Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podatek importowy

Jak opodatkować podatkiem VAT zakup na rynku wtórnym od firmy włoskiej używanej maszyny dziewiarskiej znajdującej się w depozycie firmy w Polsce?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.09.2003 r. (wpływ do tut. organu 03.11.2003 r.) w sprawie opodatkowania podatkiem VAT zakupu na rynku wtórnym od firmy włoskiej używanej maszyny dziewiarskiej znajdującej się w depozycie firmy w Polsce, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 1 ...

Dotyczy stawki opodatkowania importu usług transportowych

W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 11 grudnia 2003r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz.. 926 z późn. zm. ) uprzejmie informuję. Jak wynika z opisu stanu faktycznego sprawy przedstawionego we wniosku,"..." dokonuje zakupów kartonu od dostawcy zagran ...

Strona w roku 2005 odprawia towary sprowadzane z Chin przez przedstawiciela podatkowego w Wolnym Porcie Hamburgu. Przedstawiciel podatkowy poinformował Stronę o konieczności zapłaty za cło. Strona uzyskała też informację, że podatek od importu będzie podlegał naliczeniu i odliczeniu w deklaracji VAT -7 za dany miesiąc bez fizycznej wpłaty na rachunek Izby Celnej. Jednocześnie Strona ustaliła, że powstał w stosunku do niej obowiązek sporządzenia deklaracji INTRASTAT, ponieważ towary importowane w Wolnym porcie Hamburgu nabierają cech towaru Wspólnotowego pomimo, iż pochodzą z państwa trzeciego. Według Strony przy imporcie towarów przez Wolny Port Hamburg należy naliczyć podatek od towarów i usług od wartości towarów, wprowadzić tą wartość do rejestru importowego i wykazać w deklaracji VAT -7 w części dotyczącej podatku naliczonego. Jednocześnie na podstawie faktury wewnętrznej naliczyć tą samą wartość podatku, wykazać w/w transakcje w ten sam sposób jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, wprowadzić do rejestru i wykazać w części dotyczącej podatku należnego deklaracji VAT -7, co skutkuje obowiązkiem wypełniania deklaracji podsumowujących VAT-UE oraz INTRASTAT.

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia:uznać stanowisko Strony za niep ...

Spółka dokonała przywozu towarów spoza terytorium Wspólnoty. Dopuszczenie towaru do obrotu na obszarze UE nastąpiło w Holandii przez przedstawiciela pośredniego - firmę holenderską. Pośrednik uiścił cło, zaś Spółka chce rozliczyć podatek VAT od importu towarów na podstawie dokumentu celnego w Polsce. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione ...


Czy transakcja jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru? Czy obowiązek podatkowy powstał 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia? Czy podstawą opodatkowania jest kwota z zamykającej decyzji podatkowej w wysokości 56.048,13 EUR?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)- po zweryfikowaniu interpretacji przepisów zawartych w postanowieniu Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie Nr PP1-443/093/06 z dnia 04 grudnia 2006 r. zmieniam z urzędu powyższe postanowienie z uwagi na rażące naruszenie ...

Generowanie strony w 31 ms