Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podwykonawstwo

korekta udzielonej przez Naczelnika odpowiedzi w zakresie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu z dnia 22.12.2003 r. Nr PD2/415-44/03 koryguję udzieloną przez Naczelnika odpowiedź w zakresie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, ...



- dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w 2004 roku przychodów uzyskanych za roboty budowlano-montażowe.

Opowiadając na zapytanie Spółki z dnia 12.01.2004 r. (uzupełnione pismami z dnia 05.02.2004 r. i 18.02.2004 r.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w 2004 roku przychodów za roboty budowlano-montażowe, Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, w trybie art. 1 ...

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług w zakresie organomistrzostwa, opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. Podatnik pyta, czy opłacając podatek w formie karty podatkowej może dokonywać eksportu wytworzonych przez siebie, na indywidualne zamówienie części organowych w sytuacji, gdy zamawiającym jest podmiot zagraniczny, z którym podatnik współpracuje jako podwykonawca.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić między innymi podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo - usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ...



Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować przy wykonywaniu na zlecenie podwykonawców usług sprzętem budowlanym ciężkim na dostawy piasku wraz z transportem, wykonanie wykopów itp., które związane są z budową dróg kołowych, budową obiektów mostowych, a także usług związanych z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu ?

Odpowiadając na pismo z dnia 12.11.2003r. (data wpływu do Urzędu 14.11.2003r.) oraz pismo uzupełniające z dnia 16.12.2003r. w sprawie stosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług przy wykonywaniu na zlecenie podwykonawców usług sprzętem budowlanym ciężkim na dostawy piasku wraz z transportem, wykonanie wykopów itp., które związane są z budową dróg kołowych, budową obiektów mostowych, a t ...


dotyczy wystawiania faktur (faktur korygujących)

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.04.2003 r. (znak: EF-158/03) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 – 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 92 ...

Generowanie strony w 10 ms