Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: księgowanie kosztów


Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Siedzibą mojej działalności gospodarczej jest miejsce zamieszkania. Przedmiotem działalności są usługi agencyjne na rzecz niemieckiej firmy. Działalność wymaga częstych kontaktów ze zleceniodawcą za pośrednictwem internetu. Zainstalowałem w mieszkaniu łącze pozwalające na stały dostęp do internetu. W związku z powyższym, czy mogę zaliczyć do kosztów miesieczną opłatę abonamentową. Należy podkreślić, iż umowa podłączenia do sieci zawarta jest ze mną, a wpłaty dokonuję na konto dostawcy przelewem z konta osobistego.

W związku ze złożonym dnia 15 stycznia 2004r. do tutejszego Urzędu pytaniem w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dotyczącym zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości ponoszonych wydatków związanych z comiesięczną opłatą abonamentu, w związku z zainstalowaniem łącza pozwalającego na stały dostęp do internetu, Nac ...

Kiedy mogę zaliczyć wydatki za czynsz, energię elektryczną i telefon do kosztów uzyskania przychodów, tj.: z dniem, w którym otrzymuję fakturę lub rachunek, czy z dniem ich zapłaty ?

Na podstawie art. 22 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Ustawodawca nie definiuje pojęcia koszty poniesione, to oznacza, że nie jest wymagane faktyczne dokonanie zapłaty, bez znaczenia również pozostaje fa ...

Kiedy powstaną warunki prawne do zaksięgowania faktur kosztowych w księdze handlowej?

Koszty uzyskania przychodów, stanowiące jedną z podstawowych instytucji podatkowych, decydującą o podstawie opodatkowania a tym samym o wysokości obciążenia podatkowego, mogą być potrącane tylko w określonym czasie wyraźnie wskazanym przepisami prawa. Ogólna zasada prawna w tym względzie, przyjęta w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi, iż koszty uzyskania przychodów są potrąca ...

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w ramach koncernu, do którego należy Spółka, księgi rachunkowe za rok 2003 Spółka winna zamknąć do 08.01.2004 r. W związku z powyższym powstaje pytanie, w jaki sposób, w oparciu o treść art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy poprawnie rozdzielić koszty pomiędzy lata 2003 i 2004?

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Natomiast ust. 2 określa, że dochodem jest z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ic ...

Podatniczka prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych nabyła miesięczny abonament parkingowy. Właściciel parkingu Z. D i T za usługę wystawił dowód KP natomiast odmówił wystawienia faktury. W świetle powyższego, powstaje pytanie czy wydatki za korzystanie z parkingu mogą być udokumentowane tylko dowodem KP.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 23.01.2004r., złożone w trybie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), przesłane pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź Śródmieście w dniu 2.02.2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź Polesie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 wyżej cytowanej ustawy informuje: W przedstawionym przez Panią stanie faktyc ...

Jak dokumentować koszty eksploatacji prywatnych samochodów używanych do działalności gospodarczej prowadzonej w spółce cywilnej przez poszczególnych wspólników. Czy faktury na zakup paliwa powinny być wystawiane na wspólników, czy na spółkę?

Sposób ewidencjonowania i dokumentowania wydatków związanych z używaniem prywatnego samochodu osobowego, nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, do celów prowadzonej działalności gospodarczej przez podatnika zawarty jest w pkt 14 Objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów - załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finasów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatko ...

Czy możliwe jest uznanie za koszty uzyskania przychodów i ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przez podatnika na realizację projektu „Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2000”, które to wydatki w dniu wpływu na rachunek bankowy podatnika dotacji od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczonej na ich finansowanie byłyby wyksięgowane z kosztów do wysokości otrzymanej dotacji.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we ...

Jaki jest moment zaewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów faktury z dnia 31.12.2003 r. za wykonaną przez kontrahenta usługę, którą to fakturę podatnik otrzymał i zapłacił za nią w styczniu 2004 r.

Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.), zwanej dalej ustawą kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Pojęcie „kosztów poniesionych” nierozerwalnie łączy się z zasadami p ...

- czy na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może zarachować ten podatek w całości do kosztów uzyskania przychodów w 2003 r. czy tylko część dotyczącą 2003 r.

Pismem z dnia 09.01.2004 r. Pan Adam N., prowadzący działalność gospodarczą zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w następującej sprawie. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą od 1994 r. W roku 1995 zakupiono grunt z konstrukcją hali. Aby zacząć prowadzić działalność Podatnik musiał najpierw zainwestować. Budowa trwa do dnia dzisiejszego (nie jest jeszcze zakończona, a obiekt nie jest je ...

Generowanie strony w 8 ms