Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odpady (śmieci)

Jaką datę należy przyjmować z wystawionej faktury, za datę powstania przychodu należnego przy rodzaju prowadzonej działalnosci wg PKD 9000A - wywóz śmieci i odpadów.

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź –Widzew uprzejmie wyjaśnia, że: stosownie do art. 14 ust. 1g pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze. zm.), w przypadku rozliczeń z tytułu usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów - za datę powstania przychodu należnego, uważa s ...

korekta podatku naliczonego lub naliczenie należnego podatku w przypadku oddania na wysypisko śmieci części obuwia nie nadających się do dalszej sprzedaży (niemodnych, uszkodzonych)

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają wyłącznie czynności wymienione w art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), których przedmiotem są towary i usługi wymienione w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy. Straty w towarach powstałe na skutek wycofania ze sprzedaży towarów uszkodzonych, wadliwych i niemodnych nie na ...

Jak powinny być rozliczane koszty uzyskania przychodu w związku ze zmianą od 1 stycznia 2004 r. daty powstania przychodu należnego z tytułu usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów? Spółka zwróciła się z zapytaniem czy faktury zakupu powinni rozliczać poprzez konto rozliczeń międzyokresowych kosztów w następnym miesiącu tzn. w momencie uzyskania przychodu?

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004 r. za datę powstania przychodu należnego, w przypadku rozliczeń z tytułu usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów uważa się wynikający z faktury termi ...

Jaki jest moment powstania przychodu należnego dla usug w zakresie "wywozu i zagospodarowania odpadów"? Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem czy świadcząc usługi polegające na wywozie i zagospodarowaniu odpadów może korzystać z uregulowań zawartych w art. 12 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Za datę powstania przychodu należnego w przypadku rozliczeń z tytułu usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów związanych z działalnością gospodarczą zgodnie z art. 12 ust. 3d pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) uważa się wynikający z faktury termin płatności, a jeżeli termin nie jest określo ...

1. Data powstania przychodu w przypadku jednorazowego świadczenia usług z tytułu wywozu i gospodarki odpadami. 2. Data powstania przychodu z tytułu świadczenia usług z tytułu wywozu i gospodarki odpadami, gdy termin płatnosci nie jest określony w fakturze lecz w odrębnej umowie z klientem.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.02.2004 r. L.dz. TEW/331/ZK/ZG/04/14 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uprzejmie wyjaśnia: ...

Jaką stawka podatku VAT jest prawidłowa dla usług polegających na wywozie odpadów pokopalnianych (mułów węglowych) PKWiU 90.00.23-00.00 oraz usług rekultywacji terenu pokopalnianego PKWiU 01.42.12.-00.00

Z pisma Urzędu Statystycznego załączonego do zapytania wynika, iż usługi wywozu odpadów pokopalnianych (mułów węglowych) połączone z wybraniem mułów z osadnika i wywozem ich do zakładu utylizacji mieszczą się w grupowaniu PKWiU 90.00.23-00.00. – usługi w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów, pozostałe.Natomiast usługi – rekultywacja terenu pokopalnianego, zdegradowanego polegające na : nawie ...

Jaki jest moment powstania przychodu należnego z tytułu usług w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów (PKW i U 90.00.2 ) w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku od towarów i usług ?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 21.01.2004r., złożone w trybie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź Polesie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 wyżej cytowanej ustawy informuje: W przedstawionym przez Panią stanie faktycznym przepisy prawa podatkowego dot. powstania obowiązku podatkowego dla usług w ...

W zakresie prawidłowego określenia momentu zaliczenia do przychodów podatkowych uzyskiwanych przez Jednostkę przychodów z prowadzonej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem przychodów otrzymywanych z tytułu wywozu odpadów. Jednostka uzyskuje przychody w wyniku wykonywania następujących usług: a) wywóz i unieszkodliwianie odpadów dla osób fizycznych i przedsiębiorców; b) oczyszczanie ulic i placów, c) zimowe utrzymanie dróg, d) montaż oznakowania pionowego, e) najem pomieszczeń biurowych i sprzętu.

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) koryguję pisemną informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną przez Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego pismem nr PDP-423-8/GC/2004 z dnia 4.03.2004 r., stanowiącą odpowiedź na zapytanie Jednostki skierowane do tamt. organu pismem nr DO/G/06/2004 z dnia 7. ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług (VAT) opodatkować należy usługi w zakresie wywozu i zagospodarowania śmieci i odpadów pozostałe oraz usługi w zakresie wywożenia śmieci ?

Podatnik prosi o wyjaśnienie, jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do usług polegających na: odbiorze, transporcie i utylizacji odpadów przemysłowych pochodzących z procesu spalania węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach, odbiorze i zagospodarowaniu skały płonnej, odpadu powstającego w procesie wydobywczym węgla kamiennego, odbiorze i zagospodarowaniu pyłów mineralnych, odpadu powstając ...

Jak należy księgować koszty uzyskania przychodów w przypadku uzyskiwania przychodów z działalności gospodarczej polegającej na zbiórce i wywozie odpadów komunalnych stałych, zbiórce i przerobie odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne oraz zbiórce i przerobie odpadów niebezpiecznych, w związku ze zmianą art. 12 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z otrzymanym pismem (bez znaku) z dnia 10.03.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów podatkowych dotyczących stosowania przepisu art. 15 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w przypadku osią ...

Generowanie strony w 5 ms