gospodarczej

W związku z pismem z dnia 28.01.2004 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. ze zm.) za przychód z działalności gospodarczej uw ...

Czy koszty poniesione przez podatnika w miesiącu styczniu 2004 r. stanowią w całości koszty uzyskania miesiąca stycznia, w sytuacji gdy zgodnie z art. 12 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, część przychodu (obejmującą całą opłatę zmienną), którego te koszty dotyczą zostanie wykazana, na podstawie terminów zapłaty na fakturach, dopiero w miesiącach lutym i marcu?

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 3d pkt. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004 r. za datę powstania przychodu należnego, w przypadku rozliczeń z tytułu dostaw energii cieplnej uważa się wynikający z faktury termin płatności, a jeżeli termin nie jest określony, ostatni dzień ...

Jaki jest moment powstania przychodu przy usługach ciągłych? Kiedy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty wymienione we wniosku dotyczące między innymi amortyzacji, wynagrodzeń pracowników, podatek od nieruchomości itd?

Definicję przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych zawiera art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Przepis ten definiując pojęcie przychodu, posługuje się kryterium faktycznego otrzymania (pieniędzy, wartości pieniężnych, nieodpłatnych świadczeń etc.). Szczególnym, a jednocześnie kwalifiko ...

Jak prawidłowo zakwalifikować przychody należne z tytułu sprzedanej energii w miesiącu grudniu 2003 r. w świetle zmienionej definicji przychodów w myśl art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.), w sytuacji gdy: Fakturę wystawiono z datą 31.12.2003 r. z terminem płatności 8.01.2004 r. Fakturę wystawiono z datą 7.01.2004 r. z terminem płatności 21.01.2004 r. Do jakiego okresu obrachunkowego należy zaliczyć koszty uzyskania przychodów dotyczące sprzedanej energii w grudniu 2003 w ww. przypadkach.

Stosownie do art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej zmienia stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego zawarte w piśmie w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielonego na pisemne zapytanie podatnika w następujący sposób: Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. ...

Czy prezentowane przez Spółkę stanowisko w zakresie ustalania przychodów i kosztów usług ciągłych polegające na zaliczeniu przychodów do podatkowych zgodnie z terminami płatności wynikającymi z wystawionych faktury do trzech okresów rozliczeniowych (m-c bieżący i dwa kolejne miesiące po m-cu wystawienia faktury) i ustaleniu kosztów dla celów podatkowych przez podzielenie odpowiednio na trzy okresy proporcjonalnie do przychodów jest prawidłowe ?

Odpowiadając na pismo z dnia 17.02.2004 r. (data wpływu 23.02.2004 r.) złożone do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego informuje : art. 12 ust. 3 ustawy z ...

Generowanie strony w 9 ms