Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłaty sądowe

Czy stanowią koszty uzyskania przychodu - koszty procesu, zasądzonone przez sąd ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.02.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, stosownie do treści art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa po zapoznaniu się ze stanem faktycznym opisanym we wniosku w sprawie kwalifikacji poniesionych wydatków związanych z kosztami postępowania sądowego w aspekcie podatku dochodowego od osób prawnych Naczelnik Urzędu ...

Pytanie Spółki dotyczy momentu uznania za koszt uzyskania przychodów ponoszonych wydatków ogólnych, związanych z funkcjonowaniem osoby prawnej i prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą w okresie, gdy nie występują przychody.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego udziela informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawionej w piśmie Spółki z dnia 18 marca 2004 roku. Pytanie Spółki dotyczy uznania za koszt uzyskania przychodu wydatków ogólnych związanych z funkcjonowaniem osoby p ...

Czy wydatki na porady, ekspertyzy, opłaty sądowe i skarbowe, ponoszone w procesie łączenia spółek kapitałowych przez spółkę przejmowaną, stanowią koszt uzyskania przychodów spółki przejmowanej?

W oparciu o okoliczności zaprezentowane w zapytaniu ustalono następujący stan faktyczny: Spółki Y i X rozpoczęły procedurę łączenia się na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych. Spółką przejmującą będzie Y, a do rozliczenia przejęcia zastosowana będzie metoda łączenia udziałów. Z procesem łączenia związane będą wydatki na porady, ekspertyzy ekonomiczne, opłaty sądowe i skarb ...

Czy brak odliczeń w 2002 roku w ramach tzw. "dużej ulgi budowlanej" spowodował utratę prawa do odliczeń w dalszych latach oraz czy można odliczyć zakup udziału w gruncie pod budynkiem z zakupionym lokalem i związane z tym opłaty?

W oparciu o okoliczności zaprezentowane we wniosku i w piśmie uzupełniającym, w przedmiotowej sprawie ustalono następujący stan faktyczny: W listopadzie 2001 roku małżonkowie zawarli z deweloperem przedwstępną umowę sprzedaży wybudowanego przez niego lokalu mieszkalnego, dokonując stosownej opłaty. Z tytułu poniesionych wydatków na zakup lokalu mieszkalnego, w zeznaniu rocznym za 2001 rok dokonali ...

1) czy odszkodowanie zapłacone z tytułu zniszczenia w czasie transportu powierzonego towaru może stanowić koszt uzyskania przychodu? 2) czy wydatki poniesione w związku z dochodzeniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, a związane z opłatą sądową oraz z usługami kancelarii prawnej stanowią koszty uzyskania przychodu? 3) w jakim momencie należy odnieść powyższe wydatki w koszty uzyskania przychodu?

Spółka, której przedmiotem działalności są usługi spedycyjno-transportowe, otrzymała od kontrahenta zagranicznego (francuskiej firmy spedycyjnej) zlecenie wykonania usługi przewozowej towaru z Francji do Polski. Do realizacji powyższego zlecenia, wynajęła polską firmę przewozową. Podczas wykonywania usługi przewozowej, na terytorium Belgii miał miejsce wypadek, w wyniku którego uległy uszkodzeniu ...

Spółka zawarła umowę z bankiem o kredyt w rachunku bankowym z przeznaczeniem na zakup jęczmienia browarnego. Warunkiem udzielenia kredytu było ustanowienie hipoteki na nieruchomości udziałowca Spółki. Czy opłata sądowa za wykreślenie hipoteki zabezpieczającej kredyt stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki?

Zauważyć należy, iż zaciągnięty przez podatnika kredyt był przeznaczony na działalność gospodarczą Spółki, z której uzyskuje ona przychody. Wszelkie zatem wydatki związane z obsługą tego kredytu - za wyjątkiem spłaty samego kredytu (stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) będą stanow ...

Czy zasądzone przez sąd lecz nie zapłacone przez dłużnika należne wierzycielowi odsetki od wierzytelności nieściągalnych stanowią koszt uzyskania przychodu u wierzyciela? Czy u wierzyciela stanowią koszt uzyskania przychodu wydatki dotyczące opłat sądowych, komorniczych i innych poniesionych w związku z dochodzeniem niezapłaconych należności od dłużnika?

Zgodnie z brzmieniem art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 poz. 176 ze zm.) za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Przychodem w rozumieniu tego przepisu będzie więc zarówno kwo ...

Czy koszty związane z likwidacją Spółdzielni: z tytułu wynagrodzeń, umowy zlecenia, składki ZUS, opłaty sądowej, opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i podatek VAT stanowią koszty uzyskania przychodu ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na pismo bez znaku z dnia 16.08.2004 r. (data wpływu 18.08.2004 r.) w sprawie zaliczenia wydatków jednostki w likwidacji do kosztów uzyskania przychodów, w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych wyjaśnia: Zgodnie ...

Czy opłaty notarialne i sądowe związane z nabyciem przedsiębiorstwa możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?

W związku z zapytaniem Pana przesłanym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew do tut. organu podatkowego – wpływ 3.11.2004 r. – dotyczącym zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej opłat notarialnych i sadowych związanych z nabyciem przedsiębiorstwa, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 ...

Czy wydatek z tytułu opłaty sądowej od powództwa wobec Skarbu Państwa w związku z unieważnieniem przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji wywłaszczeniowej z 1960r., dotyczącej nieruchomości zabudowanej, uprzednio nabytej przez Spółkę od Skarbu Państwa w trybie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw, a w konsekwencji konieczności wykupienia niruchomości od spadkobierców prawowitych właścicieli, można uznać za koszt uzyskania przychodu?

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż: W roku 1997 Spółka przyjęła do odpłatnego korzystania mienie przedsiębiorstwa państwowego, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa i prawo własności budynku biurowo - magazynowego w trybie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Przedsiębiorstwo państwowe (przed prywatyzacją) decyzją W ...

Generowanie strony w 5 ms