Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: spis z natury

Do dnia 31.12.2003r. byłem podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z nie przekroczeniem w 2003r. obrotu w kwocie 40.900 zł, w 2004r. wybrałem zwolnienie od podatku. Na dzień 31.12.2003r. sporządziłem remanent. Czy powinienem zwrócić podatek naliczony przy nabyciu towarów, których sprzedaż będzie zwolniona od podatku od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 23.01.2004r. informuje: Podatnicy obowiązani są do sporządzenia spisu z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zgodnie z art. 6a ...

W wyniku kradzieży utraciliśmy: zamortyzowany środek trwały, elementy wyposażenia oraz towary handlowe i materiały. Część towarów udało się odzyskać jeszcze w grudniu, postępowanie toczy się nadal. Czy w remanencie powinniśmy uwzględnić brak skradzionych towarów i materiałów. Czy wartość skradzionych towarów możemy wyksięgować z kosztów zakupu towarów, a następnie przenieść tę wartość do kosztów (wydatków). Czy w roku 2004 możemy dokonać korekty deklaracji podatku dochodowego za rok 2002. Z uwagi na brak dochodu w roku 2002 nie składaliśmy deklaracji PIT-5, tylko roczną deklarację rozliczeniową. Czy przy korygowaniu zapisów mamy obowiązek złożyć delaracje PIT-5 za każdy miesiąc, czy wystarczy korekta deklaracji rocznej. Czy możemy uznać za koszt uzyskania przychodu wydatki poniesione w roku podatkowym, związane z długoterminowym działaniem (zmiana rodzaju działalności), jeżeli pierwszy przychód z nowego rodzaju działalnosci jest przewidziany na następny rok podatkowy. Czy sprzedaż naszej nieruchomości, w której prowadzimy działalność gospodarczą, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w/g wybranej przez nas w tym roku stawki liniowej 19%. Czy jest to sprzedaż objęta podatkiem dochodowym ( okres wykorzystywania obiektu powyżej 5 lat).

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.02.2004r. (wpływ do urzędu 24.02.2004r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew uprzejmie wyjaśnia: Ad.1 Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 116, poz. 1222) nie określają sposobu ewidencjonowania takich zdarzeń gospodarczych jak straty w środkach obrotowych ...

czy sprzedaż garaży nabytych jako rozliczenie za wykonane usługi stanowić będzie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z 12.01.2004 r. informuje: Stanowisko przedstawione przez Pana w wyżej wymienionym piśmie jest trafne. Art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) i c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. D ...

1. W którym momencie powstaje przychód z tytułu sprzedaży złomu na eksport, jeżeli w grudniu 2003 r. towar został załadowany na wagony i wysłany do odbiorcy, faktura została wystawiona w grudniu 2003 r., natomiast wywóz towaru za granicę zgodnie z dokumentem odprawy celnej SAD miał miejsce w 2004 r.? 2. Czy towar będący przedmiotem tej transakcji należy objąć remanentem na koniec 2003 r.?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.02.2004 r. dotyczące momentu powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku eksportu: Jak wynika wniosku, firma ...

Czy sprzedaż towarów objętych spisem z natury jest zwolniona od podatku od towarów i usług w przypadku, gdy spis z natury towarów został sporządzony wg cen zakupu tych towarów?Spis z natury dotyczy towarów, które po nabyciu przez spółkę cywilną (której podatnik był współwłaścicielem, a która została zlikwidowana) nie zostały odprzedane.

Art.6a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. z 1993r. Nr 11 poz.50 ze zm.) (zwanej dalej ustawą o VAT) stanowi, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają również towary własnej produkcji oraz towary, które po nabyciu nie zostały odprzedane, w przypadku rozwiązania spółki prawa cywilnego lub handlowego nie mającej osob ...


Wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie budowy budynku mieszkalnego na sprzedaż (ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych – podatkowa księga przychodów i rozchodów). W trakcie roku 2004 wnioskodawca zamierza (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) zakupić działkę budowlaną, która będzie wymagać wykonania na niej robót ziemnych (niwelacja terenu, likwidacja osuwisk, wyrównanie terenu), celem przystosowania pod zabudowę domem mieszkalnym na sprzedaż. W 2005 r. wnioskodawca, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, zamierza rozpocząć budowę budynku mieszkalnego na sprzedaż Pytania dotyczą sporządzenia spisów z natury na koniec roku podatkowego 2004 i 2005. W części odnoszącej się do 2004 roku brzmią następująco: czy grunt budowlany z wykonanymi na nim robotami ziemnymi jest materiałem podstawowym w rozumieniu przepisów rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, czy należy grunt budowlany wycenić stosując cenę zakupu, czy grunt budowlany z wykonanymi na nim robotami ziemnymi można wycenić , dla potrzeb spisu z natury, w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego z państwowymi uprawnieniami, z zajęciem przez wnioskodawcę stanowiska, że: ad. a) grunt budowlany jest materiałem (surowcem) podstawowym w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt b rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, gdyż w procesie budowlanym stanie się on główną substancją gotowego wyrobu jakim będzie budynek mieszkalny, ad. b) w oparciu o § 19 pkt 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, materiały i towary handlowe objęte spisem z natury wycenia się według cen zakupu, zatem grunt budowlany należy wycenić według cen zakupu, ad. c) § 19 pkt 4 rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dopuszcza możliwość przyjęcia wyceny towarów w kwocie niższej od ceny zakupu lub nabycia albo od kosztów wytworzenia i zastosowanie wyceny według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, zatem można, w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego, wycenić grunt na kwotę niższą od ceny jego zakupu. Natomiast w kwestiach dotyczących roku 2005 pytania brzmią: czy grunt budowlany należy wycenić (dla potrzeb spisu z natury) w oparciu o cenę zakupu a rozpoczęty budynek potraktować jako produkcję budowlaną w toku i wycenić w oparciu o koszt wytworzenia, czy niedokończony budynek oraz grunt można wycenić (dla potrzeb spisu z natury) w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego

Zgodnie z § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475, zm. Dz. U. Nr 224, poz. 2226): „Podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, b ...

W jakim terminie podatnik powinien zapłacić podatek należny wynikający z remanentu likwidacyjnego?

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.11.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje jak niżej: Zgodnie z treścią art. 6a ust 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o p ...

Dotyczy ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku wystąpienia ze spółki cywilnej małżonków jednego ze wspólników.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 z póź.zmian.) w związku z zapytaniem, zawartym w piśmie z dnia 24 lutego 2004 r. (data wpływu – 25.02.2004 r.) w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku wystąpienia ze spółki cywilnej małżonków jednego ze wspólników, wy ...

Małżonek podatnika zakończył prowadzenie działalności gospodarczej, sporządził remanent likwidacyjny i zapłacił podatek z tytułu towarów objętych spisem z natury, które po nabyciu nie zostały odprzedane. Czy podatnik ma prawo skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego (art. 6 a ust. 7 ustawy o VAT) dotyczącego tych towarów?

Zgodnie z przepisem art. 6 a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 08.01.1993 r. (Dz.U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają towary, które po nabyciu nie zostały odprzedane, w przypadku zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną, wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego na podstawie od ...

Generowanie strony w 10 ms