Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zmiana właściwości urzędu skarbowego

Czy właściwym od 1 stycznia 2004 r. dla Spółki jest Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego, czy też zmiana właściwości naczelnika urzędu w odniesieniu do Spółki jako podatnika osiągającego obroty powyżej 5 mln euro winna nastąpić od 1 stycznia 2006 r.

Odpowiadając na pismo z dnia 16.01.2004 roku złożone w Urzędzie Skarbowym Łódź – Śródmieście i przesłane zgodnie z właściwością do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w dniu 22.01.2004 roku - Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) informuje : ...

Czy jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która uzyskała w ostatnim roku podatkowym przychód netto powyżej 5 mln euro, jestem zobowiązany do zmiany właściwości urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 5a ustawy o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów do spraw finansów publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1302).

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), odpowiadając na pismo z dnia 20.01.2004r. (bez numenru), uzupełnione o własne stanowisko w dniu 12.02.2004r. Urząd Skarbowy Łódź-Widzew wyjaśnia: zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 9b ustawy z dnia 21.06.1996r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ...

Czy w związku z powstaniem od dnia 1 stycznia 2004 roku wyspecjalizowanych urzędów skarbowych do obsługi „dużych podmiotów”, Spółka winna składać do Łódzkiego Urzędu Skarbowego - deklaracje podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług począwszy od rozliczenia za grudzień 2003 roku i podatku dochodowego od osób prawnych począwszy od rozliczenia za styczeń 2004 roku ?

Odpowiadając na pismo z dnia 23.01.2004 roku złożone w Łódzkim Urzędzie Skarbowym w dniu 26.01.2004 roku - Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: właściwym organem dla Spółki od dnia 01.01.2004 roku jest Naczelnik Łódzkiego U ...

Czy w związku z ogłoszeniem upadłości spółki, w której akcjonariuszami są m.in. „nierezydenci” w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, posiadający powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu powstaje obowiązek zmiany właściwości naczelnika urzędu skarbowego

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia pisemnej informacji dot. stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że „G” S. A. w upadłości jest spółką, w ...

Czy firma nasza po dniu 01.01.2004r zmieniła właściwość naczelnika urzędu skarbowego na II Mazowiecki Urząd Skarbowy?

Art. 5 ust 9b pkt 7 lit. a) ustawy o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 z późn. zm.) określa kryteria podmiotowe i przedmiotowe jakie muszą spełniać podatnicy aby zostali objęci właściwością urzędu skarbowego do obsługi niektórych kategorii podatników.Wyznaczenie terytorialnego zasięgu działania określonego urzędu skarbowego może dotyczyć osób prawnych lub jednostek organizacyjn ...

Czy Spółka ma obowiązek zawiadomienia o zmianie właściwości Naczelnika urzędu skarbowego na podstawie art.5a ust.3 znowelizowanej ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz w jakim terminie zawiadomienie powinno nastąpić?

Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w odpowiedzi na pisemne zapytanie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Ze stanu faktycznego wynika, że Spółka jest spółką prawa niemieckiego prowadzącą na terytorium Polski działalność obejmującą świadczenie usług geologicznych. Spółka nie ...

Właściwość organów podatkowych

Odpowiadając na pismo z dnia 10.12.2003 r. kierowane do Izby Skarbowej w Kielcach i przesłane do załatwienia zgodnie z właściwością do tut. urzędu, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, co następuje: Z zapytania Podatnika wynika, że „T.” Sp. z o. o. osiągnęła pr ...

Pytanie podatnika dotyczy wykładni przepisów ustawy o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz ogranizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwiemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137, poz. 1302) tj. dokonanie oceny, czy zamiarem ustawodawcy było objęcie właściwością przez powołane na mocy w/w ustawy urzędy skarbowe określonych kategorii podatników od dnia 1 stycznia 2004 roku, czy też od dnia 1 stycznia 2005 roku?

Spółka z analizy ustawy o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych wywodzi wniosek, iż właściwym dla niej urzędem skarbowym w 2004 r. pozostaje nadal dotychczasowy Urząd Skarbowy i prosi o zajęcie stanowiska, czy ten pogląd jest słuszny. Zgodnie z art. 14 a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego ma obowiązek udzielić informacji o zakresie stosowania ...

Czy od dnia 01 stycznia 2004r. Spółka została objęta właściwością Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku?

Ocena prawna stanu faktycznego: Z dniem 01 stycznia 2004r. weszło w życie nowe brzmienie art. 5 ust. 9a i 9b ustawy z dnia 21 czerwca 1996r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. nr 106, poz. 489 ze zm.), zmienione ustawą z dnia 23 czerwca 2003r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednos ...

Czy Spółka, której ostatni rok podatkowy był dłuższy niż 12 miesięcy, podlega zgłoszeniu do właściwości działania nowych Urzędów Skarbowych jako „większy podatnik”, czy też może określić wysokość przychodów za okres 12 miesięcy, a wówczas nie kwalifikowałaby się do dużych podatników?

Z dniem 01.01.2004r. utworzone zostały urzędy skarbowe, które zgodnie z przepisami art. 5 ust. 9 i ust. 9a ustawy z dnia 21 czerwca 1996r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.) działają wyłącznie w zakresie: 1. niektórych kategorii podatników, 2. wykonywania niektórych określonych zadań. Na podstawie art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. a) ww. ustawy do kategorii tych podatników nal ...

Generowanie strony w 8 ms