Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przetwórstwo

Jaką datę należy przyjmować z wystawionej faktury, za datę powstania przychodu należnego przy rodzaju prowadzonej działalnosci wg PKD 9000A - wywóz śmieci i odpadów.

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź –Widzew uprzejmie wyjaśnia, że: stosownie do art. 14 ust. 1g pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze. zm.), w przypadku rozliczeń z tytułu usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów - za datę powstania przychodu należnego, uważa s ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować prz sprzedaży mączki rybnej paszowej o symbolu 15.20.70-00.00 PKWiU?

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), na pisemne zapytanie z dnia 10.05.2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że spółka dokonuje sprze ...


Czy uruchomienie pakowni jaj w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej w zakresie hodowli drobiu nieśnego – kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) stanowi odrębną działalność gospodarczą i czy stwarza obowiązek odrębnego rozliczania się w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku VAT poza podatkiem z działów specjalnych produkcji rolnej?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z zapytaniem pana z dnia 20.09.2004 r. (data wpływu 23.09.2004 r.) dotyczącym prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w zakresie hodowli drobiu nieśnego (produkcja jaj konsumpcyjnych) i związaną z nim nowo uruchomioną pakownią jaj, Naczelnik Urzędu Skarbowego w ...

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem towarów i usług czynności pozyskiwania i wykorzystywania biopaliw z własnych materiałów i na własne potrzeby.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) w odpowiedzi na pismo z dnia 25.04.2005 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 05.05.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii opodatkowania podatkiem towarów i usług czynności p ...

jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować dostawy „ żołądków wieprzowych parzonych, nie nadających się do bezpośredniego spożycia” zakwalifikowanych do PKWiU 15.13?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Śródmieście, po szczegółowym rozpoznaniu wniosku z dnia 05.02.2007r. (data wpływu 09.02.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego stwierdza, że stanowisko podatnika jest prawidłowe. Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku: podatnik wszczął postępowanie przetargowe na dostawę produktów z ...

Jaka jest stawka podatku od towarów i usług przy sprzedaży towarów, produktów chmielowych, które zostały sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 01.11.93-00.10?

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku bez znaku z dnia 20.07.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego co do zakresu i sposobu zastosowania ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usł ...

Czy od zakupionego od rolników ryczałtowych podskubu gęsiego kupujący ma obowiązek odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy dochody uzyskane ze sprzedaży surówek oraz kapusty i ogórków kwaszonych pochodzących z zakupu i z własnej produkcji będą podlegać zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie będzie podlegała ewidencjonowaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ta część produkcji, która polega na kwaszeniu warzyw z własnej uprawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

podatek od towarów i usług w zakresie korekty faktury VAT, w której błędnie określono nazwę sprzedającego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imi ...

Generowanie strony w 44 ms