Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata leasingowa


Czy dla motocykla, używanego na podstawie umowy leasingu, należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu aby zaliczyć związane z nim wydatki, do kosztów uzyskania przychodów?

W odpowiedzi na wniesione zapytanie ż dnia 03.10.03 r. (data wpływu 07.10.03 r.) - uzupełnione pismem z dnia 29.10.03 r. (data wpływu 30.10.03 r.) - dotyczące stosowania wzoru ewidencji przebiegu pojazdu dla użytkowanego przez Spółkę motocykla na podstawie umowy leasingu, organ podatkowy mając na uwadze art. l4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) ...

uzupełnić

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany odpowiedzi udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli pismem z dnia 7.10.03 r. (znak: US. I-415/6/50/2003), ponieważ jest ona nieprawidłowa. W przepisach art. 23a – 23k ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku d ...

Czy Spółka może zarachować w koszty uzyskania przychodów opłatę leasingową z umowy zawartej z leasingodawcą, który w okresie podstawowym zmienił osobowość prawną?

Zgodnie z art. 151 §1 i art. 158 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny ( ...

W jaki sposób należy rozliczyć koszty związane z realizacją umowy leasingu, spełniającego warunki zawarte w art. 17 b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 7.12.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 16.12.2003 r.) w sprawie rozliczenia w kosztach uzyskania przychodu czynszu inicjalnego oraz wszelkich kosztów związanych z realizacją umowy leasingu operacyjnego spełniającego war ...

Zapytanie dotyczy rozliczenia faktury VAT za tzw. opłatę wstępną naliczoną w związku z leasingiem środków trwałych oraz zwrotu podatku naliczonego wynikającego z tej faktury.

Pismem z dnia 3 marca 2004r. uzupełnionym pismem z dnia 24 marca 2004r. zwróciła się Pani z prośbą o informację w zakresie rozliczenia otrzymanej 1 marca 2004r. faktury VAT wystawionej 18 lutego 2004r. za tzw. opłatę wstępną naliczoną w związku z leasingiem środków trwałych. Z pisma wynika, iż z leasingodawcą została podpisana umowa na leasing ciągnika siodłowego oraz naczepy do przewozu gazu pły ...

Czy opłata wstępna, na którą wystawiono fakturę VAT stanowi koszt uzyskania przychodów u leasingobiorcy?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 r., Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 13.01.2004 r. w sprawie rozliczenia w kosztach uzyskania przychodu opłaty wstępnej w związku z realizacją umowy leasingu operacyjnego spełniającego warunki zawarte w art. 17 b ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochod ...

Czy opłata leasingowa (czynsz miesięczny) winna być zaewidencjonowana w całości w podatkowej księdze przychodów i rozchodów czy w ewidencji przebiegu pojazdu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) odpowiadając na pismo z dnia 27.01.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje. Z przedmiotowego pisma wynika, że prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie usług stomatol ...

W jakim momencie opłata wstępna wynikająca z umowy leasingu stanowi koszt uzyskania przychodów?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 01.12.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu) uprzejmie informuje: Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie i załączoną umową Spółka wzięła w leasing operacyjny na okres 36 miesięcy Pionowe centrum wiertars ...

Czy ponoszone przez spółkę opłaty z tytułu używania środka trwałego na podstawie umowy leasingu stanowią koszty uzyskania przychodów, jeżeli spółka wstąpiła w miejsce dotychczasowego korzystającego (przejmując jego prawa i obowiazki) w końcowym okresie obowiązywania umowy?

W odniesieniu do pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu z dnia 22.12.2003 r. Nr PDP/423-36/03 stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14b § 2 wymienionej ust ...

Generowanie strony w 4 ms