Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: stawka preferencyjna podatku


Czy uzyskiwanie przychodów z tytułu najmu lokalu, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie pozbawia podatnika prawa do wyboru opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki liniowej - 19% ?

W odpowiedzi na pismo w sprawie możliwości skorzystania w 2004 roku z opodatkowania 19% liniowym podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, która obejmuje skup i sprzedaż walut oraz najem nieruchomości – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art.14a §1 Ordynacji podatkowej uprzejmie wyjaśnia, iż : Zgodnie z nową treścią art ...

Czy przy sprzedaży lokalu mieszkalnego przez gminę należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 7 %, czy zwolnienie przedmiotowe ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.02.2004r /data wpływu 16.02.2004r/ działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w sprawie zastosowania stawki podatku VAT 7% lub zastosowania zwolnienia przedmiotowego przy sprzedaży lokalu mieszkalnego przez Gminę, tutejszy organ podatkowy informuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że ...

Czy przysługuje prawo do stosowania stawki 0% na podstawie § 65 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) w przypadku kompensaty należności z kontrahentem zagranicznym.

Zgodnie z § 65 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym obniżoną do wysokości 0 % stawkę podatku stosuje się do sprzedaży towarów nabywanych przez nierezydentów, niebędących podatnikami, w przypadku gdy towary te są przeznaczone do przerobu, uszlachetnienia lub przetwo ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo podatnika z dnia 11.07.2003 r., uzupełnione pismem z dnia 6.08.2003 r. (bez znaku) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje. Zgodnie z art. ...

Zamierzam kafelki ścienne łazienkowe i kuchenne, wyprodukowane przez innego producenta, dekorować. Uważam, że stawka podatku za podekorowane kafelki powinna wynosić 7% VAT. Kafelki przeznaczone do dekoracji o symbolu PKWiU 26.30.10 - 75.41, po dekoracji nie zmienią swojego przeznaczenia, a więc obejmuje je ta sama stawka podatku VAT 7%.

W 2003 roku, towary sklasyfikowane wg PKWiU (Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) do symbolu 26.30.10 - 75.41 tj. płytki ceramiczne, jako wymienione pod poz. 18 załącznika Nr 5 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), były opodatkowane preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 7% z mocy zapisu art. 51 ust. 1 pkt ...

Czy sprzedaż endoprotez sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 33.10.17 podlega od dnia 01.01.2003r opodatkowaniu podatkiem VAT 0%?

Ustawa z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniająca ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 213, poz. 1803) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o po ...

Jaka jest stawka podatku od usług polegających na budowie przecisków ziemnych pod drogami, autostradami?

W uzupełnieniu do pisma z dnia 06.08.2003r Nr USX-443/23/JMA/2003 będącego informacją o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku od towarów i usług, udzieloną w związku z zapytaniem Strony z dnia 03.06.2003r (data wpływu 11.06.2003r) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach stosownie do art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 póz. 9 ...

Jaka jest stawka podatku VAT dla wyrobów o symbolach PKWiU: 26.14.12-50.2, 26.14.12-50.10, 26.14.12-95.90, 26.82.16-10.2, 26.82.16-10.3?

Podatnik zwrócił się pismem (data wpływu 20.02.2004 r.) do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa przedstawiając następujący stan faktyczny: Zgodnie z załącznikiem nr 4 poz. 15 oraz poz. 24 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. (poz. 268) dla grupy 26.14.12 z wyłączeniem PKWiU 26.14.12-10.20, dla ww. wyrobó ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem jakie dokumenty powinien uzyskać aby możliwe było zastosowanie stawki 7% VAT dla sprzedaży usług i robót związanych z bieżącą konserwacją infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w związku z pismem z dnia 17.12.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Usługi i roboty związane z bieżącą konserwacją infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkan ...

Generowanie strony w 4 ms