Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: bezrobocie strukturalne

Czy można stosować przyspieszoną amortyzację środków trwałych w 2003 r. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Zgierz, gdy na 2003 r. nie ogłoszono wykazu gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym?

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 28.01.2004 r. - data wpływu 29.01.2004 r. (uzupełnione w dniu 05.02.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 i art. 17 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że w zakresie podatku dochodowego do przedstawionego stanu faktycznego mają zastosowanie przepisy art. 22k ...

- czy do niżej wymienionych środków trwałych mogę zastosować stawkę amortyzacyjną wg art. 22 k ust. 2 ustawy o podatku dochodowym w wysokości 14% podwyższoną o współczynnik 3 (14% x 3 = 42%) w skali roku z tytułu położenia zakładu na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu bezrobociem strukturalnym?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 03.11.2003 r. (data wpływu 07.11.2003 r.) uzupełnione dnia 25.11.2003 r. o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje. Stan faktyczny jest następujący: Dnia 30.06. ...

Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą na terenie Miasta Radomia i Gminy Zakrzew. W grudniu 2003r. zakupił na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności nowy samochód ciężarowy. Czy Podatnik może amortyzować ten samochód metodą degresywną przy zastosowaniu stawki amortyzacyjnej 20% podwyższonej o współczynnik 3,0 z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze zagrożonym szczególnie wysokim bezrobociem srtukturalnym?

Zgodnie z art22 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą – kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a – 22o, z uwzględnieniem art. 23. W myśl art. 22a ust. 1 w/w usta ...

Pytanie podatnika dotyczy stosowania w roku 2003 i latach następnych, podwyższonych stawek amortyzacyjnych w przypadku, gdy zakład położony jest na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo w gminie zagrożonej recesją i degradacją społeczną, na podatawie wykazu gmin według rozporządzenia na rok 2002.

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 25.03.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczące możliwości stosowania w 2003 r. i nadal w 2004 r. podwyższonych stawek amortyzacyjnych przez podatników prowadzących działalność na terenie powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym albo zagrożonych strukturalną ...

Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą w mieście Łodzi w związku z tym czy można dla używanych w działalności gospodarczej środków trwałych zastosować podwyższoną stawkę amortyzacyjną, tak jak dla gminy zagrożonej bezrobociem strukturalnym lub gminy zagrożonej recesją i degradacją społeczną.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 16.02.2004r. zgodnie z art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź- Polesie informuje: Zgodnie z art. 22k ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w przypadku używania środków trwałych, określonych w u ...

Czy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno - finansowe i inne preferencje, obowiązujące od 6 czerwca 2002r. opublikowane w Dz. U. z 2002r Nr 62, poz. 560 obowiązywało w roku 2003 i czy obowiązuje aktualnie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.01.2004r. (wpływ do urzędu 26.01.2004r.) , w sprawie wątpliwości dotyczących okresu obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych strukturalna recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno – finansowe i inne preferencje (Dz. U. Nr 62, poz. 560) będąceg ...

Dotyczy interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie możliwości zastosowania podwyższonej stawki amortyzacji (o współczynniku 3) przy amortyzacji degresywnej dla gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia informację udzieloną Panu w piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu z dnia 16 kwietnia 2004r. Nr PD-I-415/INT/26/AL/04, dotyczącą interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie możliwości zastosowania podwyższonej stawki amor ...

Jeżeli podatnik będący osobą fizyczną ma siedzibę /czyli miejsce zamieszkania/ na terenie gminy zagrożonej strukturalnym bezrobociem, a usługi ogólnobudowlane wykonuje na terenie całego kraju, to czy ma prawo do odpisów amortyzacyjnych wyliczonych metodą degresywną, od samochodów ciężarowych z zastosowaniem stawki podwyższonej o współczynnik 3,0.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług ogólnobudowlanych, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach na terenie całego kraju. Natomiast siedziba firmy zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej znajduje się w Grajewie. Poruszony we wniosku problem regulują przepisy art.22k ust.2 ust ...


Czy można przy amortyzacji środka trwałego, fabrycznie nowego, od którego dokonano jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w wysokości 30 % wartości początkowej stosować podwyższenie stawki amortyzacyjnej o współczynnik nie większy niż 3,0 przy zakładach położonych na terenie gmin zagrożonych strukturalnym bezrobociem ?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług ogólnobudowlanych opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się na terenie gminy zagrożonej szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, zaś usługi wykonywane są na tereniecałego kraju. W październiku 2004r kupił Pan f ...

Generowanie strony w 5 ms