Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rozliczanie (rozliczenia)

Dochód z najmu lokalu nie związanego z działalnością gospodarczą podatnika, sposób opodatkowania, rozliczanie opłat - art. 10, art. 11 ust.1 i art. 44 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.),

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z 29.08.1997r,- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz.926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu na wniosek z dnia 08.01.2004r (wpływ do tutejszego Urzędu 14.01.2004r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje: Z akt będących w posiadaniu tutejszego Urzędu wynika, że prowadzi Pani samodzielnie działalność gospoda ...

Czy podatnikowi przysługuje roczne rozliczenie roczne w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci?

Od lipca 2003 r. na mocy orzeczenia sądu podatnik pozostaje w separacji z małżonką, z którą faktycznie nie zamieszkuje już od 2000r., a od 1994 r. istnieje między nimi rozdzielność majątkowa. Podatnik jest osobą niepełnosprawną całkowicie niezdolną do pracy. Zgodnie z orzeczeniem o niepełnosprawności wymaga częściowej opieki osób trzecich. Opiekę tę sprawuje jego dziewiętnastoletnia córka, która c ...

1. Czy koszt wymiany stolarki stanowi przychód podatniczki i ma z tego tytułu odprowadzić podatek jednorazowo (moment wystawienia faktury na jej nazwisko), czy zgodnie z zapisami aneksu do umowy najmu wykazywać i odprowadzać pomniejszone przychodu z najmu do czasu spłaty należności z tytułu wymiany? 2. Czy ma dokonywać na dotychczasowych zasadach rozliczeń z urzędem skarbowym z tytułu najmu (w związku z comiesięcznym przychodem)? 3. Czy może odliczyć od podatku w zeznaniu rocznym za 2003 r. koszt wymiany stolarki z tytułu ulgi remontowej?.

Podatniczka jest właścicielką lokalu mieszkalnego, gdzie na parterze znajduje się lokal sklepowy, który został wynajęty. W wynajętym lokalu przeprowadzony zostanie remont – wymiana witryny i drzwi wejściowych z uwagi na uszkodzenie i zużycie. Do umowy najmu sporządzono aneks, wprowadzając postanowienia, zgodnie z którymi najemca zobowiązał się do dokonania wymiany stolarki na swój koszt, o który z ...

Zakład prowadzi działalność w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów komunalnych dla gospodarstw indywidualnych a termin płatności ustalono kwartalnie w związku z powyższym Zakład pyta, w którym momencie powstanie przychód?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej w związku z Państwa pismem z dnia 07.11.2003 roku (data wpływu do US) oraz pismem uzupełniającym z dnia 25.11.2003 roku, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz 926 ze zm.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Na podstawie przepisu art. 12 ust. 3 ustawy z ...

Czy jednorazowo otrzymany przychód może zostać rozliczony w czasie ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze w odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2004 r. (data wpływu do Pierwszego Urzędu Skarbowego 19.03.2004 r.) informuje, że zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na pisemne zapytanie Podatnika ma obowiązek udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podat ...

Spółka A zgodnie z polityką prowadzoną przez przedsiębiorstwa z Grupy, zamierza przystąpić do systemu rozliczeniowego Inter Company Account, którego istotą jest to, że rozliczenia w jego ramach (pomiędzy spółkami z Grupy) będą dokonywane przez jeden podmiot - Spółkę B. Spółka B działając w imieniu Spółki A prowadzi rachunki ICA w EUR oraz w PLN. Za pośrednictwem tych rachunków Spółka B reguluje zobowiązania i przyjmuje należności Spółki A. Płatności od innych członków systemu ICA rozliczane przez Spółkę B na rzecz Spółki A są zapisywane na dobro danego rachunku ICA i stanowią zobowiązania Spółki B wobec Spółki A, natomiast płatności dokonywane przez Spółkę B w celu uregulowania zobowiązań Spółki A są zapisywane w ciężar danego rachunku ICA jako należności Spółki B od Spółki A. Czy w wyniku realizacji rozliczeń przy pomocy systemu ICA można uznać koszty oraz przychody powstałe podczas dokonywania takich rozliczeń na rachunku ICA odpowiednio za koszty uzyskania przychodów bądź przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

W świetle obowiązujących regulacji prawnych dotyczących ustalania różnic kursowych w podatku dochodowym od osób prawnych tj. art. 12 ust. 2, ust. 2a, ust. 3 i art. 15 ust. 1, ust. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) uznać należy, że ewentualne różnice kursowe mogą powstać na etapie rozliczania należnośc ...

