Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata abonamentowa

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Siedzibą mojej działalności gospodarczej jest miejsce zamieszkania. Przedmiotem działalności są usługi agencyjne na rzecz niemieckiej firmy. Działalność wymaga częstych kontaktów ze zleceniodawcą za pośrednictwem internetu. Zainstalowałem w mieszkaniu łącze pozwalające na stały dostęp do internetu. W związku z powyższym, czy mogę zaliczyć do kosztów miesieczną opłatę abonamentową. Należy podkreślić, iż umowa podłączenia do sieci zawarta jest ze mną, a wpłaty dokonuję na konto dostawcy przelewem z konta osobistego.

W związku ze złożonym dnia 15 stycznia 2004r. do tutejszego Urzędu pytaniem w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dotyczącym zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości ponoszonych wydatków związanych z comiesięczną opłatą abonamentu, w związku z zainstalowaniem łącza pozwalającego na stały dostęp do internetu, Nac ...

Czy opłata abonentowa wnoszona przez taksówkarzy z tytułu umowy za korzystanie z usług centrali radiotxi jest zwolniona z podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 18.12.2003 r. (data wpływu 24.12.2003 r.), uzupełnione pismem z dnia 07.01.2004 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów podatkowych dotyczących podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów informuje co następuje: Zgodnie z art. ...

Pytanie dotyczy możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów spółki cywilnej wydatków związanych z zainstalowaniem stałego łącza internetowego w mieszkaniu jednego ze wspólników spółki oraz miesięcznych opłat abonamentowych za korzystanie z w/w łącza internetowego, jeżeli Internet będzie wykorzystywany przez wspólnika spółki jedynie dla celów prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn.zm.), kosztami uzyskania przychodów z poszczególnych źródeł są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 23 wymienionej ustawy. Sformułowana w tym przepisie definicja oznacza w praktyce, iż kosztami uzys ...

Czy do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej można zaliczyć opłatę za abonament telefoniczny i pakiet internetowy?

Z treści zapytania wynika, że telefon stacjonarny oraz pakiet internetowy TP SA zarejestrowany jest na Pani nazwisko i adres zamieszkania, pod którym znajduje się również siedziba firmy. W związku z tym uważa Pani, że opłatę za abonament telefoniczny oraz pakiet internetowy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ...

Jaka jest podstawa prawna do naliczania VAT od abonamentów i opłat przesyłowych stałych (gaz, światło, telefon) ?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich w odpowiedzi na pismo Pani „S” z dnia 14.07.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 03.08.2004 r.), w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, wyjaśnia, co następuje: Organ podatkowy informuje, iż ...

Czy zasadne jest naliczenie podatku VAT od opłat za odczyt licznika wskazującego zużycie wody w związku z opłatą za dostawę wody?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 cyt. ustawy przez dostawę towarów o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się co do zasady przeniesienie praw ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować w odniesieniu do stałych opłat abonamentowych związanych z działalnością wodno-kanalizacyjną?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 par. 1 w związku z art. 14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie stawki opodatkowania stałej ...

Czy opłata dokonywana w formie abonamentu za usługi medyczne oferowane pracownikom przez zakład pracy w związku z umową zawartą z przychodnią lekarską - jest dla pracowników przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30 listopada 2004 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, stosownie do art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że podziela stanowisko Spółki, iż opłata mająca ogólny charakter za usługi medyczne oferowane pracownikom przez zakład pracy, w związku z umową zawartą ...

Jak należy ustalać koszty uzyskania przychodów w zakresie świadczenia następujących usług medycznych: - radioterapii onkologicznej - leczenie Cezem 137 w Pracowni Brachyterapii oraz - przyjmowania chorych w Poradni Ginekologii Onkologicznej?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) uznał stanowisko wnioskodawcy zajęte we wniosku z dnia 07.02.2005 r. o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 07.02.2005 r. w trybi ...

Zapytanie dotyczy stosowania kosztów uzyskania przychodów w związku z opodatkowaniem dochodów z kapitałów pieniężnych. W grudniu 2003 roku zawarłam umowę z Telekomunikacją Polską SA na dostarczanie usługi stałego łącza internetowego (SDI). Faktura VAT opłaty instalacyjnej wystawiona została i opłacona w lutym 2004 r. Zlecenia dotyczące obrotu papierami wartościowymi dokonuję za pomocą stałego łącza SDI (posiadam rachunek w biurze maklerskim CDM Pekao SA). Przez 9 miesięcy roku podatkowego korzystałam z programu Parkiet Trade, umożliwiającego podgląd notowań w czasie rzeczywistym (za pośrednictwem Internetu) w zamian za opłacanie abonamentu. Posiadam na tą działalność faktury VAT. Przez 1 miesiąc korzystałam z prenumeraty dziennika "Parkiet " (wydawca PARKIET Media SA) obejmującej także dostęp do w/w danych (prenumerata automatycznie umożliwiała dostęp do podglądu notowń poprzez program Parkiet Trade) - posiadam fakturę VAT. Czy mogę odliczyć jako koszt uzyskania przychodów następujace wydatki: 1. opłata instalacyjna za łącze internetowe 2. miesieczny abonament za łącze internetowe SDI 3. abonament za program umożliwijacy podgląd notowań 4. prenumerata dziennika "Parkiet" (wydawnistwa PARKIET MEDIA SA) Moim zdaniem są to wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodu.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.03.2005 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego postanawiam: – ocenić stanowisko Strony jako prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 22.03.2005 roku uzupełnionym w dniu 28.04.2005 ro ...

Generowanie strony w 49 ms