Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ustalanie kosztów

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Siedzibą mojej działalności gospodarczej jest miejsce zamieszkania. Przedmiotem działalności są usługi agencyjne na rzecz niemieckiej firmy. Działalność wymaga częstych kontaktów ze zleceniodawcą za pośrednictwem internetu. Zainstalowałem w mieszkaniu łącze pozwalające na stały dostęp do internetu. W związku z powyższym, czy mogę zaliczyć do kosztów miesieczną opłatę abonamentową. Należy podkreślić, iż umowa podłączenia do sieci zawarta jest ze mną, a wpłaty dokonuję na konto dostawcy przelewem z konta osobistego.

W związku ze złożonym dnia 15 stycznia 2004r. do tutejszego Urzędu pytaniem w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dotyczącym zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości ponoszonych wydatków związanych z comiesięczną opłatą abonamentu, w związku z zainstalowaniem łącza pozwalającego na stały dostęp do internetu, Nac ...

- w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych w związku z nabyciem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie aportu w postaci środków trwałych,

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie podziela stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie, wyrażone w piśmie nr US. I/423-32/2003 z dnia 2003.12.01 w sprawie ustalania wielkości przychodów i kosztów ich uzyskania w związku z nabyciem udziałów w spółce z o.o. poprzez wniesienie aportu w postaci środków trwałych. Zauważa jednocześnie, iż konieczne jest uzupełnienie udzielonej - w trybie art. ...

Czy można uznać za koszt uzyskania przychodów nieumorzoną wartość budynku biurowo - magazynową, zwróconego przez podatnika do zasobów Skarbu Państwa ze względów ekonomicznych?

Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że przedmiotowy budynek znajduje się we władaniu Ośrodka ... od dnia przekształcenia tego Ośrodka – działającego jako zakład budżetowy Urzędu Wojewódzkiego – w przedsiębiorstwo państwowe na podstawie zarządzenia Wojewody. Właścicielem tego budynku jak również działki gruntowej na której jest on usytuowany jest Skarb Państwa. W związku z p ...

Czy postanowienie o umorzeniu postępowania przeciwko dłużnikowi, wydane przez Prokuraturę, stanowi o nieściągalności wierzytelności, zgodnie z przepisami art. 16 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

W piśmie Podatnika został sformułowany następujący stan faktyczny: W dniu 20.08.1996r. Spółka zbyła artykuły papiernicze na kwotę 14.540,66 zł. Termin płatności minął 13.09.1996r. Wnioskująca bezskutecznie wysyłała wezwania do zapłaty, któreze względu na fałszywe dane adresowe, nie mogły dotrzeć do adresata.Sprawa została przekazana do Prokuratury Rejonowej, która następnie wydała postanowienieo u ...

ustalania dochodu do opodatkowania z tytułu dostawy energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych tj. prawidłowości postępowania podatnika odnośnie zaliczania ponoszonych kosztów do kosztów uzyskania przychodów.

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60) oraz art. 15 ust. 1 i 4 w związku z art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2000r. nr 54, poz. 654 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w roku 2003 i w związku z art. 3d pkt 1 ww. ustawy w brz ...

Jak należy rozliczyć koszty uzyskania przychodów za rok 2004 podmiotu dokonującego sprzedaży energii cieplnej na przełomie lat 2004 i 2005 w sytuacji, gdy termin płatności za sprzedaną energię za miesiąc grudzień 2004r. upływa w styczniu 2005r.

Na podstawie art. 14a par.1 i par.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), w związku z art. 12 ust. 3d, art. 15 ust. 1 i ust. 4, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach uznaje za nieprawidłowe stanowisko przeds ...

Czy dopuszczalne jest ustalanie udziału w zyskach i stratach wspólników spółki partnerskiej, którzy rozliczają się w formie książki przychodów i rozchodów na podstawie comiesięcznej uchwały partnerów, która zarówno przychody jak i koszty ustala w zależności od pozyskanych zleceń w danym okresie rozliczeniowym?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.02.2005r. ( data wpływu 17.03.2005r.) uzupełnionego pismem z dnia 27.04.2005r. ( data wpływu do tut. organu podatkowego 18.05.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art ...

Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego i ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów objętych przez spółkę komandytowo-akcyjnej .

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego i ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów objętych przez spółkę komandytowo-akcyjnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Jak ustala się dochód z tyrułu zbycia akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imi ...

Generowanie strony w 7 ms