Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zeznanie wspólne

Czy jako małżonkowie, możemy dokonać wspólnego rozliczenia podatku dochodowego za rok 2003 w sytuacji, gdy jeden z małżonków opłacał podatek w formie karty podatkowej ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2004r. uzupełnione w dniu 03.02.2004r. o własne stanowisko w sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew uprzejmie wyjaśnia: zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) - "Małżonkowie podlegają obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi ist ...

Czy przysługuje żonie (która w 2003 r. ukończyła 28 lat i nie uzyskała żadnego dochodu), prawo do odliczenia we wspólnym zeznaniu podatkowym - ulgi na kształcenie się w szkole wyższej?

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy Łódź - Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 18.02.2004 r. informuje, że zgodnie z art. 27a ust. 11 ustawy z dnia 26.07.1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm.), prawo do odliczenia wydatków na odpłatne kształcenie w szkole wyższej p ...

Czy można obecnie złożyć zeznania za lata 1998 - 2002 wspólne z żoną skoro w w/w okresie byłem rozliczony przez ZUS a żona nie miała żadnego dochodu?

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy Łódź - Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 13.02.2004 r. uzupełnione w dniu 01.03.2004 r. informuje, że prawo do łącznego opodatkowania z żoną za lata 1998 - 2002 utracił Pan definitywnie przez nieskorzystanie z niego w terminie składania zeznań za w/w lata. W myśl art. 6, ust. 2 u ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym podatnikom przysługuje prawo do ulgi na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na nabycie nowego lokalu mieszkalnego?

Stosownie do art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 15.03.2004 r., uzupełnione w dniu 30.03.2004 r. uprzejmie wyjaśnia. Z Państwa pisma oraz załączonych dokumentów wynika, iż 06.09.2003 r. zawarli Państwo związek małżeński i od tego momentu pozostajecie w mał ...


Czy możliwe jest złożenie "korekty" odrębnych zeznań małżonków za 2002 rok, przez złożenie w 2004 roku zeznania wspólnego za 2002 rok?

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. ) w brzmieniu obowiązujacym w 2002 r., małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Natomiast ust. 2 cytowanego artykułu stanowi, że małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu o którym mowa w art. 3 ust. 1, międ ...

czy w 2003r istnieje możliwość łącznego opodatkowania małżonków w sytuacji gdy w stosunku do jednego z małzonków mają zastosowanie przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie przepisu art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm. / w odpowiedzi na wniosek Pana z dnia 10 marca 2004r. dotyczący interpretacji przepisów prawa w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych w 2003r. łącznie z małżonką informuje jak niżej. Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 2 ...

Czy małżonkowie mogą złożyć wspólne zeznanie roczne w podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, kiedy na podstawie zawartej umowy majątkowej małżeńskiej dokonano rozdzielności majątkowej?

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 cytowanej ustawy, między którymi istnieje wspólnoś ...

Czy i w jakiej formie podatnik składający zeznanie w urzędzie skarbowym właściwym wg miejsca zamieszkania żony ma obowiązek powiadomić urząd skarbowy właściwy wg miejsca swojego zamieszkania?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarocinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie właściwości miejscowej podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów uzyskanych w 2003 r. uprzejmie wyjaśnia: Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach opoda ...

dotyczy prawa do wspólnego rozliczenia podatku dochodowego z małżonką za 2003 r. w sytuacji, gdy od 27.07.2001 r. podatnik zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu zapytania z dnia 23.03.2004 r. odnośnie prawa do wspólnego rozliczenia podatku dochodowego z małżonką za 2003 r. w sytuacji, gdy do dnia 27.07.2001 r. prowadził pan działalność gospodarczą w zakresie usług ślusarskich – Przedsiębiorstwo Usługowe „R.”, opodatkowaną ...

Generowanie strony w 14 ms