Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pozarolnicza działalność gospodarcza

Do jakiego okresu należy zaksięgować dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych notę księgową, dotyczacą uzyskania premii pieniężnej?

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu złożonego przez Panów wniosku z dnia 22.02.2004r. (data wpływu 23.01.2004 r.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Wspólników dotyczącej zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób ...

Czy przychody z wykonywania usług pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz firmy ubezpieczeniowej należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej, czy do przychodów z działalności wykonywanej osobiście?

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 22.01.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia. W świetle art. 5a ust. 6 znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym pozarolniczą działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzony we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze ź ...

Czy produkcja rolnicza, produkcja działów specjalnych, usługowe suszenie zbóż i mieszanie pasz może być zarejestrowana jako jedna działalność gospodarcza i rozliczana w jednej księdze podatkowej?

W odpowiedzi na pytanie skierowane do tutejszego Urzędu pismem z dnia 30.12.2003 r. zgodnie z art. 14 par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu wyjaśnia: Opodatkowanie dochodów osób fizycznych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2000 r. Nr 14 ze zm. ...Czy dochody osiągane z działalności gospodarczej – kancelarii notarialnej mogą być opodatkowane 19-procentowym podatkiem liniowym?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 9.01.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem liniowym dochodu z działalności prawniczej - kancelarii notarialnej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Według znowelizowanej ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osó ...

Czy podatnik w 2004 r. może wybrać uproszczoną formę wpłacania zaliczek miesiecznych na podatek dochodowy z prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli w zeznaniu podatkowym złożonym w 2003 r. (za 2002 r.) wykazał stratę z prowadzonej działalności gospodarczej, a w 2002 r. nie składał zeznania na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ w 2001 r. był opodatkowany zryczałtownym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie działając na podstawie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela pisemnej informacji na pisemne zapytanie z dnia 20.02.2004 r. (data wpływu pisma do Urzędu 25.02.2004 r.), dotyczące sposobu obliczania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy z prowadzonej w 2004 r. działalności gospodarczej w u ...

Czy będąc spółką jawną i zakładem pracy chronionej ma prawo do 19% podatku liniowego - zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem z dnia 10 grudnia 2003 r. (wpływ do tut. organu 11 grudnia 2003 r.) udziela następującej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego. Stan faktyczny przedstawia się następująco: prowadz ...

Czy w 2003 roku przychody z tytułu świadczenia usług najmu ( co wchodzi w zakres działalności firmy) i przychody z działalności budowlanej mogą być opodatkowane łącznie jako dochody z działalności gospodarczej, czy też muszą być w deklaracji PIT-5 rozdzielone na działalność gospodarczą i na najem.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego działając w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 30 grudnia 2003 roku (wpływ do Urzędu 31 grudnia 2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia, co następuje: Ze stanu faktycznego przedstawio ...

Czy osiągając w roku 2003 przychody z najmu i jednocześnie będąc w tym samym roku wspólnikiem w spółce jawnej prowadzącej działalność gospodarczą miałam prawo wybrać dla opodatkowania przychodów z najmu opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? Zaznaczam, że w moim przypadku to spółka w której byłam wspólnikiem prowadziła działalność gospodarczą, ja zaś nie prowadziłam sama żadnej działalności gospodarczej.

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu złożonego przez Panią wniosku z dnia 16.03.2004 r. (data wpływu 17.03.2004 r.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej Pani sprawie, dotyczącej zasad opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodo ...

Generowanie strony w 4 ms