Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: lekarze

Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków, które ponoszę podwyższając swoje kwalifikacje medyczne, jeżeli jestem lekarzem, zatrudnionym w pogotowiu ratunkowym na podstawie kontraktu lekarskiego i w związku z tym zatrudnieniem jestem opodatkowany na zasadach ogólnych i prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów?

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu złożonego przez Pana wniosku z dnia 20.01.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad księgowania wydatków poniesionych na podwyższanie kwalifikacji medycznych w prowad ...

Czy lekarz prowadzący działalność gospodarczą (gabinet lekarski) w formie spółki cywilnej może byc opodatkowany podatkiem liniowym, w przypadku, gdy jego współnik w ramach tej działalności świadczy usługi na rzecz szpitala, w którym w 2003 r. był zatrudniony jako lekarz?

Zgodnie z art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 (tj. podatek liniowy), uzyska z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki nie mającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia ...

Przychody z działalności gospodarczej

Do Urzędu Skarbowego w Opatowie w dniu 15.01.2004 r. zwróciła się Pani o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej stawką podatku dochodowego w wysokości 19%. Z pisma wynika, że w 2003 r. nie prowadziła Pani działalności gospodarczej w zakresie prywatnej praktyki lekarskiej, a zatrudniona była na umowę o pracę, którą w dni ...


Jak zakwalifikować przychody osiągane przez podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą – prywatną praktykę lekarską z tytułu zawartej z gminą umowy o dzieło, której przedmiotem jest wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w ramach działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Stosownie do treści art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, ze zm.) starosta (oznacza to także zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy prezydenta miasta na prawach powiatu) w ramach zadań z zakresu administracji rządowej powołuje i odwołuje powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawnoś ...


Czy można odliczyć od podatku wydatki poniesione przez lekarza na płatne kongresy i kursy medyczne dokształcające w wykonywanym zawodzie

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt.2 lit. b ustawy z dn. 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003r. odliczeniu od podatku podlegają wydatki poniesione z tytułu: dokształcania w formach szkolnych i pozaszkolnych , określonych w przepisach w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia o ...

Czy mogę prowadzić działalność gospodarczą i rozliczać się w formie karty podatkowej jeżeli moja żona jest lekarzem stomatologii, a ja jestem lekarzem medycyny ze specjalizacjami laryngologii i chirurgii szczękowej.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późń. zm.) podlegają podatnicy jeżeli małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie. Za zakres prowadzenia działalności przy opodatkowaniu w ...

Podatnik w 2004 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie; prywatny gabinet lekarski, będąc opodatkowanym na zasadach ogólnych. W skierowanym do tut. organu piśmie podatnik informuje, że; - prowadząc Gabinet Lekarski od 2000 r. na zlecenie Spółki, zawarł umowę kontraktową na sprawowanie opieki profilaktycznej nad pracownikami, - od 2002 r. w ramach gabinetu lekarskiego świadczy usługi dla ww. Spółki, w zakresie lekarskiej pomocy w ratownictwie górniczym, również na podstawie zawartej w 2002 r. umowy kontraktowej. Przed 2002 rokiem usługi te wykonywane były w ramach umowy o pracę, - od m-ca grudnia 1999 r. podjął pracę w tej Spółce, na podstawie umowy o pracę na wykonywanie funkcji kierownika i wykonywał zadania wyłącznie w zakresie administracyjnym. Badania okresowe realizowane były w prywatnym gabinecie lekarskim na zasadach umowy kontraktowej, - uzyskane, na podstawie zawartych umów kontraktowych, przychody, ewidencjonowane są w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. W związku z powyższym składa zapytanie, czy przychód z prywatnego gabinetu lekarskiego może opodatkować na zasadach określonych w art. 30c.

Nowy sposób opodatkowania podatkiem liniowym normują przede wszystkim dwa przepisy – art. 9a i art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), wprowadzone do niej ustawą z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956). Zgodnie z tre ...

Czy lekarz może rozliczać się w formie karty podatkowej jeśli będzie przyjmował pacjentów prywatnie oraz w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia?

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w wolnych zawodach polegających na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego – w ...

Generowanie strony w 9 ms