1.Jaka jest stawka podatku VAT dla usług polegających na ociepleniu budynku mieszkalnego, wymianie pionów wodociągowych, kanalizacyjnych oraz wymianie rynny?2.W rozliczeniu którego roku podatkowego podatnik może ująć fakturę wystawioną w 2003 r. i skorygowaną w roku 2004 ?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze działając w oparciu o art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 17.02.2004 r. znak: Or.0717/332/8/04 data wpływu 18.02.2004 r. w części dot. podatku od towarów i usług informuje : Podatnik wystawiając fakturę za wykonane prace remontowe może fakturować ro ...

Dotyczy rozliczeń podatkowych przy łączeniu spółek kapitałowych.

Dyrektor Izby Skarbowej, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) ustalił, iż odpowiedź udzielona przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy pismem z dnia 26 sierpnia 2003 r. Nr PD3.3-423-21/03 na zapytanie “xxx” Spółka z o.o. z siedzibą w ... z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie rozliczeń podatkowych przy łączeniu ...

Czy w momencie rozpoczęcia uzyskiwania przychodów z tytułu najmu lokalu użytkowego stanie się podatnikiem VAT, zobowiązanym do rejestracji w tym podatku, czy od tego dnia powstanie obowiązek wystawiania faktur z właściwą stawką VAT oraz czy będzie obowiązana do prowadzenia stosownej ewidencji.

Pismem z dnia 6 kwietnia 2004r. (wpływ do tut. Urzędu - 7 kwiecień 2004r.) zwróciła się Pani do Naczelnika tut. Urzędu z zapytaniami: czy w momencie rozpoczęcia uzyskiwania przychodów z tytułu najmu lokalu użytkowego stanie się podatnikiem VAT, zobowiązanym do rejestracji w tym podatku; czy od tego dnia powstanie obowiązek wystawiania faktur z właściwą stawką VAT oraz czy będzie obowiązana do prow ...

1) Czy otrzymywane zaliczki od przyszłych właścicieli lokali mieszkalnych stanowią obecnie mój przychód i czy w wyniku powstałych chwilowych dochodów z tego tytułu muszę co miesiąc odprowadzać podatek dochodowy? 2) Czy otrzymywany od przyszłych właścicieli VAT podlega co miesięcznemu rozliczeniu deklaracji VAT-7 z Urzędem Skarbowym? 3) Czy w ramach tej samej firmy, prowadząc inną działalność gospodarczą (polegającą na wynajmie własnych lokali), mogę zbiorczo rozliczać VAT z dwóch różnych działalności? 4) Czy wszystkie bieżące przychody i koszty inwestycyjne związane z budową budynku mieszkalnego, należy co miesiąc ujmować w PIT-5L, oddzielnie czy razem z wszystkich rodzajów działalności? 5) Czy do każdej otrzymanej wpłaty-zaliczki, od przyszłych właścicieli mieszkań jest obowiązek wystawienia faktury VAT, czy też po wpłaceniu całej należności za mieszkanie mogę wystawić jedną fakturę na całą dokonaną wpłatę? 6) Czy po zakończeniu budowy i sprzedaży wszystkich mieszkań muszę dokonać rozliczenia samej budowy i czy takie rozliczenie przychodów, kosztów i VAT-u muszę przedstawić dodatkowo do Urzędu skarbowego, jeżeli tak, to kiedy - w jakim okresie odsprzedaży ostatniego mieszkania? 7) Czy w ramach prowadzonych dwóch różnych działalności mogę oddzielnie prowadzić dwie książki przychodów i rozchodów i dwie książki rozliczeń VAT? 8) Czy istnieje obowiązek pisemnego zgłoszenia do urzędu Skarbowego rozpoczęcia budowy i poboru zaliczek na przyszłe wybudowane lokale mieszkalne? 9) Czy zapłata dokonana przez nabywcę w kwietniu br. za grunt (bez podatku VAT), nie będzie powodowała konieczności zapłaty 22% VAT-u w przyszłym roku tj. 2005, w momencie kiedy nastąpi przeniesienie własności mieszkania aktem notarialnym?

Ad. 1 a) Zgodnie z zapisem zawartym w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących s ...

Generowanie strony w 9 ms