Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rozliczanie podatku od towarów i usług

Czy rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania i zużycia wody przez wspólnotę mieszkaniową i obciążenie poszczególnych właścicieli lokali w/w kosztami podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Wnioskiem z dnia 26 stycznia 2004 r. Wspólnota zwróciła się z zapytaniem: czy rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania i zużycia wody przez wspólnotę i obciążenie poszczególnych właścicieli lokali w/w kosztami podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Podstawą prawną funkcjonowania ...

- w zakresie terminów ujęcia w deklaracji VAT faktur korygujących, wystawionych w wyniku rozliczenia należności za roboty budowlano-montażowe, których wartość zakontraktowano w EURO.

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w odpowiedzi na pismo z dnia 12.01.2004 r., znak PRIB:DF-01/01/2004 (uzupełnione pismem z dnia 5.02.2004 r. znak PRIB:DF-06/02/2004 i pismem z dnia 18.02.2004 r., znak PRIB:DF-07/02/2004), w sprawie udzielenia pisemnej informacji w trybie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ...

Zastosowanie przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. w przypadku otrzymania dotacji pieniężnej.

W odpowiedzi na pismo złożone w dniu 12 grudnia 2003 r. i uzupełnione w dniu 18 lutego 2004 r., w sprawie interpretacji przepisów podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź Śródmieście na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje. Przedmiotem pytania, zawartego w piśmie Podatnika jest zas ...

Szkoła Podstawowa jako jednostka organizacyjna Urzędu Gminy, odpłatnie wynajmuje (w czasie wolnym od zajęć) halę gimnastyczną zespołom sportowym i grupom zorganizowanym. Urząd Gminy jako podatnik odprowadza podatek VAT /22%/ od wynajmu hali. Czy stosowana forma rozliczenia podatku VAT od wynajmu hali poprzez Urząd Gminy jest prawidłowa? Czy Szkoła Podstawowa jako jednostka organizacyjna Urzędu Gminy powinna być płatnikiem podatku VAT jako samodzielny podmiot?

Jeżeli podatnikiem podatku VAT jest Urząd Gminy wraz z podporządkowanymi jednostkami (takimi jak szkoły, biblioteki, ośrodki zdrowia itp.), rozwiązania mogą być dwa: 1) wprowadzenie zasady sporządzania deklaracji VAT-7 wewnętrznych, tzn. każda z tych jednostek prowadzi swoją własną ewidencję zakupu i sprzedaży i na podstawie zapisów tej ewidencji sporządza deklarację VAT-7 przesyłając oryginał do ...

Wynajem lokali użytkowych stanowiących majątek wspólny małżonków w świetle przepisów ustawy o VAT

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 2 czerwca 2003 r. (wpływ: 04.06.2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie skutków podatkowych wynajmu lokali użytkowych stanowiących majątek wspólny małżonków na gruncie ustawy o poda ...

Czy możliwe jest dokonanie korekty podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Małego Podatnika, w przypadku gdy należność z niej wynikająca nie została uregulowana?

Działając w oparciu o art. 14a §1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z § 40 ust. 5 w powiązaniu z § 35 ust. 1a pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku ...

Czy można odliczyć podatek naliczony powstały z zakupów w poprzednio prowadzonej działalności gospodarczej z chwilą założenia innej działalności gopodarczej ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2004 r. uzupełnione w dniu 13.04.2004 r. – które potraktowano jako wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu działając na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej wyjaśnia: Decyzją z dnia 14.10.2003 r. określono Panu wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za I ...

Z przedmiotowego pisma wynika, że fundacja posiada jednostki organizacyjne, prowadzące działalność gospodarczą i statutową, które są rozliczane się z podatku od towarów i usług zbiorczo przez jednostkę macierzystą – fundację, pod jej numerem identyfikacyjnym. Pozostałe podatki rozliczane są przez te jednostki we właściwych urzędach skarbowych. Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dotychczasowa forma rozliczania VAT jest prawidłowa.

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 585) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust.2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie z art. 157 ust. 1 ww. ustawy - podatnicy zarejestrowa ...


W sprawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku wynikającego z faktury wystawionej w dniu 17.11.2003 r., a otrzymanej w dniu 19.12.2003 r. z tytułu usług transportowych wykonanych w dniu 30.08.2003 r.

W dniu 01.03.2004 r. złożył Pan wniosek z prośbą o udzielenie informacji w sprawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku wynikającego z faktury wystawionej w dniu 17.11.2003 r., a otrzymanej w dniu 19.12.2003 r. z tytułu usług transportowych wykonanych w dniu 30.08.2003 r. Pyta Pan czy przedmiotową fakturę można wprowadzić do księgi przychodów i rozch ...

Generowanie strony w 55 ms