Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kontrakt

Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków, które ponoszę podwyższając swoje kwalifikacje medyczne, jeżeli jestem lekarzem, zatrudnionym w pogotowiu ratunkowym na podstawie kontraktu lekarskiego i w związku z tym zatrudnieniem jestem opodatkowany na zasadach ogólnych i prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów?

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu złożonego przez Pana wniosku z dnia 20.01.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad księgowania wydatków poniesionych na podwyższanie kwalifikacji medycznych w prowad ...

Pytanie brzmi: ,,czy wyjazdy poza granice Polski należy traktować jako podróże służbowe ( i co za tym idzie stosować art. 21 ust. 1 pkt 16 ) z całkowitym zwolnieniem diet od podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też jako pobyt czasowy za granicą ( i stosować art. 21 ust. 1 pkt 20 ) ze zwolnieniem dotyczącym dochodów nieprzekraczających rocznie równowartości trzydziestu diet?”.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż Spółka realizuje kontrakty eksportowe. Pracownicy sp ...

Jestem żużlowcem i mam podpisany zawodowy kontrakt z klubem sportowym I. Jaką stawkę powinienem zastosować dla usług sportowo rekreacyjnych sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 926213.00.00?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w odpowiedzi na zapytanie z dnia 21 maja 2004 roku w sprawie opodatkowania usług sportowo- rekreacyjnych sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 926213.00.00 ujętych w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), informuje, iż w stanie faktycznym podanym w zapytaniu nie można stwierdzić wystąpienia warunku dotycz ...

Jestem zatrudniony w firmie X prowadzącej od 2 lat działalność w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w dawnej Poradni Przyszpitalnej. Pomimo obciążenia lekarza w 100% kosztami badań dodatkowych i labolatoryjnych (par. 20 p.6) nie wystawia się im rachunków poniesionych kosztów i nakazuje się wypisywanie rachunków już po odliczeniu kosztów, a rachunki za badania dodatkowe i labolatoryjne w postaci zbiorczej są wystawiane na rzecz firmy X, chociaż płacą za nie lekarze. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Przepisy ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w art. 24a ust. 1, nakładają na osoby fizyczne, spółki osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych, zgodnie z odrębnymi przepisami. Sposób prowadzenia pod ...

Według jakiej stawki podatku VAT należy opodatkować wykonaną usługę w ramach kontraktu na dystrybucję publikacji i materiałów informacyjnych o Unii Europejskiej, finansowanego ze źródeł zagranicznej pomocy bezzwrotnej Unii Europejskiej "PHARE" ?

Zgodnie z przepisem §6 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz.970 ze zm.) stawkę podatku wymienioną w art.41 ust.1 i 2 (22% i 7%) oraz w art.146 ust.1 pkt 1 i 2 (3% i 7%) ustawy obniża się do wysokości 0% przy świadczeniu usług przez zarejestrowanych podatników oraz imporcie usł ...

Czy z chwilą otrzymania zapłaty za wykonane czynności wynikające z zawartego kontraktu zapytujący stanie się podatnikiem VAT ?Zdaniem zapytującego, zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, z tytułu wymienionych wyżej czynności nie stanie się on podatnikiem VAT.

Zapytujący jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. Zamierza podpisać jednorazowy kontrakt z firmą niemiecką posiadającą siedzibę w Niemczech. Czynności wykonywane w ramach tego kontraktu polegają na opracowaniu programu komputerowego, jego instrukcji obsługi, przekazania programu na nośniku oraz udzieleniu zleceniodawcy praw do nieograniczonego dysponowania tym programem wraz ...

Czy wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzeń zleceniobiorców, realizujących wykłady w ramach umów zleceń lub umów o dzieło są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.09.2004 r., znak: ZDZ/EF/813/2004 Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uprzejmie wyjaśnia. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: a) pochodzą od rządów państw obcych, or ...

Czy Spółka zatrudniająca na podstawie umowy cywilnoprawnej (kontraktu) sportowca, mającego miejsce zamieszkania w Słowacji, może po przedłożeniu przez zawodnika "certyfikatu rezydencji" dokonać wypłaty wynagrodzenia bez potrącania podatku?

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny z którego wynika, że Spółka zawarła z zawodnikiem piłki nożnej mającym miejsce zamieszkania w Słowacji, umowę cywilnoprawną (kontrakt) o reprezentowanie klubu w rozgrywkach piłkarskich PZPN. Zawodnik zwrócił się do Spółki o wypłacanie wynagrodzenia bez potrącania podatku dochodowego od osób fizycznych oświadczając, że podatek będzie płacił w Słowacji. ...

Czy w przypadku otrzymania kaucji na zabezpieczenie prawidłowego wywiązania się z kontraktu należy wystawiać fakturę VAT ? Zdaniem Podatnika, otrzymanie środków na zabezpieczenie pokrycia ewentualnych strat wynikających z niewykonania kontraktu nie podlega fakturowaniu.

Stan faktyczny Podatnik prowadzi działalność w zakresie handlu artykułami rolnymi. Z kontrahentem zawiera umowę w której zamieszcza klauzulę, iż kupujący zobowiązany jest przed realizacją kontraktu wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości 5 % kontraktu. Po zrealizowaniu kontraktu kaucja ta jest zwracana na konto kupującego najpóźniej 14 dni od daty ostatniej wysyłki towaru albo rozliczana w drod ...

1. Czy pracodawca w Polsce ma obowiązek sporządzania rocznej informacji o uzyskanych dochodach i odprowadzonym podatku ? 2. Czy pracownik zatrudniony cały rok w Niemczech i nie osiągający dochodów opodatkowanych w polsce ma obowiązek składać roczne zeznanie podatkowe tzw. "zerowe" ?

W odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 11.10.2004 r., znak: DK/90/W/2004 dotyczące wyjaśnienia kwestii obowiązku podatkowego pracowników zatrudnionych na kontrakcie zagranicznym w Niemczech w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami), na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordyna ...

Generowanie strony w 6 ms