Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: powszechność opodatkowania

Jak opodatkować podatkiem VAT zakup na rynku wtórnym od firmy włoskiej używanej maszyny dziewiarskiej znajdującej się w depozycie firmy w Polsce?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.09.2003 r. (wpływ do tut. organu 03.11.2003 r.) w sprawie opodatkowania podatkiem VAT zakupu na rynku wtórnym od firmy włoskiej używanej maszyny dziewiarskiej znajdującej się w depozycie firmy w Polsce, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 1 ...


Płatnik zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy powinien wydać informację o wypłaconych świadczeniach PIT-8C do właściwego Urzędu Skarbowego i jakie kwoty z wydanego wyroku sądowego powinny być wykazane w ww informacji. Czy płatnik był zobowiązany do potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych? Zdaniem płatnika wykazując w deklaracji kwoty wynikające z wyroku Sądu, postąpili zdodnie z przepisami art. 20 i art. 42a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, iż podstawowymi aktami prawnymi, które regulują ww kwestie jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr. 14 poz 176 z 2000 r. tekst jednolity ze zm.) oraz ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. Z dn. 18 maja 1964 r. poz. 93 ze zm.). Zasądzona renta wymieniona w punkcie pierwszym jest rentą odszkodowa ...

W jaki sposób opodatkować ulgi w odpłatnościach za zużytą energię przez pracowników, jak i byłych pracowników elektrowni?

Działając na podstawie przepisu art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na pismo z dnia 22.06.2004 r. (złożono w tut. Urzędzie 25.06.2004 r.) w sprawie zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ulg w odpłatnościach za zużytą energię przez pracowników jak i był ...


dotyczy opodatkowania odprawy emerytalnej otrzymanej przez funkcjonariusza policji

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 24.05.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyślu z dnia 19.05.2005 r., nr US XV/415/20/05, w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu stosowania prawa podatkowego w podatku do ...

Czy w przypadku zwrotu nakładów dzierżawcy – zapłaty za poniesione nakłady w kwocie netto 1,44 mln zł Podatnik winien rozliczyć podatek VAT, czy też czynność ta nie będzie podlegała temu podatkowi?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r, Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.04.2005r (data wpływu do tut. urzędu) uzupełnionego pismami z dnia 23.05.2005 i 20.06.2005r żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r (Dz. U. N ...

W pytaniu zawartym we wniosku podatnik prosił o wyjaśnienie czy dochody Funduszu Kolejowego podlegają opodatkowaniu, wskazując że w zapisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm./ nie wprowadzono zwolnienia z opodatkowania dochodów tego funduszu, analogicznego do zwolnienia innych funduszy utworzonych i obsługiwanych w Banku, o których mowa w art.17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

D E C Y Z J A Na podstawie art.233 §1 pkt 1) i art. 239 w związku z art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 29.06.2006 r. Banku, uzupełnionego następnie pismem z dnia 28.07.2006r., wniesionego na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Ska ...

Zwolnienie od opodatkowania należności zagranicznej wypłacanej żołnierzom

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 24 ms