Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wstrzymanie wykonania decyzji

Wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie wysokości zobowiązania podatkowego powoduje definitywne zwolnienie podatnika z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę za okres od wstrzymania wykonania decyzji.

Decyzją z dnia 3 grudnia 1998 r. Izba Skarbowa w Katowicach po rozpatrzeniu odwołania Wandy i Piotra S. utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w Bytomiu z dnia 31 grudnia 1997 r., określającą zobowiązanie do zapłacenia 3.372,70 zł z tytułu odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej w podatku dochodowym za 1992 r. W uzasadnieniu zwrócono uwagę, iż podatnicy kwestionują wyłącznie konsekwencje ws ...

Czy w sytuacji, gdy decyzja jest na etapie rozpatrywania przez WSA w należy podjąć działania zmierzające do zapłaty podatku VAT? Podatnik nie chciałby pozostawać w zwłoce i płacić odsetek, gdyby okazało się że skarga nie zostanie załatwiona pozytywnie.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 § 1 w związku z art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08. 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 25.05.2006r. uzupełnionego pismem z dnia 04.07.2006 o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika dotyczącej nal ...

Generowanie strony w 4 ms