Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przyspieszona amortyzacja

Czy można stosować przyspieszoną amortyzację środków trwałych w 2003 r. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Zgierz, gdy na 2003 r. nie ogłoszono wykazu gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym?

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 28.01.2004 r. - data wpływu 29.01.2004 r. (uzupełnione w dniu 05.02.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 i art. 17 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że w zakresie podatku dochodowego do przedstawionego stanu faktycznego mają zastosowanie przepisy art. 22k ...

Czy w trzecim i następnych latach dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, przy zastosowaniu w pierwszym roku odpisu w wysokości 30%, obliczając podstawę amortyzacji (dla metody degresywnej) należy uwzględnić dokonany w pierwszym roku 30-procentowy odpis.

Pismo niniejsze jest informacją o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.). W dniu 18 grudnia 2003 r. Spółka zwróciła się z w ...

Czy środki trwałe zaliczone do podgrupy KŚT 62 mogą podlegać amortyzacji podatkowej przy zastosowaniu stawki wynikającej z wykazu rocznych stawek podwyższonej przy zastosowaniu współczynnika nie wyższego niż 2,0.

Spółka świadczy usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii komórkowej jako operator sieci w oparciu o posiadaną przez Spółkę infrastrukturę telekomunikacyjną, tj. min. sieć urządzeń zlokalizowanych na terytorium całego kraju. Spółka wystąpiła do Urzędu Statystycznego w Warszawie w sprawie dokonania kwalifikacji wymienionych w niniejszym piśmie środków trwałych.Z opinii Urzędu Statystycznego w W ...

Koszty uzyskania przychodów

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem zawartym w piśmie z dnia 09.02.2004 r. dotyczącym informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśniam co następuje: W złożonym piśmie zapytuje Pan czy w 2003 roku mógł Pan dokonywać odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną przy zas ...

Koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 17a pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) dla celów podatku dochodowego od osób prawnych przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana finansującym oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na war ...

Czy w 2003 r. i 2004 r. można stosować współczynnik 3 przy liczeniu amortyzacji środków trwałych przyjmując wykaz powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym z roku 2002 jako aktualny?

Zgodnie z art. 22k pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w przypadku używania środków trwałych, określonych w ust. 1, w zakładzie danego podatnika położonym na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo w gminie zagrożonej recesją i degradacją społeczną, których wykaz na ...

Czy w stanie prawnym obowiązującym w 2002r. można było amortyzować budynek handlowo-usługowy w okresie 3 lat?

Z pisma skierowanego do tut. urzędu wynika, że Podatnicy są współwłaścicielami nieruchomości zabudowanej, która od 1997r. jest wydzierżawiana. W latach następnych do istniejącego warsztatu został dobudowany salon samochodowy i budynek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i amortyzowany od miesiąca czerwca 2002r. Od 1.01.2001r. w związku ze zmianą układu wykazu środków trwałych wprowadz ...

Czy można zakwalifikować system telewizji przemysłowej do grupy 4 Klasyfikacji Środków Trwałych i zastosować metodę amortyzacji określoną w art. 22K ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

W przedmiotowej sprawie zasadnicze znaczenie ma prawidłowe zakwalifikowanie systemu monitoringu we właściwą grupę KŚT. Wskazany przez panią system telewizji przemysłowej jest zaliczany do grupy 6 (KŚT) -jako urządzenia techniczne, podgrupa 62 - urządzenia telewizyjne1 radiotechniczne, urządzenia i aparaty dla telefonii -jako urządzenia do rejestracji i odtwarzaniadźwięku, obrazu, a nie jak pani su ...

Czy można zastosować przyspieszoną amortyzację dla używanego samochodu oraz jakie inne wydatki związane z używaniem samochodu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Prowadzi Pani pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych polegającą na dystrybucji i rekreacji ruchowej – gimnastyki. Twierdzi Pani, że w najbliższym czasie zamierza nabyć, dla celów prowadzonej działalności gospodarczej samochód osobowy, który był używany co najmniej pół roku przed zakupem. Zamierza Pani zastosować przyspieszoną amortyzację. Zgodnie z art. 22 j ustawy ...

Czy można podwyższyć stawkę amortyzacji komputera z 30% do 60% ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.07.2004 r. w sprawie możliwości podwyższenia stawki amortyzacji zespołu komputerowego, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia: Z treści pytania wynika, że wątpliwości podatnika budzi fakt, czy komputer stanowiący środek trwały firmy może być amortyzowany według przyspieszonej stawki amortyzacyjnej. Zagadnienia dotyczące amortyzacji zawarte są w art ...

Generowanie strony w 8 ms