Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: operat szacunkowy

Czy wydatek poniesiony na sporządzenie przez rzeczoznawcę operatu szacunkowego w celu uzyskania kredytu mieści się w katalogu wydatków, o które można pomniejszyć podatek dochodowy od osób fizycznych określonym w Rozp. Min. Gosp. Przest. i Bud. z dnia 21 grudnia 1996 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 788) w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.)?

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r., podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zas ...

Jakie są zasady ustalania, dla potrzeb amortyzacji, wartości początkowej budynku mieszkalnego oddanego w najem? Od kiedy i wg jakiej stawki amortyzacja może być dokonywana?

Art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. ze zm.) stanowi, że amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: 1.budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, 2.maszyny, urządzenia i śro ...

Jakie są zasady opodatkowania sprzedaży gruntu, w sytuacji gdy do ceny sprzedaży doliczane są koszty wykonania przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego związanego z ustaleniem wartości sprzedawanego gruntu? Koszt wykonania tego operatu traktowany będzie jako zaliczka na poczet ceny nieruchomości. Czy wystawienie faktury VAT przez rzeczoznawcę za wykonanie usługi oraz wystawienie faktury VAT z tytułu pobranej zaliczki nie będzie powodowało podwójnego opodatkowania usługi wykonania operatu szacunkowego?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary, w świetle ww. ustawy rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem cz ...

Czy zamiana nieruchomosci i dostawa nieruchomości odbywająca się w oparciu o regulacje ustawy o gospodarce nieruchomościami podlega regulacji ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 19.04.2005 r., doręczonego w dniu 28.04.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku ...

Gmina zamierza dokonać zamiany nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa, Gminą a osobami fizycznymi w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 21.08.1997 r. ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261 ze zmianami ). Zamiana ma na celu pozyskanie przez Gminę nieruchomości zabudowanej budynkiem. Jak opodatkowana będzie taka zamiana (dostawa) nieruchomości przez Gminę?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 19.04.2005 r., doręczonego w dniu 28.04.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku ...

Jak opodatkowane jest nabycie obiektu budowlanego ?

Decyzja Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 12.04.2005 r., nr PP2/443-105/05/KH/22838 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( ...

Czy nie posiadając dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów remontu, można podnieść wartość środka trwałego na podstawie posiadanego operatu szacunkowego dokonanego przez biegłego?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1, §4 ustawy z dnia 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu stanowisko Pani zawarte we wniosku z dnia 30.06.2006r w sprawie ustalenia wartości początkowej środka trwałego w związku z poniesionymi wydatkami na jego remont i modernizację uznaj ...

Czy Gmina powinna wystawiać faktury VAT potencjalnym nabywcom lokali użytkowych (sprzedawanych jako towary używane) za operaty szacunkowe oraz czy istnieje możliwości odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług z wystawionych przez rzeczoznawcę faktur zakupu za sporządzenie operatu szacunkowego.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 grudnia 2005r. (data wpływu: 8 grudnia 2005r.) uzupełnionego pismem w dniu 21 lutego 2006r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, złożonego przez: Gm ...

Czy zamiana działki pomiędzy nadleśnictwem, będącym podatnikiem podatku VAT, a osobą fizyczną (właścicielem gospodarstwa rolnego) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i co będzie podstawą opodatkowania - wartość z operatu, czy wartość z operatu pomniejszona o podatek VAT?

Ordynacja podatkowa (j. t.. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe l ...

Czy obciążenie wnioskującego o sprzedaż mieszkania kosztami wyceny winno być opodatkowane i udokumentowane fakturą oraz czy możliwe jest odliczenie podatku od jego zakupu.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za prawidłowy ...

Generowanie strony w 68 ms