Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kapitał

Jakie są skutki podatkowe dla udziałowców spółki będących osobami fizycznymi zbywających udziały na rzecz spółki ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 15 stycznia 2004r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego w Opocznie), biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w piśmie uprzejmie informuje. Skutki podatkowe dla udziałowców spółki będących osobami fizyczny ...

Jak opodatkować dochód z pochodnych instrumentów finansowych i zdefiniowanych w art. 17 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkówa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia informację udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto z dnia 22.12.2003 r. Nr DF-415/103/03 będące odpowiedzią na zapytanie Pana z dnia 30.10.2003 r. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 ...

Czy od dopłat na fundusz zapasowy spółki, dokonanych przez wspólników w miesiącu lutym 2004 r. , należny jest podatek od czynności cywilnoprawnych ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w związku z wnioskiem z dnia 12 lipca 2004 r., działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), prezentuje swoje stanowisko w zakresie zapytania dotyczącego stosowania przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych - odnośnie kwestii ...

W dniu 19.01.2005 r. Spółka XXXX z o.o., podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego na mocy dotychczasowych postanowień Spółki - bez zmiany umowy Spółki (art. 257 § 1 Ksh). Udziały w podwyższonym kapitale w całości objął i w całości pokrył wspólnik - Gmina XXXX. Czy istnieje obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając w myśl przepisów art.14a §1-4, art.14b §1 i 2 oraz art.216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. tekst jednolity z 2005 r. Nr 8, poz.60), w odpowiedzi na zapytanie złożone przez Firmę XXXXX Sp. z o.o., sformułowane w piśmie z dnia 04.02.2005 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 04.02.2005 r.), uzupełnionym pismem z dni ...

Zapytanie dotyczy zasad rozliczania ewentualnych zysków z transakcji spekulacyjnych na międzynarodowym rynku walutowym forex.

POSTANOWIENIE Na podstawie artykułu 14 a i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (DZ. U. z 2005r Nr 8 poz 60 z późn. zm.) stanowisko dotyczące zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 22.04.2005 r. (uzupełnione w piśmie z 05.05.2005 r.) uznaję za nieprawidłowe Osiąganie przychodów z tytułu odsetek od wkładów oszczędnościowy ...

Czy wspólnicy będący osobami fizycznymi na dzień przekształcenia spółki z.o.o w spółkę jawną osiągną przychód w związku z przeznaczeniem kapitału zapasowego sp. z.o.o. na kapitał podstawowy spółki jawnej?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 tekst jedn.), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 31.01.2005 r., uzupełnionego wnioskiem z dnia 07.03.2005 r. (data wpływu do tut. organu 08.03.2005 r.), w sprawie udzielenia interpretacji co do zak ...

Czy wspólnik będący osobą fizyczną na dzień przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną osiągnie przychód w związku z przeniesieniem kapitału rezerwowego sp. z o.o. na kapitał podstawowy spółki jawnej?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 31 maja 2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tychach z dnia 23 maja 2005 r. Nr US.OP/415/16/2005 stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej powstania obowiąz ...

Co jest przychodem, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku objęcia udziałów w spółce z o. o., w zamian za wniesiony do tej spółki wkład niepieniężny w postaci gruntu?

W dniu 9 czerwca 2005 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Pana z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z wniesieniem aportu w postaci gruntu do spółki z o.o. w zamian za udziały w tej spółce. Stan faktyczny przedstawia się następująco: Jest Pan właścicielem nieruchomo ...

Czy w przypadku podwyższenia kapitału podstawowego spółki z o.o. ze środków zgromadzonych w kapitale zapasowym, pochodzących z dopłat jedynego udziałowca powstaje obowiązek opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Spółka ponosiła w trakcie swej działalności straty, więc nie wypłacała zysku udziałowcowi.

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia złożonego przez ...... półka z o.o. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 22 sierpnia 2005r. Nr BP/423-0025/05/BK dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowe ...

Od jakiej wartości spółka powinna naliczać amortyzację środków trwałych a wniesionych aportem?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14 a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie naliczenia amortyzacji od wniesionych aportem środków trwałych jako kapitału założycielskiego Spółki s ...

Generowanie strony w 10 ms