Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zarachowanie

W którym roku powinny zostać zarachowane koszty wynikające z otrzymanych w dniu 25 czerwca 2003r. duplikatów faktur za usługi wykonane w 2002r. Na podstawie w/w duplikatów faktur została dokonana w dniu 30.06.2003r. zapłata (kompensata) z należnościami Spółki. Nadmienić także należy, iż w dniu 23.04.2003r. Zgromadzenie Wspólników Spółki zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za 2002r.

Odpowiadając na pismo z dnia 29.12.2003 r. złożone w Urzędzie Skarbowym Łódź -Widzew w dniu 30.12.2003 r. Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: zgodnie z postanowienia ...

Jaki jest moment zarachowania w koszty uzyskania przychodów podatków: akcyzowego, od środków transporty, od nieruchomości i opłaty paliwowej - dzień zapłaty podatku czy powstania obowiązku podatkowego ?

Przepis art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. jed.: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) stanowi, że koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co ...

Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą pyta o możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodów nieściągalnej należności, które były uprzednio zarachowane jako przychody należne. W przedmiotowej sprawie podatnik posiada postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszeniu upadłości, ze względu na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postepowania.

Zgodnie z art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137 poz.926 ze zm./ odpowiadając na pismo z dnia 05.02.2004r. /wpływ w tut. Urzędzie w dniu 09.03.2004 r./ udziela się następującej informacji. W myśl art. 23 ust. l pkt. 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm./ nie uważa się za koszt uzyska ...

W którym roku podatkowym potrącalne są koszty poniesione w 2003 r. z tytułu przypisu podatku od nieruchomości za lata 1998-2002, dokonanego w wyniku kontroli ?

Odpowiadając na pismo Spółki w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w 2003 r. z tytułu przypisu podatku od nieruchomości za lata 1998-2002, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy o ...

W którym momencie należy zaliczyć wydatki związane ze świadczeniem usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów do kosztów uzyskania przychodów?

Zasadnicze kryterium zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów zawiera przepis art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Przepis ten nie określa terminu kiedy koszty można od ...

Czy Spółka może zaliczyć poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodów w bieżącym roku obrotowym trwającym od listopada 2003 r. do października 2004 r.

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na zapytanie Spółki zawarte w piśmie z dnia 16 lutego 2003 r. (wpływ do Urzędu 19 lutego 2003 r.) o zakresie stosowania przepisów podatkowych, udzielam następującej informacji. Stan faktyczny: Klient zlecił Spółce ... wyremontowanie dwóch urządzeń papierniczych – na ...

Czy dopłata podatku od nieruchomości za lata 1999-2002 będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów roku 2004? Decyzja o dopłacie podatku otrzymałem w 2004 r. Firma moja prowadzi księgi rachunkowe.

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 10.05.2004 r. zapytaniem dotyczącym kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów roku 2004 dopłaty podatku od nieruchomości za lata 1999-2002, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z ...

Czy Spółka z o. o. prawidłowo postąpiła zaliczając do kosztów uzyskania przychodów w październiku 2003r. - na mocy wyroku z 30.08.2001r. z klauzulą wykonalności z 28.04.2003r.: 1.wierzytelności, zwrotu których domagała się na drodze postępowania sądowego, kwalifikując je jako wierzytelności nieściągalne? 2.zasądzone przez sąd koszty procesu zwrócone pozwanym?

W latach 1996-1997 Spółka cywilna zarachowała jako przychody należne należności wynikające z wystawionych faktur (faktury z dnia30.12.1996r., 28.05.1997r. oraz z 22.12.1997r), które jednak nie zostały przez kontrahenta zapłacone. W związku z powyższym w roku 1998 wspólnicy spółki skierowali sprawę na drogę postępowania sądowego. Postępowanie to zakończyło się w dniu 30 sierpnia 2001r. wyrokiem odd ...

Czy pobrane wpłaty na zamówione towary stanowią zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. z 2000 r. Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przychód należny?

W złożonym piśmie jednostka stwierdza, iż otrzymuje przedpłaty na zamówione towary. Stosownie do uregulowań zawartych w ustawie o podatku od towarów i usług Spółka wystawia kontrahentom faktury VAT w terminie 7 dni od daty otrzymania przedpłaty. Spółka reprezentuje pogląd, że mimo otrzymania przedpłaty i wystawienia faktury VAT w związku z powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie VAT, nie powst ...

Czy zaliczając zgodnie z terminem płatności z art. 12 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym do przychodów należnych w miesiącu (CIT-2), jak i roku (CIT-8) przychody należne z tytułu gospodarki ściekami i wywozu i unieszkodliwiania śmieci należy do kosztów uzyskania zaliczyć wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów bez względu na termin płatności?

Dnia 2 lipca 2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie w trybie art. 14 a Ordynacji Podatkowej, złożone przez Spółkę dotyczące kwestii poszanowania reguł zawartych w art. 15 ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku osiągania przychodów określonych art. 12 ust. 3 d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbo ...

Generowanie strony w 9 ms