Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kapitały pieniężne

Jakie są skutki podatkowe dla udziałowców spółki będących osobami fizycznymi zbywających udziały na rzecz spółki ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 15 stycznia 2004r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego w Opocznie), biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w piśmie uprzejmie informuje. Skutki podatkowe dla udziałowców spółki będących osobami fizyczny ...

Czy należy ponownie płacić podatek z odpłatnego zbycia udziałów w spółce, z tytułu umów sporządzonych w 1994 r. w formie pisemnej, wówczas nie poświadczonych notarialnie. W 2003 r. ww. umowy poświadczono notarianie dla potrzeb zmian w rejestrze sądowym.

Zgodnie z art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe. W myśl zaś art. 17 ust. 6 ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z: - odpłatnego zbycia udziałów w spółkach maj ...

Jakie obowiązki podatkowe powstaną w przypadku wniesienia przez podatnika aportem do spółki kapitałowej prawa wieczystego użytkowania gruntu lub użyczenia spółce prawa do nieodpłatnego używania nieruchomości w zamian za udziały lub akcje w spółce?

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) - poczynając od 2001 r. - za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo ...

Sposób opodatkowania akcji amerykańskiego koncernu oraz dywidend od tych akcji.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2 lutego 2004 r., uzupełniony dnia 5 marca 2004 r. o udzielenie informacji w sprawie opodatkowania dochodów z akcji oraz dywidend - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku - działając w oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) - uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia ...

Czy spółka jako płatnik powinna naliczyć 19% zryczałtowany podatek dochodowy i złożyć deklarację w Urzędzie – art.30a ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z o.o. ze środków zgromadzonych na jej kapitale zapasowym utworzonym z dopłat wspólników będących osobami fizycznymi ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.02.2004 r. /data wpływu 19.02.2004 r./ w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych czynności polegającej na podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z o.o. ze środków zgromadzonych na jej kapitale zapasowym utworzonym z dopłat wspólników będących osobami fizycznymi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sie ...

Jakie konsekwencje wystąpią w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od towarów i usług w przypadku wniesienia w formie aportu do spółki z o.o przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną oraz czy nowo powstała spółka z o.o może odliczyć stratę wniesionego przedsiębiorstwa?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.02.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku informuje: W przypadku wniesienia w postaci aportu firmy do spółki z o.o. zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm.) nie ustala się dochodu na dzień likwidacji, jeżeli w wyniku zmiany formy prawnej lub połączenia przedsiębiorstw s ...

Czy wniesienie w 2003 r. przez wspólnika spółki z o.o. wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki, ktorego przedmiotem był samochód osobowy (w celu podniesienia kapitału zakładowego do niezbędnego minimum) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Wpis do rejestru podwyzszenia kapitału zakłądowego miał miejsce w grudniu 2003 r.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż ...

Zwracam się z prośba o wyjaśnienie sposobu potrącenia podatku przez bank od odsetek z lokaty terminowej.

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz.176 z późn. zm.) za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się: odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych, z wyjątkiem utrzymywanych w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej. Art. 30 ust.1 pkt 1b ww. ustawy stanowi, iż dochodów ( ...

Jaki podatek należy zapłacić w 2004 r. od sprzedaży akcji? Czy uzyskanie dochodów ze sprzedaży akcji pozbawia podatnika prawa do łącznego opodatkowania dochodów z małżonkiem?

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że w 2004 r. podatnik zamierza sprzedać akcje pracownicze ... S.A. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 oraz art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) dochód ze sprzedaży akcji jest dochodem z kapitałów pieniężnych podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowy ...

Jak ustalono podatnik jest udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z warunkami określonymi w umowie spółki i art. 191 i n. ustawy z dnia 15.09.2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz.U.Nr 94, poz. 1037 ze zm.) wspólnicy na mocy uchwały z dnia 12.08.2003 roku otrzymali wypłatę zaliczki na poczet dywidendy z zysku spółki za 2003 rok. Jak wyjaśnia pytający, w związku z wypłatą tej zaliczki płatnik, złożył deklarację PIT – 8A za miesiąc sierpień 2003 roku, w której wykazano 15 % podatek pobrany od w/w zaliczki. W miesiącu wrześniu dokonano wpłaty tego podatku. Obecnie spółka zamierza dokonać zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2003 rok oraz podjąć uchwałę o przeznaczeniu wypracowanego zysku na wpłatę dywidendy. Będzie to w praktyce oznaczało wyrównanie, tj. zostanie wypłacona kwota różnicy między wysokością dywidendy za dany rok a kwotą wypłaconej wcześniej zaliczki na dywidendę. W związku z tak ustalonym stanem faktycznym nasunęły się podatnikowi wątpliwości, czy od wypłaconej w 2004 roku kwoty wyrównania dywidendy stawka podatku wynosi 15 %, czy też 19 %, ewentualnie, czy cała kwota wypłaconej dywidendy (w tym zaliczka na dywidendę wypłacona w 2003 roku) powinna być opodatkowana wg stawki 19% (wiązało by się to z koniecznością dopłaty podatku pobranego od zaliczki na dywidendę wypłaconej w 2003 roku)? Zdaniem pytającego podatnika nie można stosować stawki 19 % ani do całej kwoty podatku od dywidendy, tj. zarówno od kwoty wpłaconej w 2003, jak i 2004 roku (z uwagi na zasadę nie działania prawa wstecz), ani do kwoty w/w różnicy (zdaniem podatnika należy zastosować stawkę 15 % do całości dochodów z dywidendy, gdyż podatnicy, którym pobrano podatek 15 % od zaliczki na dywidendę, tj. wg stawki obowiązującej w 2003 roku, nabyli prawo do korzystania z tej stawki przez cały okres, którego dywidenda dotyczy - zasada praw nabytych).

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju w związku z zapytaniem (pismo z dnia 25.03.04, wpływ 26.03.2004 roku) dotyczącym opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zaliczki od wypłacanej dywidendy, uprzejmie informuje. Wg stanu prawnego obowiązującego w 2003 roku z art. 10 ust. ...

Generowanie strony w 5 ms