Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: leasing operacyjny


Czy opłata wstępna, wynikajaca z umowy leasingu operacyjnego: stanowi koszt uzyskania przychodu w dacie jej poniesienia, czy winna być uznana za koszt uzyskania przychodów w proporcji do czasu trwania w/w umowy.

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 13-01.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew wyjaśnia, że: stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – kosztami uzyskania przychodów poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątki ...

Zasady wystawiania faktur VAT oraz możliwości odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej za naprawę samochodu będącego przedmiotem leasingu operacyjnego.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.11.2003 r. (wpływ do tut. organu 06.11.2003 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w piśmie uprzejmie informuje, co następuje: Zasady wystawiania faktur VAT określa rozp ...

Czy jednorazowa spłata pozostałych czynszów leasingowych za samochód osobowy w związku z jego kradzieżą, stanowi koszt uzyskania przychodów ?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na Pani zapytanie z 23.01.2004r. (złożone w tut. Urzędzie 26.01.2004r.) z uzupełnieniem złożonym dnia 06.02.2004r. czy jednorazowa spłata pozostałych czynszów leasingowych za samochód osobowy objętych umową leasingu operacyjnego w przypadku jego kradzieży stanow ...

Czy dla motocykla, używanego na podstawie umowy leasingu, należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu aby zaliczyć związane z nim wydatki, do kosztów uzyskania przychodów?

W odpowiedzi na wniesione zapytanie ż dnia 03.10.03 r. (data wpływu 07.10.03 r.) - uzupełnione pismem z dnia 29.10.03 r. (data wpływu 30.10.03 r.) - dotyczące stosowania wzoru ewidencji przebiegu pojazdu dla użytkowanego przez Spółkę motocykla na podstawie umowy leasingu, organ podatkowy mając na uwadze art. l4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) ...

Czy w przypadku leasingu operacyjnego raty leasingu stanowią u korzystającego koszt uzyskania przychodu w wysokości netto czy z podatkiem VAT? Czy wydatki związane z zakupem paliwa, koszty drobnych napraw i ubezpieczenia związane z używaniem tego samochodu stanowią koszt uzyskania przychodu? Czy spółka ma obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu?

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.10.2003 r. (data wpływu - 22.10.2003 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze informuje, że zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29. 08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości, naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta, ma obowiązek udzielić pisemnej i ...

Spółka pyta o prawidłową alokację przychodów i kosztów podatkowych z tytułu umów dzierżawy i leasingu zwrotnego.

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 27.01.2004 r. złożone w trybie artykułu 14a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm),"dotyczące prawidłowej alokacji przychodów i kosztów podatkowych z tytułu umów dzierżawy i leasingu zwrotnego", Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje, iż: zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy z dnia 15 lu ...

Czy możliwe jest zaliczenie czynszu inicjalnego w związku z zawartą umową leasingu operacyjnego do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 17b ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z roku 2000 poz. 654 ze zm.) opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego z zast ...

Czy do kosztów uzyskania przchodów można zaliczyć opłaty dot. leasingu operacyjnego jeżeli w fakturze wykazano odrębnie kwotę spłaty kapitału i część odsetkową?

Pismem z dnia 23.02.2004 r. (data złożenia w US-26.02.2004 r.) zwróciliście się Państwo z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów korzystającego opłat dot. leasingu operacyjnego, w przypadku gdy finansujący powołując się na art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości określa w fakturze odrębnie kwotę spłaty ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy przysługiwało mu prawo do odliczania podatku naliczonego z faktur dotyczących rat leasingowych, w przypadku wykupienia od finansującego samochodu ciężarowego, po zakończeniu okresu leasingu.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Jednocześnie w ust. 2 wymienionego art. 19 ustawy określono, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwo ...

Generowanie strony w 9 ms