Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wydatki na rzecz pracowników

Dotyczy zaliczenia przez podatnika w koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem przez pracownika własnego samochodu do celów służbowych, na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu. W związku z tym wyjaśnienia wymagają nastepujące kwestie: czy aby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, kwoty wynikające z przemnożenia ilości kilometrów i stawki za 1 km - wystarczy sama ewidencja, czy pracownik powinien przedłożyć dowody poniesionych kosztów (np. faktury za paliwo).

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2004r (wpływ do urzędu 30.01.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew uprzejmie wyjaśnia, że : zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000r., poz. 176 ze zm.) - kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkie ...

- czy zwrot wydatków dla pracowników za szkła korekcyjne i okulary do pracy głównie przy komputerze poniesione w części przez Pana jako pracodawcę mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, - czy otrzymana wartość świadczenia jest dochodem zwolnionym u pracownika.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.12.2003 r. - data wpływu do Urzędu, w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego odnośnie : zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wydatku poniesionego na zakup szkieł korekcyjnych, okularów dla pracownika z przeznaczeniem ich do pracy przy komputerze zgodnie z zaleceniem leka ...

Czy wydatek na zakup biletów wstępu do kina, teatru lub na inne imprezy sfinansowany z funduszu socjalnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 z 1997r. poz. 926 z późn.zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19.02.2004r., Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu informuje:Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14 z 2000r. poz. 176) wolne od podatku dochodowego są: „wartość rzeczowych świadczeń otrz ...

Czy koszt zakupu okularów korygujących wzrok będzie kosztem uzyskania przychodów -niezależnie od jego wysokości - oraz jaka jest wysokość kwoty, którą jest zobowiązany pokryć pracodawca ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), tut. organ podatkowy w odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.01.2004r. (data wpływu 03.02.2004r.), dotyczące udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje: Zgodnie z postanowieniami art. 2376 i art. 23715 Kodeksu pra ...

Czy koszty okresowych badań oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników Spółki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu ? Czy powyższe świadczenia stanowią przychód pracowników ?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego sprawy wynika, że Spółka ponosi koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników biurowych świadczonych przez przychodnię MEDICOVER. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych przez Spółkę reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym o ...

Czy wartość wydanych pracownikom napoi na podstawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy należy zaliczyć do przychodu ze stosunku pracy ?

Przychodem ze stosunku pracy, jak to wynika z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartości pieniężne świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za ...

Czy składki opłacane przez Spółkę z o.o. na rzecz pracowników są kosztem uzyskania przychodów?

Stosownie do treści art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654) z dniem 1 stycznia 2004 r. - nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka grup 1, 3 i 5 działu I oraz gru ...

Czy właściciel przedsiębiorstwa świadczącego usługi transpotu samochodowego,kierujący pojazdem osobiście ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet oraz wydatków za usługi hotelowe i czy wypłacany pracownikom,kierowcom, zwrot kosztów delegacji służbowych stanowi koszt uzyskania przchodów?

Organ podatkowy informuje, że zgodnie z regulacją zawartą w art.22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osob fizycznych /Dz.U. z 2000r. Nr 14,poz.176 ze zm./ do kosztów uzyskania przychodu zalicza się wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodu,z wyjątkiem wydatków wymienionych w art.23 tej ustawy.Ustawodawca w art.23 ust.1 pkt.52 wskazał,że do kosztów uzyskania ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wyposażenie pokoju socjalnego w czajniki do gotowania wody, ekspres do kawy, dystrybutor wody pitnej, kuchenkę elektryczną i lodówkę oraz wydatki na artykuły spożywcze: tj. kawę, herbatę, cukier, śmietankę do kawy, wodę pitną, z których decyzją właścicieli firmy mogą korzystać pracownicy w miejscu pracy?

Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Zatem podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych wszelkie wydatki, jeżeli wykaże ich bezpośre ...

Czy koszty funkcjonowania zakładowej przychodni zdrowia związane ze świadczeniem usług "na zewnątrz" dla osób nie będących pracownikami i dla innych firm stanowią koszty uzyskania przychodów spółki. Czy badania medyczne wykonywane na rzecz pracowników są kosztem uzyskania przychodów spółki. Czy wartość wykonywanych świadczeń jest wykazywana w fakturze wewnętrznej VAT ?

W świetle znowelizowanych przepisów ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 202 z 2003 r. poz. 1956 i 1957) obowiązujących od 1 stycznia 2004 r. do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się wydatków związanych z finansowaniem świadczeń zdrowotnych przez pracodawcę na rzecz pracowników z wyjątkiem świadczeń zdrowotnych do których ponosze ...

Generowanie strony w 9 ms