Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dochód nieujawniony

1. Art. 1 - art. 17 ustawy z dnia 26 września 2002 r. o jednorazowym opodatkowaniu nieujawnionego dochodu oraz o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa i ustawy - Kodeks karny skarbowy są niezgodne z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Art. 18 ustawy wymienionej w pkt 1 jest niezgodny z art. 32 ust. 1, art. 47 w związku z art. 31 ust. 3, art. 51 ust. 2 i art. 64 ust. 1 Konstytucji. 3. Art. 1 - art. 18 ustawy wymienionej w pkt 1 są nierozerwalnie związane z całą ustawą.

I 1. Prezydent RP zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów przedłożonej mu do podpisu 9 października 2002 r. ustawy z dnia 26 września 2002 r. o jednorazowym opodatkowaniu nieujawnionego dochodu oraz o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa i ustawy - Kodeks karny skarbowy, zwanej dalej "ustawą abolicyjną". Skłoniły go do tego okoliczności j ...


1. Zarzucanie naruszenia art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. polegającego na opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym dochodów uzyskanych w latach za które obowiązek podatkowy wygasł wskutek przedawnienia było przynajmniej przedwczesne. 2. By zarzut taki mógł być skuteczny, konieczne było w pierwszej kolejności formalne zakwestionowanie ustaleń faktycznych, ponieważ bez takiego zarzutu, NSA był związany ustaleniem przez sąd l instancji, że w toku postępowania podatkowego nie dowiedziono istnienia oszczędności gotówkowych zgromadzonych w takim okresie.

Wyrokiem z 4 maja 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (WSA) oddalił skargę Ryszarda Z (skarżącego) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z 17 listopada 2003 r. (nr PB 4.38-4117/823-23/2003) w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 rok. Z uzasadnienia wyroku wynikało, że decyzją tą utrzymano w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w Świnoujści ...


Początek terminu przedawnienia do wydania decyzji określony w art. 68 § 4 Ordynacji podatkowej, w stosunku do zobowiązań z tytułu z podatku dochodowego za 2000 r. rozpoczął swój bieg z końcem roku 2001 r. Termin pięcioletni upłynął więc z końcem 2006 r., a nie 1 stycznia 2006 r.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Skuteczne zakwestionowanie prawidłowości sprawowanej kontroli przez sąd administracyjny pierwszej instancji jest możliwe w przypadku wskazania przepisów prawa, które naruszył sąd, a następnie powiązanie zarzutów z nimi związanych z odpowiednimi normami prawa procesowego bądź materialnego, które wadliwie zastosowano w postępowaniu administracyjnym.

1. Wyrokami z dnia 6 grudnia 2006 r. o sygn. I SA/Sz 840-841/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargi Bogdana K i Ewy K (dalej: podatnicy) na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 13 września 2005 r. o nr PB-4.31-4117/823-6/05 oraz PB-4.31 -4117/823-7/05 w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r. od przychodu z nieujawnionych ...

W kontekście sprawy należy zwrócić uwagę na akcentowane w literaturze przedmiotu wątpliwości co do stosowania instytucji szacowania w postępowaniu dotyczącym opodatkowania dochodów nieujawnionych.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 25 października 2007 r., sygn. akt I SA/Bd 521/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Marioli N... na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2007 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Podstawę prawną orzeczenia stanowił art. ...

Generowanie strony w 9 ms