Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dokształcanie

Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków, które ponoszę podwyższając swoje kwalifikacje medyczne, jeżeli jestem lekarzem, zatrudnionym w pogotowiu ratunkowym na podstawie kontraktu lekarskiego i w związku z tym zatrudnieniem jestem opodatkowany na zasadach ogólnych i prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów?

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu złożonego przez Pana wniosku z dnia 20.01.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad księgowania wydatków poniesionych na podwyższanie kwalifikacji medycznych w prowad ...

Pismem z dnia 28 stycznia 2004 roku Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy wydatki na naukę w Policealnym Studium Nowoczesnych Technik Grzewczych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, czy też należy je traktować jako wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe.

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wykonywania instalacji wodnej, kanalizacyjnej, gazowej oraz centralnego ogrzewania i jednocześnie ponosi wydatki na kształcenie w Policealnym Studium Nowoczesnych Technik Grzewczych. Według podatnika wydatki związane z nauką powinny być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, gdyż są bezpośrednio związane z wykonywaną działalnośc ...

Czy niewykorzystaną nadwyżkę kosztów związanych z kształceniem się w szkole wyższej mogę odliczyć w uldze na odpłatne kształcenie i doskonalenie zawodowe, gdyż moje studia są odpłatne i związane z wykonywaną pracą zawodową? Moim zdaniem mogę skorzystać z obu ulg.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na Pana pismo z 17.02.2004 r. w sprawie interpretacji przepisu dotyczącego korzystania z ulgi na odpłatne kształcenie w szkole wyższej oraz na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika, informuje: W zapytaniu po ...

Czy wydatki popniesione w związku z nauką na odpłatnych studiach doktoranckich organizowanych przez Uniwersytet X stanowią podstawę do pomniejszenia podatku?

Stosownie do treści art. 27a ust. 1 pkt 2 lit c) ustawy z dnia 26.07.1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr. 14 poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. podatek dochodowy zmniejsza się, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub przepisów o wyższych szkoł ...

Czy kwoty przekazywane pracownikom w ramach refundacji kosztów egzaminów na podstawie okazanych dowodów poniesienia wydatku przez pracownika stanowią podatkowy koszt uzyskania przychodu (faktura bądź inny rachunek za egzamin jest wystawiona na pracownika, a Bank dysponuje kopią dowodu zapłaty przez pracownika za egzamin)?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka jako pracodawca ponosi koszty opłat egzaminacyjnych związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników (np. za państwowe egzaminy na doradcę podatkowego, na zarządcę nieruchomościami, na maklera, na radcę prawnego). Warunkiem skorzystania przez pracownika z refundacji (maksymalnie 50% kosztów kształcenia) jest podpisanie zobowiązania ...

Czy świadczenia dla nauczycieli, wypłacane przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, korzystają ze zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Działając na podstawie art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu w oparciu o przedstawiony stan faktyczny wyjaśnia. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 ...

Czy dofinansowanie do kursów, szkoleń oraz czesnego dla nauczycieli skierowanych na studia wyższe w celu podniesienia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych i innych pracowników szkoły jest zwolnione z podatku dochodowego ?

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. ) wolna od podatku jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przy ...

Czy można w 2004 r. dokonać korekt zeznań podatkowych za lata 1997-2000, w których nie wykazano wydatków na odpłatne kształcenie w szkole wyższej, z uwagi na brak pokrycia w podatku spowodowany skorzystaniem z ulgi podatkowej z tytułu zakupu mieszkania?Czy można odliczyć od podatku wydatki poniesione na kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli, który uzupełnia wykszałcenie?

Wydatki z tytułu odpłatnego kształcenia podatnika w szkole wyższej w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub przepisów o wyższych szkołach zawodowych zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2003 r., podlegają odliczeniu od podatku i mają wpływ n ...

Czy w ramach wydatków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika można odliczyć wydatki związane z opłatą za kurs przygotowawczy do egzaminu, za przesłanie dodatkowych materiałów do kursu, za administracje i przeprowadzenie egzaminu oraz opłatę członkowską aby móc zdać egzamin?

Stosownie do przepisu art. 27 a ust. 1 pkt 2 lit b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2- ...

Czy w związku z poniesieniem w 2003 r. wydatków na szkolenie na kursie "przewoźnik (certyfikat kompetencji zawodowych)", zakończonym egzaminem, podatnik może skorzystać z ulgi podatkowej z tytułu odpłatnego dokształcania i doskonalenia zawodowego, w przypadku opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych?

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wymienionych w art. 6 ust. 1 i 1a, pomniejszony o kwotę składki, o której mowa w art. 13, ulega obniżeniu o wydatki wymienione w art. 27a ust. 1, z wyjątkiem pkt 2 lit. d) us ...

Generowanie strony w 26 ms