Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: cel

korekta udzielonej przez Naczelnika odpowiedzi w zakresie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu z dnia 22.12.2003 r. Nr PD2/415-44/03 koryguję udzieloną przez Naczelnika odpowiedź w zakresie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, ...

Jestem importerem odczynników chemicznych i dystrybutorem ich na terenie kraju. Zagraniczni producenci tych środków organizują w swoich krajach nieodpłatne szkolenia dotyczące sposobu ich wykorzystywania. Ponoszą koszty szkolenia, noclegów i wyżywienia w czasie trwania szkolenia. Ja natomiast muszę pokrywać koszty przelotu i wyżywienia swoich kontrahentów w trakcie podróży. Czy wydatki te będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w mojej działalności gospodarczej?

W związku z pismem z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie uznania za koszty uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej wydatków ponoszonych w związku z przeszkoleniem swoich kontrahentów, po stwierdzeniu, że zapytanie dotyczy indywidualnej sprawy podatnika w ktorej nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postepowanie przed sądem administarcyjnym, działając na po ...

Czy otrzymanie dotacji przedmiotowej od Gminy na remonty budynków mieszkalnych jest opodatkowane w świetle nowej ustawy o VAT tj. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzebnicy udziela niniejszym pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku VAT w związku ze złożonym zapytaniem z dnia 27.05.2004 r. Z pisma wynika, że Zakład wykonując jedno z zadań własnych Gminy jakim jest go ...

Czy udostępnienie przez placówkę opiekuńczo - wychowawczą nieruchomości szkolnych na cele które nie mają charakteru działalności oświatowej podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

Postanowienie Wójt Gminy Niedźwiedź działając na podstawie art. 14a § 1 , § 2, § 3 i § 4, art. 14b § 1, § 2 i § 7, art. 216 w zw. z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. nr 9 poz. 84 ze zm.), Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.01.200 ...

Czy przychody uzyskane z dzierżawy bazy paliw, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, na cele nierolnicze, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzebnicy stwierdza, że stanowisko podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 10.01.2005 r., który wpłynął w dniu 13.01.2005 r., uzupełnionym pismem z dnia 25.01.2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu za ...


Czy wydatki przenoszone (fakturowane lub refakturowane) z kontahenta na spółkę w wykonaniu umowy joint – venture stanowią dla spółki koszty uzyskania przychodu?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r., Nr 54, ...

Spółka stoi na stanowisku, iż zgodnie z art. 9 pkt 10 lit. g ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j Dz.U. z 2005 r. Nr 41 poz. 399 ze zm.), przedmiotowa pożyczka spełnia warunki zwolnienia z tego podatku. Wnioskująca zwróciła się z prośbą o potwierdzenie Jej stanowiska.

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż w dniu 29.04.2005 r. pomiędzy Wnioskującą (pożyczkodawcą), a innym podmiotem gospodarczym (pożyczkobiorcą – należącym również do grupy X), zawarta została umowa pożyczki kwoty pieniężnej w wysokości 600.000,00 Euro. Pożyczka udzielona została na cele bieżącej działalności gospodarczej; co zostało zapisane w umowie pożyczki oraz wyko ...

Czy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

D E C Y Z J A Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z dnia 18.11.2005r. Nr ZP/436-24/05 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepis ...

Czy uiszczona kwota 0,50 zł od każdej przyjętej na wysypisko tony odpadów spoza terenu gmin, płacona na podstawie porozumienia z mieszkańcami, stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów?

W dniu 20 września 2006r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który następnie został uzupełniony w dniu 2 listopada 2006r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w celu rozwiązania problemu dzikich wysypisk na terenie gmin objętych Porozumieniem Międzygminnym w X, postanowiono wybudować nowoczesne wysypisko odpa ...

Generowanie strony w 15 ms