Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: montaż


Pytanie podatnika dotyczyło kwestii określenia właściwej stawki podatku od towarów i usług dla usługi montażu szlabanu wykonywanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r.o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z § 66 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 22.03.2002 r.w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku: dostawy (PKWIU 29.22.16) i montażu (PKWIU 45.31.3) dźwigu towarowego dla obiektu Uniwersytetu Łódzkiego?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 01.03.2004r. oraz z dnia 15.03.2004r. w sprawie określenia stawki podatku VAT dla usług budowy oraz montażu dźwigu w budynkach: Uniwersytetu Łódzkiego i przychodni Miejskiej, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), biorąc pod ...

Jaką stawkę należy stosować do usług instalowania systemów alarmowych przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych?

Działając na podstawie art. 14b § 2 ordynacji podatkowej (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Izba Skarbowa w Rzeszowie weryfikuje niniejszym treść informacji udzielonej przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie, pismem z dnia 4.06.2003 r. (znak: I US-II/443/57/2003) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Wykonanie na obiekcie instalacji przeciwpożarowej oraz przeciwwłamaniowej stanowi us ...


Podatnik ma wątpliwości jaką stawkę podatku od towarów i usług – 7% czy 22% - powinien stosować świadcząc powyższe usługi.

Stan faktyczny Podatnik świadczy usługi w budownictwie mieszkaniowym polegające na montażu na parkingu znajdującym się pod budynkiem mieszkalnym zakupionych przez siebie ze stawką podatku od towarów i usług 22 % urządzeń parkingowych. Ocena prawna stanu faktycznego Stosownie do zapisu art. 51 ust. 1 pkt 2b) ustawy z dnia 08 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ...


Zapytujący stawia następujące pytania: 1. Jaką stawkę należy stosować przy sprzedaży wymienionych towarów? 2. Jaką stawkę należy stosować na usługi montażu w/w. towarów w obiektach budownictwa mieszkaniowego? 3. Jaką stawkę należy stosować na usługę polegającą na renowacji posadzki kamiennej w zabytkowym obiekcie sakralnym (kościół)? 4. Jak należy fakturować usługę budowlano-montażową, na której wartość składają się wartość usługi oraz wartość zużytych materiałów?

Stan faktyczny: Podatnik zamierza dokonywać sprzedaży towarów sklasyfikowanych zgodnie z przedstawioną opinią Urzędu Statystycznego do grupowania PKWiU: 26.61.11-50.52 „Płyty parapetowe ze sztucznego kamienia” (powiązania z SWW 1413-991), 26.61.11-50.54 „Płyty okładzinowe stopni schodowych ze sztucznego kamienia” (powiązanie z SWW 1413-913), 26.61.11-50.51 „Płyty okładzinowe ścian ze sztucznego ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować dostawę, montaż szlabanów na drodze dojazdowej do osiedla mieszkaniowego PKWiU 28.63.14-70.00 (automatyczne urządzenia do zamykania drzwi z metali nieżelaznych)?

Z załączonej do w/w pisma spółki opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi wynika, iż Urząd Statystyczny wyraził opinię, że wymienione we wniosku spółki usługi typu dostawa oraz montaż szlabanów na drodze dojazdowej do osiedla mieszkaniowego wraz z przeszkoleniem z zakresu eksploatacji systemu szlabanów mieszczą się w grupowaniu PKWiU 28.63.14-70.00 „ automatyczne urządzenia do zamykania drzwi z metali ...

Czy wydatki związane z przeniesieniem używanych środków trwałych w inne miejsce stanowią koszt uzyskania przychodów, w sytuacji gdy po przeniesieniu nie nastąpi wzrost wartości użytkowej środków trwałych?

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2004r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisó ...

Generowanie strony w 81 ms