Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: organizacje społeczne

Czy przy rozliczeniu podatku dochodowego za rok 2003, którego termin rozliczenia upływa 30.04.2004 r., można dokonać zmniejszenia podatku o kwotę wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego w wysokości nie przekraczającej 1% podatku za rok podatkowy ?

Zgodnie z art. 27d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27 i wykazany w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2 - 4, jeżeli podatnik w terminie od dnia 1 stycznia roku podatkowego, w kt ...

Czy środki wydatkowane przez Wyższą Szkołę na rzecz organizacji społecznych, nie posiadających statusu organizacji pożytku publicznego, których cele są tożsame z celami Szkoły, podlegają zwolnieniu z art. 17 ust. 1pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.02.2004 r. (wpłynął do tut. Urzędu 23.02.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Jak wynika z przedmiotowego pisma, Wyższa Szkoła wydatkuje środk ...

Czy podatnik może ubiegać się o zwrot podatku naliczonego w przypadku, gdy dokona zakupu towarów i usług za środki finansowe inne niż te, które znajdują się na wyodrębnionym koncie bankowym (środki własne organizacji, a także pozyskane w inny sposób, np. pożyczki, kredyty) lecz zakup towarów i usług jest dokonywany w ramach przyznanej dotacji i podpisanej już umowy na realizację konkretnego projektu ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004 r. bez znaku, stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew informuje: Podatnicy dokonujący zakupu towarów i usług lub lub importu towarów za środki pochodzące z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, mogą pod pewnymi warunkami korzystać z przywilejów ...

W 2003 roku prowadziłem działalność gospodarczą wg ogólnych zasad a z dniem 01.01.2004 r. wybrałem podatek dochodowy wg stawki 19%. Czy prawidłowe jest zmniejszenie przeze mnie podatku należnego o wpłatęna rzecz organizacji pożytku publicznego, dokonanej w okresie miedzy 01.01.2004 r. a 30.04.2004 r., wykazanej w zeznaniu za rok 2003?

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 24.03.2004 r. zapytaniem dotyczącym możliwości odliczenia od podatku należnego za rok 2003 wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonanej w okresie między 01.01.2004 r. a 30.04.2004 r., Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z ...

Możliwość odliczenia od podatku kwot darowizn przekazanych organizacjom pożytku publicznego.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./, w odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2004 r., w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych w zakresie możliwości odliczenia od podatku kwot darowizn przekazanych organizacjom pożytku publicznego, ...

Czy można odliczyć 1% należnego podatku na rzecz pożytku publicznego w 2004 ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - dalej u.O.p.- w odpowiedzi na pismo z dnia 25 lutego 2004 r. (wpływ 27.02. br.), uzupełnione pismem z dnia 8.03.2004 r. (wpływ 9.03.04 r.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku ...

Czy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny na rzecz organizacji pozarządowych, prowadzących działalność pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, z 1997 r. poz. 926 z późn. zm.)w związku z wnioskiem z dnia 14.04.2004 r. (data wpływu 15.04.2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach wyj ...

Podatnik jest organizacją społeczną, w ramach prowadzonej działalności statutowej związanej ze sportem motorowym organizuje wyścigi samochodowe, motocyklowe i kartingowe ( symbol PKWiU 92.62.12). Osiągane zyski z działalności gospodarczej przeznaczone są w całości na cele statutowe. Czy podmiot spełnia warunki do zastosowania zwolnienia z podatku VAT z tytułu świadczenia w/w usług?

Zgodnie z poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ), (...), usługi związane z rekreacją i sportem, zaklasyfikowane do symbolu ex 92 są zwolnione od podatku VAT. Dotyczy to wyłącznie usług związanych ze sportem świadczonych przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do zysków, zaś wszelkie zyski, kt ...

Czy Z. (organizacja społeczno-zawodowa posiadająca osobowość prawną) korzysta ze zwolnienia z opodatkowania działalności statutowej wykonywanej na rzecz swoich członków? Działalność ta w całości finansowana jest ze składek członków Z.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie podatnika zawarte w piśmie z dnia 28.07.2004 r. (z datą wpływu do tut. Urzędu 8.07.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub k ...

Czy usługi świadczone przez księży, związane z pogrzebem stanowiące część usługi pogrzebowej podlegają opodatkowaniu wedle 7% stawki podatku VAT?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo Strony z dnia 16.07.2004 r. (data wpływu do tut. urzędu 21.07.2004 r.), wyjaśnia co następuje: Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od ...

Generowanie strony w 6 ms