Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: grzywna

Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej karę pieniężna nałożona przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego?

W związku ze złożonym przez Panią w dniu 28.01.2004 r. zapytaniem dotyczącym zaliczenia do kosztów prowadzonej firmy kary pieniężnej nałożonej przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Na podstawie pr ...

W 2003 r. na Spółkę nałożone zostały kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, które zostały następnie umorzone przez gminę. Spółka uznała kary wraz z odsetkami na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 18 za nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów i jednocześnie w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 3 uznała wartość umorzonych zobowiązań za przychód podatkowy w dacie wydania decyzji o umorzeniu. W konsekwencji powyższego nastąpiło podwójne opodatkowanie: raz w wyniku wyłączenia kosztów kar wraz z odsetkami z kosztów uzyskania przychodu, drugi raz w związku z uznaniem umorzenia wierzytelności za przychód podatkowy. Czy zastosowana interpretacja jest prawidłowa. Spółka sprzedaje energię cieplną. W ostatnim dniu miesiąca wystawia faktury dokumentujące faktyczne zużycie energii cieplnej za dany miesiąc wg odczytów wskazań liczników za okres jednomiesięczny. Na fakturach określone są 14-to lub 21-dniowe terminy płatności od daty wystawienia faktury. Spółka zamierza za datę przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o p.d.o.p. przyjąć dzień wystawienia faktur będący jednocześnie ostatnim dniem miesiąca, w którym dokonano dostawy energii cieplnej.

Ustawodawca wyłączył możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów strat wynikających z poniesionych opłat sankcyjnych. Można wśród nich wymienić między innymi: grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetki od tych grzywien i kar (art. 16 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym ...

Czy opłaty celne oraz zapłacone odsetki od ich nieterminowej zapłaty Podatnik może zaliczyć do kosztów podatkowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 21 ms