Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: doskonalenie zawodowe

Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków, które ponoszę podwyższając swoje kwalifikacje medyczne, jeżeli jestem lekarzem, zatrudnionym w pogotowiu ratunkowym na podstawie kontraktu lekarskiego i w związku z tym zatrudnieniem jestem opodatkowany na zasadach ogólnych i prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów?

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu złożonego przez Pana wniosku z dnia 20.01.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad księgowania wydatków poniesionych na podwyższanie kwalifikacji medycznych w prowad ...

Czy niewykorzystaną nadwyżkę kosztów związanych z kształceniem się w szkole wyższej mogę odliczyć w uldze na odpłatne kształcenie i doskonalenie zawodowe, gdyż moje studia są odpłatne i związane z wykonywaną pracą zawodową? Moim zdaniem mogę skorzystać z obu ulg.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na Pana pismo z 17.02.2004 r. w sprawie interpretacji przepisu dotyczącego korzystania z ulgi na odpłatne kształcenie w szkole wyższej oraz na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika, informuje: W zapytaniu po ...

Czy kwoty przekazywane pracownikom w ramach refundacji kosztów egzaminów na podstawie okazanych dowodów poniesienia wydatku przez pracownika stanowią podatkowy koszt uzyskania przychodu (faktura bądź inny rachunek za egzamin jest wystawiona na pracownika, a Bank dysponuje kopią dowodu zapłaty przez pracownika za egzamin)?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka jako pracodawca ponosi koszty opłat egzaminacyjnych związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników (np. za państwowe egzaminy na doradcę podatkowego, na zarządcę nieruchomościami, na maklera, na radcę prawnego). Warunkiem skorzystania przez pracownika z refundacji (maksymalnie 50% kosztów kształcenia) jest podpisanie zobowiązania ...

Czy świadczenia otrzymywane przez nauczycieli z budżetu gminy w celu doskonalenia zawodowego w specjalnościach i formach kształcenia określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. wczhodzą do podstawy wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z Pana zapytaniem dotyczącym stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dofinansowania otrzymywanego przez nauczycieli z budżetu gminy w celu doskonalenia zawodowego w specjaln ...

Czy w związku z poniesieniem w 2003 r. wydatków na szkolenie na kursie "przewoźnik (certyfikat kompetencji zawodowych)", zakończonym egzaminem, podatnik może skorzystać z ulgi podatkowej z tytułu odpłatnego dokształcania i doskonalenia zawodowego, w przypadku opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych?

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wymienionych w art. 6 ust. 1 i 1a, pomniejszony o kwotę składki, o której mowa w art. 13, ulega obniżeniu o wydatki wymienione w art. 27a ust. 1, z wyjątkiem pkt 2 lit. d) us ...

Czy poniesione w 2003 r. wydatki związane z opłatami za szkolenie w zakresie podstawowych zasad higieny oraz za egzamin można odliczyć w zeznaniu podatkowym za 2003 r. w ramach ulgi z tytułu dokształcania i doskonalenia zawodowego?

Możliwość korzystania z ulg i odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych jest uregulowana w ustawie z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Stosownie do obowiązującego do 31 grudnia 2003r. art.27a ust.1 pkt 2 lit.b) ww ustawy, podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, ...

Czy poniesione przez podatnika w 2003 r. oraz w 2004 r. wydatki na odpłatny kurs Przewodnika Beskidzkiego zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze podlegają odliczeniu od podatku w zeznaniach za lata 2003 i 2004?

Przepis art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), daje możliwość odliczenia od podatku 19% wydatków (w granicach limitu odliczenia wynoszącego 433,20 zł) poniesionych przez podatnika na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe (z ...

Odliczenia od podatku

W związku z Pana wnioskiem z dnia 26.02.2004 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Zgodnie z treścią art. 27a ust. 1 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. ze zm.) w brzmieniu ...

Czy można odliczyć od podatku wydatki poniesione przez lekarza na płatne kongresy i kursy medyczne dokształcające w wykonywanym zawodzie

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt.2 lit. b ustawy z dn. 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003r. odliczeniu od podatku podlegają wydatki poniesione z tytułu: dokształcania w formach szkolnych i pozaszkolnych , określonych w przepisach w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia o ...

- dotyczy odliczenia od podatku dochodowego zakupu anteny satelitarnej w ramach odpłatnego dokształcania i doskonalenia zawodowego podatnika.

Stosownie do art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie w odpowiedzi na pismo z dnia 23.02.2004 r. uprzejmie wyjaśnia. Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. „b” i ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm.) odliczeniu od p ...

Generowanie strony w 4 ms