Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: działalność pozarolnicza

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Siedzibą mojej działalności gospodarczej jest miejsce zamieszkania. Przedmiotem działalności są usługi agencyjne na rzecz niemieckiej firmy. Działalność wymaga częstych kontaktów ze zleceniodawcą za pośrednictwem internetu. Zainstalowałem w mieszkaniu łącze pozwalające na stały dostęp do internetu. W związku z powyższym, czy mogę zaliczyć do kosztów miesieczną opłatę abonamentową. Należy podkreślić, iż umowa podłączenia do sieci zawarta jest ze mną, a wpłaty dokonuję na konto dostawcy przelewem z konta osobistego.

W związku ze złożonym dnia 15 stycznia 2004r. do tutejszego Urzędu pytaniem w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dotyczącym zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości ponoszonych wydatków związanych z comiesięczną opłatą abonamentu, w związku z zainstalowaniem łącza pozwalającego na stały dostęp do internetu, Nac ...

Czy wykonywane usługi polegające na leczeniu chorych, za które to usługi Podatnik otrzymuje wynagrodzenie od podmiotów wykonujących usługi medyczne na podstawie zawartego z nimi kontraktu oraz sporadycznie od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej są działalnością gospodarczą czy też może noszą znamiona działalności wykonywanej osobiście oraz czy mogą być rozliczane na zasadach ogólnych?

W związku z Pana zapytaniem prawnym zawartym w piśmie z dnia 20 stycznia 2004 r. - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.– Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 9a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 1 ...

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych oraz nie korzystam ze zwolnienia z podatku VAT (jestem zarejestrowanym podatnikiem VAT). Jednocześnie wykonuję usługi na podstawie kontraktu menedżerskiego w XYZ, umowa została zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, która obejmuje także usługi wydawnicze, szkoleniowe i doradztwo. Czy z punktu widzenia art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu nadanym od 1 stycznia 2004 roku przez ustawę nowelizującą z dnia 12 listopada 2003 r. (opublikowaną Dz.U. z 2003 r. Nr 202 poz. 1956) świadczenie usług menedżera na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej może być uznawane za pozarolniczą działalność gospodarczą? Czy na w/w usługi menedżerskie mogę nadal wystawiać faktury VAT ze stawką zwolnioną od podatku od towarów i usług oraz w jaki sposób mam rozliczać w/w usługi w deklaracji PIT-5 czy PIT-52. Moim zdaniem przychody z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej powinny być doliczane innych przychodów uzyskiwanych w ramach tej działalności i wykazywane w deklaracji PIT-5.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.03.2004 roku (data wpływu do Urzędu 22.03.2004 roku) działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuję, że zgodnie z art. 5a ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 rok ...

Czy zmienia się właściwość miejscowa organów podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w razie zmiany miejsca zamieszkania w trakcie roku podatkowego? Czy w 2004 r. istnieje możliwość wyboru opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności prowadzonej samodzielnie na ogólnych zasadach i opłacania zaliczek na podatek dochodowy kwartalnie w sytuacji, gdy dochody osiągane w spółce cywilnej opodatkowane są podatkiem liniowym?

1. W zakresie właściwości miejscowej. Generalną zasadą jest, że właściwym miejscowo jest organ podatkowy według miejsca zamieszkania podatnika. Jednakże według przepisu § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. Nr 240, poz. 2069 ze zm.) organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach należnego za dany rok podatk ...

1.Czy przychody z planowanej działalności agroturystycznej, polegającej na udostępnianiu turystom zwiedzania hodowli różnego rodzaju ptactwa i zwierząt oraz udostępniania im możliwości wędkowania podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym ?2.Jeżeli podlegać będą opodatkowaniu, to czy mogą być opodatkowane w formie karty podatkowej lub w formie ryczałtu ewidencjonowanego i według jakich stawek ?

Podatnik jest właścicielem 20 ha gospodarstwa rolnego. Z uwagi na kiepską klasę gleby ( V i VI klasa) zamierza rozszerzyć prowadzoną działalność o usługi agroturystyczne, poprzez odpłatne udostępnienie zwiedzającym do oglądania hodowanych (w rozmiarach nie stanowiących działów specjalnych produkcji rolnej) zwierząt i ptactwa różnego rodzaju, jako tzw. małe ZOO oraz odpłatne udostępnienie zarybiony ...

Czy osobie fizycznej nie prowadzącej działalnosci gospodarczej wykonujacej projekt architektoniczny na zlecenie osoby fizycznej przysługują 50% koszty uzyskania przychodu?

W związku ze złożonym przez Panią w dni 09.06.2004 r. zapytaniem, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) o podatk ...

Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością osiągająca przychody z działalności rolniczej oraz z tytułu odsetek uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Odpowiadając na pismo z dnia 12.07.2004 r. (data wpływu: 16.07.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 28.07.2004 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), uprzejmie wyjaśnia. Z prze ...

1. Czy przychody uzyskiwane przez podatnika z tytułu świadczenia tych usług powinny być kwali-fikowane jako przychody z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej czy też należy zakwalifikować je jako uzyskane ze źródła, o którym mowa w treści art. 13 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Na jakim druku deklaracji (PIT) należy wykazać te przychody?

Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł ze spółką z o.o. umowę o oświadczenie usług w zakresie zarządzania oraz pośrednictwa handlowego (usług agencyjnych). Ocena prawna stanu faktycznego: W art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) dla celów podatku dochodowego wymienione zostały posz ...

dotyczy możliwości zaliczania w ciężar kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ze względu na fakt opłacania tych składek w podwójnej wysokości

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.07.2004 r. (data wpływu 28.07.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego możliwości zaliczania w ciężar kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ze względu na fakt opłacania tych składek w podwójnej wysokości, Naczelnik Urzędu Skarbowego w ...

Czy świadczenie w roku 2004 usług związanych z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno – rentowymi oraz działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana uprawnia do korzystania z opodatkowania zryczałtywanym podatkiem dochodowym ?

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 18.10.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: ustawodawca w art. 8 ust. 1 pkt 3 lit.e ustawy z dnia 20 listopada 1998r.o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne /Dz. U. N ...

Generowanie strony w 13 ms