Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż udziałów

Jakie są skutki podatkowe dla udziałowców spółki będących osobami fizycznymi zbywających udziały na rzecz spółki ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 15 stycznia 2004r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego w Opocznie), biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w piśmie uprzejmie informuje. Skutki podatkowe dla udziałowców spółki będących osobami fizyczny ...

Czy sprzedaż udziałów w spółce z o.o przez udziałowca tej spółce w drodze egezekucji komorniczej jest przychodem z tyt. odpłatnego zbycia udziałów w spółce w myśl art. 44 ust. 8 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) obligującym podatnika do wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składania deklaracji PIT-13?

Jak z przedstawionej przez Panią sprawy wynika, posiadała Pani udziały w spółce z o.o, które spółka ta nabyła w wyniku egzekucji komorniczej na mocy wyroku sądowego, gdyż miała wobec Pani roszczenie. Ponadto wyjaśniła Pani, iż od uzyskanego dochodu regulowany jest w ratach u poborcy skarbowego podatek dochodowy i złożona została deklaracja o wysokości uzyskanego dochodu z odpłatnego zbycia udziałó ...

Czy momentem, w którym powstaje obowiązek podatkowy spółki jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie: dzień zawarcia umowy zbycia akcji w celu ich umorzenia, dzień, w którym nastąpi skutek rozporządzający umowy, czyli przejście na Spółkę prawa własności akcji, dzień, w którym akcjonariusz otrzyma zapłatę za akcje.

Odpowiadając na pismo z dnia 13.01.2004r. (data wpływu 14.01.2004r.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) informuje, że w opisanej przez Spółkę sytuacji zastosowanie mają przepisy: ar ...

Czy z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z o.o po cenie niższej od wartości nabycia należy uiścić podatek dochodowy?

Jak z przedmiotowego pisma wynika, zamierza Pan sprzedać udziały w sp. z o.o po cenie niższej niż wynosiła wartość nabycia. Zgodnie z postanowieniami art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), źródłami przychodów są kapitały pieniężne (...). Z kolei stosownie do postanowień art. 17 ust. 1 pkt 6 c ...

Czy należy ponownie płacić podatek z odpłatnego zbycia udziałów w spółce, z tytułu umów sporządzonych w 1994 r. w formie pisemnej, wówczas nie poświadczonych notarialnie. W 2003 r. ww. umowy poświadczono notarianie dla potrzeb zmian w rejestrze sądowym.

Zgodnie z art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe. W myśl zaś art. 17 ust. 6 ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z: - odpłatnego zbycia udziałów w spółkach maj ...

Czy niezwrócone i nienależne spółce części dopłat w przypadku zbycia przez spółkę udziałów wspólnika można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego odpowiadając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08. 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na zapytanie Spółki z dnia 05 listopada 2003r. (uzupełnione w dniach 07.01.2004r.) informuje, że nie potwierdza stanowiska Spółki zawartego w przedmiotowym piśmie. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 53 ustawy z dnia 15 lutego 19 ...

Pytanie dotyczy przychodu z odpłatnego zbycia akcji oraz zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków na ich nabycie.

Wnioskująca w latach 1997-2000 nabyła akcje spółki poprzez objecie kolejnych ich emisji w całości za wkład gotówkowy w wysokości 53.613.049,87 zł. W 2001r. ogłoszono likwidację spółki, której akcje nabył Podatnik. Z uwagi na złą sytuację finansową likwidowanej firmy i pogłębiające się zadłużenie (strata za lata 1997-2002 wyniosła 54.495.000,00 zł), Wnioskująca zmuszona była uznać, iż ma miejsce tr ...

Czy różnice kursowe powstałe przy zapłacie za udziały są kosztem uzyskania przychodu w dacie dokonania zapłaty?

Ze stanu faktycznego wynika, że Spółka nabyła udziały w obcym podmiocie gospodarczym. Zgodnie z umową cena zakupu wyrażona była w walucie obcej ( w EURO), a zapłata za udziały nastąpiła w kilku ratach, w okresie kilku miesięcy od dnia podpisania umowy. Na skutek zmiany kursu EURO w okresie od dnia podpisania umowy do dnia zapłaty powstały ujemne różnice kursowe. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 usta ...

Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży udziału we współwłasności rzeczy.

Stosownie do pisma z 27.05.2003r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, Urząd Skarbowy w Gorzowie Wlkp. informuje: Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 08 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług. Na podstawie art. 4 pkt. 1 cy ...

Czy powstanie, a jeżeli tak, to jaki, obowiązek podatkowy spółdzielni w likwidacji w świetle przepisów ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z koniecznością podziału majątku spółdzielni pozostałego po jej likwidacji, dokonanego zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia?

Pismem z dnia 4.02.2004 r. Spółdzielnia „S.” zwróciła się z prośbą o udzielenie interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela poniższych wyjaśnień: Spółdzielnia w likwidacji w ...

Generowanie strony w 7 ms